Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Metodologija je bila v veljavi do 21. 4. 2021. Od 22. 4. 2021 velja spremenjena metodologija

Prejšnja objava je bila v uporabi do 6. 1.2021.


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

Opozorilo:

Neuradno prečiščeno besedilo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise obsega:

 

Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (neuradno prečiščeno besedilo št. 34) - v veljavi do 21. 4. 2021

KAZALO

A. SPLOŠNO

 1. Kvantitativne ocene
 2. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji
 3. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov
 4. Imenovanje dodatnih recenzentov in zamenjava recenzentov

B. RAZISKOVALNI PROJEKTI

 1. Vstopni pogoji
 2. Ocena recenzentov in postopek izbora prijav
 3. Temeljni raziskovalni projekti - Program dr. Aleša Debeljaka
 4. Panel

C. MENTORJI MLADIM RAZISKOVALCEM

 1. Splošno
 2. Parametri za določitev števila mentorskih mest
 3. Izračun števila mentorskih mest
 4. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za obravnavano leto
 5. Določitev okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa
 6. Upoštevanje prenosov mentorskih mest

Č. RAZISKOVALNA OPREMA

 1. Elementi ocenjevanja

D. ZNANSTVENI SESTANKI

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Postopek ocenjevanja
 3. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

E. UVELJAVLJENI RAZISKOVALCI IZ TUJINE

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Postopek ocenjevanja
 3. Trajanje
 4. Upravičeni stroški

F. MEDNARODNA ZNANSTVENA LITERATURA

 1. Element ocenjevanja
 2. Razdelitev prijav po skupinah in predlog finančno ovrednotenega seznama prijav

G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE

 1. Element ocenjevanja in oblikovanje predloga prednostnega seznama ocenjenih prijav
 2. Projekti v okvirnih programih
 3. Prilagojeni raziskovalni projekti v okviru komplementarne sheme ERC
 4. Prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji

H. RAZISKOVALNI PROGRAMI

 1. Splošno - prijave
 2. Preoblikovanje raziskovalnih programov
 3. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila)
 4. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov
 5. Izračun povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi vrednotenja programskih skupin
 6. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis
 7. Sestava programskih skupin
 8. Elementni ocenjevanja prijav pri tematskih pozivih

I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

 1. Splošno
 2. Elementi ocenjevanja
 3. Elementi izvajanja

J. OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI

 1. Elementi ocenjevanja

K. DOMAČE PERIODIČNE POLJUDNOZNANSTVENE PUBLIKACIJE

 1. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila)
 2. Višina sofinanciranja
 3. Upravičeni stroški

L. PROMOCIJA IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Upravičeni stroški

M. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Višina sofinanciranja
 3. Upravičeni stroški

N. DOMAČE PERIODIČNE ZNANSTVENE PUBLIKACIJE

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Višina sofinanciranja
 3. Upravičeni stroški

O. ŠIFRANT RAZISKOVALNIH VED, PODROČIJ IN PODPODROČIJ

 

A. SPLOŠNO

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: metodologija) temelji na določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A), Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in nasl., v nadaljevanju: pravilnik o postopkih).

Predmet metodologije je določitev mejnih vrednosti, minimalnih ocen, meril s pripadajočim številom točk ter podrobnejša opredelitev postopkov ocenjevanja, ki jih ureja pravilnik o postopkih.

I. Kvantitativne ocene

Kvantitativne ocene raziskovalca merijo raziskovalno uspešnost raziskovalca, in sicer objavljena raziskovalna dela s poudarkom na njihovi kvaliteti (ocene A1, A', A" in A1/2), ocena A3 pa meri uspešnost raziskovalca pri pridobivanju sredstev za raziskovalno delo, ki niso sredstva ARRS.

Mejne vrednosti so določene na naslednji način:

Ocena A1

Ocena A1 je sestavljena iz štirih delov:

 • SICRIS (COBISS) točke: mejna vrednost 1500 točk ocena 4
 • Nadpovprečna znanstvena uspešnost A": mejna vrednost A"/1500 ocena 1
 • Nadpovprečna znanstvena uspešnost A': mejna vrednost A'/1500 ocena 1
 • Nadpovprečna znanstvena uspešnost A1/2: mejna vrednost A1/2 /1500 ocena 1

Skupna mejna vrednost za A1 je 7 točk.

Mejna vrednosti A3, ki je skladno s pravilnikom o postopkih določena tako, da je blizu najvišjih vrednosti slovenskih raziskovalcev, znaša 15 FTE cenovne kategorije C raziskovalnega programa v preteklem letu za oceno 10.

 • ARRS pridobi podatke za izračun ocene A3 neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: RO) preko obrazca in navodila, ki ju predpiše v začetku koledarskega leta.
 • Če je RO v vlogi razdeljevalca projektnih sredstev izven ARRS (grantholder), se v A3  upošteva le lastna poraba sredstev (deleža, ki ga RO prerazporedi drugim partnerjem projekta, se ne upošteva pri A3).  Upoštevana sredstva iz gospodarstva morajo biti ustvarjena kot kumulativni neto priliv iz gospodarske družbe na RO. To pomeni, da sme RO uveljaviti kot sredstva iz gospodarstva le razliko med prihodki  in odhodki, ki jih je ustvarila v poslovanju s posameznim gospodarskim subjektom v povezavi s projekti za gospodarstvo in drugimi manj zahtevnimi sodelovanji z gospodarstvom, ki se upoštevajo za A3.

II. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji

Vstopni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati raziskovalci, je za vse razpise, za katere v tej metodologiji ni določeno drugače, naslednji:

A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0,

kjer CI pomeni število čistih citatov. Ta vstopni pogoj se uporablja tudi za člane stalnih in občasnih strokovnih teles. Za raziskovalce, ki so se že upokojili in tega pogoja ne izpolnjujejo več, se uporabi podatke, veljavne v letu upokojitve.

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev sestave programskih in projektnih skupin ob ocenjevanju vmesnih oziroma letnih poročil za preteklo obdobje oziroma leto financiranja se upošteva sestava programske oz. projektne skupine iz PRU za preteklo obdobje financiranja in vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti na dan 31.12. preteklega leta oz. najkasneje na dan 31.1. tekočega leta.

III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov

Kandidati za mentorje, vodje raziskovalnih programov in projektov morajo poleg pogoja iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev oziroma mladih mentorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje oziroma mlade mentorje, kjer so ti izrecno določeni.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj in
 • A' > 0.

Kandidati za vodje velikih raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati še dodaten pogoj: A'' > 0.

Ne glede na določilo drugega odstavka, je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov:

 • A1 > 0 in
 • A' > 0.

Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih projektov in programov ter mentorje mladih raziskovalcev je:

A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.

V nadaljevanju so v tabelah prikazani pogoji za vede in posamezna področja. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.

 1. Ocena A1

a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:
 

Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:
 

Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
 1. Čisti citati

Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je navedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.

a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov in programov ter mentorje mladih raziskovalcev določeno v naslednji tabeli:
 

Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije,  Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov in mentorje mladih raziskovalcev, ki imajo status mladega doktorja oziroma mladega mentorja, določeno v naslednji tabeli:
 

Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija 10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20
 1. Drugi kvantitativni pogoji

A3 minimalni je za vodje raziskovalnih projektov ter raziskovalnih programov enak 0.

 

IV. Imenovanje dodatnih recenzentov in zamenjava recenzentov

Recenzente imenuje občasno strokovno telo. Če med ocenjevalnim postopkom posamezen recenzent odkloni sodelovanje, se ne odzove, ali se ugotovi, da ni dovolj ustreznih recenzentov na posameznem raziskovalnem področju glede na vsebino prijav in v okviru seznama recenzentov, ki ga predhodno enkrat letno potrdi ZSA, ni mogoče imenovati novih recenzentov, občasno strokovno telo pred pošiljanjem prijav v ocenjevanje imenuje dodatne recenzente za izvedbo ocenjevalnega postopka oziroma predlaga zamenjavo recenzentov.
 

B. RAZISKOVALNI PROJEKTI

I. Vstopni pogoji

Vstopni pogoji so določeni na podlagi pravilnika o postopkih. Kot vstopni pogoji so v tej metodologiji uporabljene kvantitativne ocene, določene v poglavju A. SPLOŠNO.

Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov Prijavne vloge za vodjo projekta, izpolnjene na obrazcu: ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga). V primeru, ko imajo raziskovalci vrednost Ai oziroma CI večjo od mejne vrednosti, prijavitelj to lahko navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavni vlogi.

Kandidate za vodje projektov bo ARRS ocenjevala v vedi in na področju, ki ju prijavitelj navede v prijavni vlogi.

Delež sredstev za interdisciplinarne raziskave se po vedah določi z javnim razpisom. Prijavitelj interdisciplinarne raziskave se prijavi na osnovno vedo in področje in navede drugo vedo in področje, ki sta vključena v prijavljeni interdisciplinarni raziskovalni projekt.

ARRS vsako leto vnaprej objavi podatke o kapaciteti področij po raziskovalnih področjih glede na sproščena sredstva zaradi zaključenih projektov, ob upoštevanju vrednosti razpisa.

 II. Ocena recenzentov in postopek izbora prijav

Ocenjevanje prijav poteka skladno s pravilnikom o postopkih.

Recenzenti ocenjujejo prijave na podlagi prijavne vloge na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx oziroma na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx-I in ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx-II, če postopek ocenjevanja poteka v dvofaznem postopku. Vsako prijavo ocenjujeta najmanj dva tuja recenzenta.

Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list (obrazec: ARRS-RPROJ-EvalForm-x/20xx).

V ocenjevalni list se vpišejo številčne in opisne ocene po posameznih elementih ocenjevanja (kriterijih in kazalnikih).

Občasno strokovno telo razdeli prijave za ocenjevanje v skupine z okvirno 10 prijavami. Če je prijav za posamezno raziskovalno področje več kot 10, potem jih občasno strokovno telo razdeli na podpodročja oziroma enotne vsebinske sklope, ki jih ocenjujejo isti recenzenti.

Občasno strokovno telo mora pri imenovanju recenzentov za področje interdisciplinarnosti upoštevati, da recenzenti pokrivajo glavni področji interdisciplinarnosti, povezani z vsebino projekta, navedeni v prijavni vlogi.

Recenzentske ocene so sestavljene na naslednji način:

 • ocena BT - za temeljne projekte in temeljne podoktorske projekte iz treh posamičnih ocen na podlagi kriterijev, kazalnikov in načina vrednotenja ocen, kot je opredeljeno v Tabeli B in Tabeli C.
 • ocena BA - za aplikativne projekte in aplikativne podoktorske projekte iz štirih posamičnih ocen na podlagi kriterijev, kazalnikov in načina vrednotenja ocen, kot je opredeljeno v Tabeli B in Tabeli C.

Oceni BT oziroma BA se dobita s seštevkom posamičnih ocen, pri čemer je skupna ocena največ:

 • 15 točk pri temeljnih projektih in temeljnih podoktorskih projektih (BT = BT1+BT2+BT3) 20 točk pri aplikativnih projektih in aplikativnih podoktorskih projektih (BA = BA1+BA2+BA3+BA4). V enofaznem postopku se ocenjuje vodja projekta in celotna projektna skupina. V dvofaznem postopku se v prvi fazi ocenjuje vodja projekta, v drugi fazi pa se ocenjuje vodja projekta in celotna projektna skupina.

Tabela B: Ocenjevanje prijav za raziskovalne projekte

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje temeljnih projektov in temeljnih podoktorskih projektov

 

Ocena BT Kriterij Kazalniki Največje št. točk
BT 1 Znanstvena odličnost raziskovalcev -Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.)
-Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja (kazalnik 1.7.)
-Sposobnost priprave predloga raziskave in vodenja raziskav (kazalnik 1.11.)
5
 
BT 2 Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost
 
-Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.)  
-Ambicioznost in izjemnost ciljev (na primer nove metode in pristopi k razvoju področij) (kazalnik 4.2.)
-Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.)
-Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4)
-Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev (kazalnik 4.5.)
5
 
BT 3 Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja -Primernost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodeljevanja nalog in razporeditvijo sredstev (kazalnik 6.2.)
-Izvedljivost znanstvenega pristopa (kazalnik 6.3.)
5
 
  Skupaj   15
 

 

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje aplikativnih projektov in aplikativnih podoktorskih projektov

 

Ocena BA Kriterij Kazalniki Največje št. točk
BA 1 Znanstvena odličnost raziskovalcev -Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.)
-Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja (kazalnik 1.7.)
-Sposobnost priprave predloga raziskav in vodenja raziskav (kazalnik 1.11.)
5
 
BA 2 Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost -Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.)
-Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev (kazalnik 4.5.)
-Ambicioznost, inovacijski potencial in izjemnost projekta (na primer preseganje obstoječih znanj, novi koncepti in pristopi) (kazalnik 4.8.)
5
 
BA 3 Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav -Krepitev konkurenčnosti in rasti podjetij z razvijanjem inovacij, ki sledijo potrebam evropskih in svetovnih trgov (kazalnik 5.2.)
-Vsi drugi okoljski in družbeno pomembni vplivi, vključno z vplivi na kulturni razvoj (ki niso vključeni v preostale kazalnike) (kazalnik 5.3.)
-Učinkovitost predlaganih ukrepov za izkoriščanje in razširjanje rezultatov projekta (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine), javno predstavljanje (popularizacija) projekta in obvladovanje raziskovalnih podatkov (kazalnik 5.5.)
-Pričakovani učinki projekta (kazalnik 5.6.)
-Krepitev inovativnosti in vključevanje novih znanj (kazalnik 5.8.)
5
 
BA 4 Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja -Primernost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodeljevanja nalog in razporeditvijo sredstev (kazalnik 6.2.)
-Ustreznost projektnih partnerjev in projektne skupine (kazalnik 6.4.)
-Ustreznost upravljanja ob upoštevanju tveganj oziroma preseganju obstoječih znanj (kazalnik 6.12.)
5
  Skupaj   20

 

Tabela C: Vrednotenje kriterijev prijav

Recenzenti vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na eno decimalko, pri čemer upoštevajo naslednje opise, pomene in razpone ocen:

 

Opis ocene Pomen ocene Številčna ocena (število točk)
  Prijava kriteriju v celoti ne ustreza ali ocene ni mogoče podati zaradi pomanjkljivih informacij. 0,0
Nezadostno Prijava kriteriju ne ustreza ali ima resne slabosti. 1,0 – 1,9
Pomanjkljivo Prijava kriteriju ustreza, vendar ima pomembne slabosti. 2,0 – 2,9
Dobro Prijava kriteriju ustreza, vendar ima precej pomanjkljivosti. 3,0 – 3,9
Zelo dobro Prijava kriteriju zelo ustreza, vendar ima manjše pomanjkljivosti. 4,0 – 4,6
Odlično Prijava kriteriju povsem ustreza, morebitne pomanjkljivosti so neznatne. 4,7 - 5,0

 

V izbor projektov oziroma v drugo fazo ocenjevanja, če poteka ocenjevanje v dvofaznem postopku, se ne more uvrstiti:

 • temeljni projekt oziroma temeljni podoktorski projekti projekt, ki ima oceno BT = BT1 + BT2 + BT3 nižjo od 10 točk oziroma posamično oceno BT1, BT2 ali BT3 nižjo od 3 točk.
 • aplikativni projekt oziroma aplikativni podoktorski projekti projekt, ki ima oceno BA = BA1 + BA2 + BA3 + BA4 nižjo od 12 točk oziroma posamično oceno BA1, BA2, BA3 ali BA4 nižjo od 3 točk.

Recenzenti so ob prejemu prijave obveščeni o navedenih mejnih pragovih.

Če poteka ocenjevanje v dvofaznem postopku, ARRS prijavitelje, ki so uvrščeni v drugo fazo izbora projektov (kategorija A), pozove, da oddajo dopolnjeno prijavo raziskovalnega projekta na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx-II.

V okviru vsake vede mora biti za podoktorske projekte dodeljenih vsaj 10 % sredstev glede na obseg financiranja izbranih prijav v okviru vede. Vsaj 30 % sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 20% v okviru vede biotehnika, vsaj 10% v okviru vede družboslovje ter vsaj 5% v okviru ved naravoslovje in medicina, mora biti dodeljenih za aplikativne projekte. Vsaj 20% odobrenih sredstev na razpisu mora biti dodeljenih za projekte, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 10 let po letu zagovoru doktorata).

Na medicinskih vedah morajo klinične raziskave izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur. Pri vsaki prijavi projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka.

Vsak projekt ima obvezno izpolnjeno polje za manjši projekt (50.000 EUR), razen podoktorskih in večjih projektov. Taki projekti se praviloma dodelijo prijavam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.

V izbor za sofinanciranje večjih projektov se uvrstita:

 • dva najbolje ocenjena večja projekta v okviru naravoslovnih ved;
 • dva najbolje ocenjena večja projekta v okviru tehniških ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru medicinskih ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru biotehniških ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru družboslovnih ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru humanističnih ved;

Večjih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH in švicarsko agencijo SNSF ter na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR.Večjih projektov se ne prijavlja kot interdisciplinarne raziskave.

 

III. Temeljni raziskovalni projekti - Program dr. Aleša Debeljaka

V okviru razpisa se dodeli tudi temeljne raziskovalne projekte - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti - Program AD). Pri tem se upoštevajo naslednja določila:

 • Okvirni obseg sredstev za temeljne raziskovalne projekte Program AD: 1.200.000 EUR letno.
 • Vrednost posameznega temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD je 100.000 EUR letno v trajanju 2 ali 3 let.
 • Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena projekta znotraj istega področja.
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstil dveh prijav projektov.
 • V primeru, da temeljni raziskovalni projekt - Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
 • Panel za vsako posamezno vedo na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama na podlagi tretje ali pete alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.
 • V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva, se v izbor uvrsti vse prijave.

Pogoji za prijavo temeljnega raziskovalnega projekta - Program AD

 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini, in ne sme biti zaposlen v Republiki Sloveniji Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu 2019 oziroma do zaključka javnega razpisa.
 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40% od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljen na javnem razpisu, mora imeti evidentiran vsaj 40% delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost. Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 • V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.

IV. Panel

Panel sestavljajo člani občasnega strokovnega telesa in tuji recenzenti, ki jih je najmanj toliko kot članov občasnega strokovnega telesa.


 

C. MENTORJI MLADIM RAZISKOVALCEM

I.  Splošno

Postopek dodelitve mentorskih mest raziskovalnim programom poteka v treh fazah. V prvi fazi strokovna služba ARRS za vse raziskovalne programe izračuna povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino, povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalno področje in okvirno število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa. Pri raziskovalnih programih, ki so se pričeli izvajati pred letom 2015, se izračun opravi za obdobje od leta 2015 do izteka obdobja financiranja. Izračun se opravi po enačbi, navedeni v nadaljevanju metodologije. Rezultati izračunov (povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalni program in na raziskovalno področje ter okvirno število mentorskih mest na raziskovalni program v obdobju financiranja) niso cela števila, zato v drugi fazi strokovno telo na podlagi izračunov določi število mentorskih mest po raziskovalnih področjih za obravnavano leto, število mentorskih mest na programsko skupino v obravnavanem letu in okvirno število mentorskih mest po raziskovalnih programih za čas trajanja raziskovalnega programa. V tretji fazi raziskovalne organizacije skupaj z vodji programov sporočijo kandidate za mentorje, skladno z določenim letnim številom mest na programsko skupino ter ob upoštevanju metodologije in 109. člena pravilnika o postopkih.

Raziskovalni program se razvrsti na raziskovalno področje, ki ga je raziskovalna organizacija navedla ob prijavi raziskovalnega progama kot primarno raziskovalno področje.

II. Parametri za določitev števila mentorskih mest

Število mentorskih mest se določi na podlagi: ocene kakovosti raziskovalnega programa, velikosti programske skupine in tipa raziskovalne organizacije, v kateri se izvaja raziskovalni program, ter glede na število razpisanih mest na vedo.

Ocena kakovosti raziskovalnega programa

Ocena kakovosti raziskovalnega programa je določena s skupno oceno zadnjega ocenjevanja raziskovalnega programa. Raziskovalni programi so po kakovosti glede na skupno oceno razvrščeni v štiri skupine: A, B, C in D. Kakovost raziskovalnega programa je izražena s faktorjem fL:
 

Skupina Skupna ocena raz. programa Faktor povezan s skupno oceno raziskovalnega programa
A od 23,00 do 25,00 1,2
B od 20,76 do 22,99 1,0
C od 16,51 do 20,75 0,8
D od 14,00 do 16,50 0,6

Velikost programske skupine

Velikost programske skupine je določena z letnim obsegom sredstev raziskovalnega programa v FTE (Spr).

Tip raziskovalne organizacije

Raziskovalne organizacije, ki imajo statusno obliko zavoda in izvajajo raziskovalne programe, se po tipu delijo na:

 • visokošolske zavode oziroma univerze in raziskovalne organizacije, ki so klinične bolnišnice z izvajanjem zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni (v nadaljevanju: klinike) ter
 • druge raziskovalne organizacije.

Pri tipu raziskovalne organizacije se upošteva le matična raziskovalna organizacija raziskovalnega programa.

Vrednost faktorja povezanega s tipom raziskovalne organizacije odraža razlike v velikosti raziskovalnih programov med visokošolskimi zavodi oziroma univerzami in klinikami ter drugimi raziskovalnimi organizacijami. Ker so te razlike med vedami različne, je faktor določen po vedah.

Vrednost faktorja fI, povezanega s tipom raziskovalne organizacije, se upošteva pri izračunu števila mentorskih mest na raziskovalne programe, ki jih izvajajo visokošolski zavodi oziroma univerze in klinike. Vrednost faktorja  fI, po vedah: 

Veda Faktor inštitucije - fI
Naravoslovje 2,5
Tehnika 1,9
Medicina 1
Biotehnika 1
Družboslovje 2,3
Humanistika 2,5

III. Izračun števila mentorskih mest

Povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino, Npr,L, se izračuna po naslednji enačbi:

Nv - število razpisanih mentorskih mest na vedi, ki se v primerih, ko je pri razpisanem številu mentorskih mest v obravnavanem letu upoštevana izravnava s predhodnim letom, v katerem je bilo dodeljeno več mentorskih mest, kot je bilo razpisanih, poveča za dodatno odobrena mesta v predhodnem letu.

fL - faktor, povezan s skupno oceno zadnjega ocenjevanja raziskovalnega programa

fI - faktor, ki je povezan s tipom raziskovalne organizacije

Spr - letni obseg sredstev raziskovalnega programa v FTE.

Vsota v imenovalcu ulomka je narejena po vseh programih na vedi.

Število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa, oziroma za obdobje od leta 2015 dalje do izteka financiranja za raziskovalne programe, ki so se začeli izvajati pred letom 2015, se izračuna tako, da se za predhodna leta upošteva povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino izračunano za posamezne javne pozive v predhodnih letih (Npr,L), za obravnavano in vsa prihodnja leta do izteka financiranja raziskovalnega programa pa se upošteva izračunano povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino, ki je izračunano za obravnavano leto.

Okvirno število mentorskih mest po raziskovalnih področjih znotraj vede je vsota letnega povprečnega števila mentorskih mest po raziskovalnih programih na posameznem raziskovalnem področju znotraj vede.

IV. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za obravnavano leto

Strokovno telo določi število mentorskih mest na raziskovalno področje na podlagi vsote izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest za posamezno programsko skupino na raziskovalnih področjih, in sicer:

 1. za osnovo uporabi izračunano število mentorskih mest na raziskovalno področje na dve decimalki natančno,
 2. upošteva razliko med izračunanim številom in številom dodeljenih mentorskih mest na raziskovalno področje (malus oziroma bonus), ki je bila določena pri javnem pozivu za predhodno leto. Malus (negativna razlika) in bonus (pozitivna razlika) se prišteje k izračunanemu številu mentorskih mest po raziskovalnih področjih,
 3. določi mentorska mesta raziskovalnim področjem, ki so bližja celim številom,
 4. v primeru, da imata dve raziskovalni področji ali več raziskovalnih področij enako razliko do celega števila in na vedi ni dovolj mentorskih mest za zaokrožitev števila mentorskih mest na teh raziskovalnih področjih navzgor, se mentorsko mesto dodeli raziskovalnemu področju, ki ima višji delež raziskovalnih programov, ki so uvrščeni v skupino A (t. j. delež raziskovalnih programov, ki imajo skupno oceno v razponu od 23,00 do 25,00). Če na raziskovalnih področjih ni raziskovalnih programov, uvrščenih v skupino A, se upošteva višji delež raziskovalnih programov, uvrščenih v skupino B (t. j. delež raziskovalnih programov, ki imajo skupno oceno v razponu od 20,76 do 22,99),
 5. določi malus oziroma bonus na raziskovalno področje, ki se upošteva v postopku dodelitve mentorskih mest na raziskovalno področje v prihodnjem letu.

Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah poteka po raziskovalnih področjih, na podlagi:

 1. določenega števila mentorskih mest na raziskovalno področje in
 2. izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest na programsko skupino, zaokroženega na dve decimalki ter
 3. upoštevane razlike med izračunanim in dodeljenim številom mentorskih mest na programsko skupino (malus oziroma bonus), ki je bila določena pri javnem pozivu za predhodno leto. Malus oziroma bonus se prišteje k izračunanemu povprečnemu letnemu številu mentorskih mest na programsko skupino.

Mentorsko mesto se dodeli programski skupini z višjim izračunanim povprečnim letnim številom mentorskih mest z upoštevanim malusom oziroma bonusom iz predhodnega leta.

Pri določitvi števila mentorskih mest programski skupini se upošteva, da mora biti malus v intervalu med -0,01 in -0,99. Če zaradi navedene omejitve višine malusa ni možno razdeliti vseh mentorskih mest, ki so bila prehodno dodeljena raziskovalnemu področju, se mentorsko mesto dodeli programski skupini na raziskovalnem področju v okviru iste vede, ki ima najnižjo razliko do naslednjega celega števila. Zaradi prenosa mentorskega mesta na drugo raziskovalno področje se na novo izračuna bonus oziroma malus za obe raziskovalni področji.

Če imata dve ali več programskih skupin ob upoštevanju malusov oziroma bonusov pri izračunanih povprečnih letnih številih mentorskih mest na programsko skupino enako vrednost in na raziskovalnem področju ni dovolj mentorskih mest za zaokrožitev števila mentorskih mest navzgor, strokovno telo mentorsko mesto dodeli programski skupini z višjo skupno oceno zadnjega ocenjevanja raziskovalnega programa.

Strokovno telo za vsako programsko skupino določi malus oziroma bonus, ki se upošteva v postopku dodelitve mentorskih mest na programsko skupino v prihodnjem letu.

Malusi oz. bonusi se upoštevajo tudi pri raziskovalnih programih, ki se v preteklem letu niso prijavili na javni poziv.

V. Določitev okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa

Strokovno telo določi tudi okvirno število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa. Pri raziskovalnih programih, ki so se pričeli izvajati pred letom 2015, je okvirno število mentorskih mest določeno za obdobje od leta 2015 do izteka trajanja raziskovalnega programa.

Pri določitvi okvirnega števila mentorskih mest na raziskovalni program za čas trajanja raziskovalnega programa strokovno telo uporablja naslednjo lestvico:

 1. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa celo število, je to število tudi okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa,
 2. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa do 0,25 višje od celega števila, se okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa zaokroži navzdol,
 3. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa od 0,26 do 0,75 višje od celega števila, je okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa interval med spodnjim in zgornjim celim številom (v primeru intervala »od 0 do 1«, strokovno telo uporabi izraz »do 1«),
 4. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa od 0,76 do 0,99 višje od celega števila, se okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas raziskovalnega programa zaokroži navzgor.

Okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa (oziroma za obdobje od leta 2015 do izteka trajanja programa v primeru, da se je raziskovalni program pričel pred letom 2015) se lahko v času izvajanja raziskovalnega programa spremeni skladno z razpisanim številom mentorskih mest za posamezno leto ter s spremembami obsega in dolžine financiranja raziskovalnih programov.

VI. Upoštevanje prenosov mentorskih mest

Pri raziskovalnih programih, pri katerih so bili v predhodnem letu izvedeni prenosi mentorskih mest (111. člen pravilnika o postopkih), se izračunajo bonusi oziroma malusi na naslednji način:

 • raziskovalnemu programu, ki je mentorsko mesto oddalo, se k izračunanemu bonusu/malusu v postopku dodelitve mentorskega mesta prišteje 1 in
 • raziskovalnemu programu, ki je mentorsko mesto dobilo, se k izračunanemu bonusu/malusu v postopku dodelitve mentorskega mesta odšteje 1.

Če je prišlo do prenosa mentorskih mest med raziskovalnimi programi, ki delujejo na različnih raziskovalnih področjih, se izračunajo bonusi oziroma malusi na naslednji način:

 • raziskovalnemu področju, na katerem deluje raziskovalni program, ki je mentorsko mesto oddalo, se izračunanemu bonusu/malusu na raziskovalno področje v postopku dodelitve mentorskih mest prišteje 1 in
 • raziskovalnemu področju, na katerem deluje raziskovalni program, ki je mentorsko mesto dobilo, se izračunanemu bonusu/malusu na raziskovalno področje v postopku dodelitve mentorskih mest odšteje 1.

 

Č. RAZISKOVALNA OPREMA

I. Elementi ocenjevanja

Strokovno telo točkuje posamezno prijavo za raziskovalno opremo na podlagi spodaj opredeljenih elementov ocenjevanja.

Tabela Č: Ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

 

Elementi ocenjevanja Kriteriji Kazalniki in merila Največje št. točk
Znanstvena odličnost raziskovalcev 1 1.9 Skupna ocena raziskovalnega programa1   6
nad 20,75 točk do 25 točk 6
nad 16,5 točk do 20,75 točk 4
nad 14 točk do 16,5 točk 0
1.12 Skupna ocena infrastrukturnega programa2  
Program A kakovosti:
Vrhunski  program
6
Program B kakovosti:
Kakovosten program
4
    Program C kakovosti:
Manj kakovosten program
0
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 9.8 Višina nabavne vrednosti opreme   5
Naravoslovje:  
nad 59.999 5
od 50.000 do 59.999 4
Tehnika, medicina in biotehnika:  
nad 29.999 5
od 20.000 do 29.999 4
Družboslovje, humanistika:  
nad 24.999 5
od 15.000 do 24.999 4
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe 5 5.7 Delež sredstev iz drugih virov   6
nad 69,99 % 6
nad 59,99 % do 69,99 % 5
nad 49,99 % do 59,99 % 4
nad 39,99 % do 49,99 % 3
nad 29,99 % do 39,99 % 2
od 20 % do 29,99 % 1

1 Upošteva se ocena iz zadnje evalvacije raziskovalnih in infrastrukturnih programov na javnem razpisu/pozivu, ki velja na dan zaključka javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme.

2 Pri infrastrukturnih programih, ki se izvajajo na univerzah se upošteva skupna ocena celotnega infrastrukturnega programa na javnem razpisu/pozivu, torej ocena univerze in ne delna ocena po članicah univerze.
 

D. ZNANSTVENI SESTANKI

I. Elementi ocenjevanja

Ocene se določi na podlagi meril, določenih v Tabeli D. Ocene za kazalce 1.1, 1.2, 4.7, 4.9 in 4.10 bo ARRS vpisala v posebne obrazce.

Tabela D: Ocenjevanje prijav za znanstvene sestanke
 

ELEMENT OCENJEVANJA KRITERIJ, KAZALEC TOČKE VIR
Raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma raziskovalne skupine 1 40  
Sicris točke (A1) 1.1 5 ARRS
Normirano število čistih citatov (A2) 1.2 5 ARRS
Izjemni dosežki pri publikacijah 1.4 15 ARRS ZS 01 20xx, tč. 17.1
v povprečju visoke   15  
v povprečju srednje   10  
v povprečju nižje   5  
Izjemni dosežki pri citatih 1.5 15 ARRS ZS 01 20xx, tč. 17.1
v povprečju visoki   15  
v povprečju srednji   10  
v povprečju nižji   5  
Relevantnost in potencialni vpliv prijave 4 60  
Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke 4.3 20 ARRS-ZS-01—20xx, tč.18.1
zelo tehtna in aktualna tematika, velik pomen   12-20  
srednje tehtna in aktualna tematika, srednji pomen   6 – 11  
manj tehtna in aktualna tematika, manjši pomen   0 – 5  
Delež sredstev iz drugih virov 4.7 10 ARRS-ZS-01-20xx tč. 19
tuji viri   10  
domači viri   5  
Delež tujih udeležencev na znanstvenem sestanku 4.9 10 ARRS-ZS-01-20xx, tč. 6
predvidena udeležba  50 in več % referentov   10  
predvidena udeležba od 21% do 49% referentov    5  
predvidena udeležba od 10% do 20% referentov    3  
predvidena udeležba pod 10% referentov    0  
Periodičnost znanstvenega sestanka (evropskega ali svetovnega značaja) 4.10  5 ARRS-ZS-01-20xx, tč. 7
izvajanje sestanka periodično po različnih državah oz. v organizaciji ugledne mednarodne organizacije    5  
izvajanje sestanka periodično v Sloveniji    3  
Pričakovana odzivnost v znanstveni in strokovni javnosti 4.11 10 ARRS-ZS-01-20xx, tč.18.2 in 15
velika   7-10  
srednja   4-6  
manjša   0-3  
Združevanje več znanstvenih disciplin 4.12 5 ARRS-ZS-01-20xx tč.13
Izvedljivost predloga 5 15  
Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne porabe sredstev 5.7 15 ARRS-ZS-01-20xx tč.19
zagotovljena je zelo racionalna poraba   11 – 15  
zagotovljena je realna poraba   6 – 10  
racionalna poraba ni zagotovljena   0 – 5  

 II. Postopek ocenjevanja

Pred ocenjevanjem lahko občasno strokovno telo uvrsti prijavo na drugo vedo, kot je navedena v prijavi, če sodi, da je taka uvrstitev primernejša.

Recenzent ocenjuje prijavo na podlagi prijavne vloge na obrazcu: ARRS-ZS-01-20xx. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, obrazec: ARRS-ZS-02-20xx, ki vsebuje številčne ocene po posameznih elementih.

III. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije 

Po točkovanju strokovno telo določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, se ne sofinancirajo. Sestanek se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi vsote ocen in to ločeno po vedah.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE (DZS11*)

Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje organizacije stroškov znanstvenih sestankov, se upošteva število udeležencev (D1), število referentov (D2), število dni (D3), število tujih vabljenih predavateljev (D4), administriranje, ki je odvisno od števila referentov (D5) in naslednji finančno opredeljeni elementi:
 

VRSTA STROŠKOV EUR
Administriranje programskega in organizacijskega odbora (D5)  
 • do 30 referentov
 625
 • do 100 referentov
1041
 • nad 100 referentov
 1458
Tiskanje, razpošiljanje vabil in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oz. elektronski obliki in pripravljalna dela (D6) 5
Dodatek na referenta (D7) 14
Najemnina dvorane (1 dan, 1 udeleženec) (D8) 3
Bivanje vabljenih predavateljev (1 oseba, 1 dan) (D9) 104

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DZS = (D1 * D6) + (D2 * D7) + (D1 * D3 * D8) + (D4 * D3 * D9) + D5

 1. kategoriji pripada 100% delež izračune dotacije
 2. kategoriji pripada 75% delež izračune dotacije
 3. kategoriji se procentualni delež računsko določi
 4. kategoriji ni sofinanciranja

Procenti so odvisni od višine sredstev za ta program. Procentualni delež se določi za vsako leto posebej, odvisno od dodeljenih sredstev.

Pred sestankom mora biti natisnjen izvleček referatov.

V program sofinanciranja je mogoče uvrstiti le sestanek, za katerega prijavitelj pošlje dovolj izčrpne podatke (npr. poleg imena vsakega vabljenega predavatelja še njegovo temo ali okvirni program) ter natančno opredelitev ciljev znanstvenega sestanka.

Velikim znanstvenim sestankom (nad 350 udeležencev) se krijejo tudi stroški pripravljalnih del leto pred potekom sestanka.

ARRS sofinancira vse stroške največ za 3 dni. ARRS sofinancira vse stroške bivanja največ 10 vabljenim tujim predavateljem oziroma 5% od aktivnih udeležencev (vabljeni predavatelji iz tujine in referenti) za posamezni sestanek.

Sofinancira se sestanek, na katerem je predvideno za enodnevni sestanek najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

ARRS sofinancira dodatek na referenta za največ 100 referentov.

Če je izračun dotacije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.
 

E. UVELJAVLJENI RAZISKOVALCI IZ TUJINE

I. Elementi ocenjevanja

Skupna ocena posamezne prijave za sofinanciranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (v nadaljevanju: prijava) je sestavljena iz posameznih ocen recenzentov.

Elementi ocenjevanja za oceno recenzentov so določeni v Tabeli E.

Tabela E: Ocenjevanje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine
 

ELEMENT OCENJEVANJA Kriterij, Kazalec Točke Vir
  1+4 40 ARRS-TURAZ-01-20xx
Raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev 1 30  
Statusna odličnost 1.6 10  
Nobelova  in Fieldsova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje)   10 tč. 9
druge prestižne nagrade   do 10  
 • nagradni sklad na nagrajenca nad 500.000 EUR
  8-10 tč. 9
 • nagradni sklad na nagrajenca od 100.000 do 500.000 EUR
  5-7 tč. 9
 • nagradni sklad na nagrajenca od 20.000 do 100.000 EUR
  3-4 tč. 9
 • nagradni sklad na nagrajenca do 20.000 EUR
  1-2 tč. 9
članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti   3 tč. 10
redni profesor ali profesor Emeritus   2 tč. 11
glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma znanstveni urednik knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi   4 tč. 12
glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza   2 tč. 12
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma član uredniškega odbora knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi   2 tč. 12
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza podatkov   1 tč. 12
Izjemni dosežki pri publikacijah 1.4 10  
skupne znanstvene objave z Nobelovim ali Fieldsovim nagrajencem ali z nagrajencem drugih prestižnih nagrad   do 4  
skupna objava z Nobelovim ali Fieldsovim nagrajencem ali z nagrajencem drugih  prestižnih nagrad, ki ima nagradni sklad na nagrajenca nad 500.000 EUR   4 tč. 16
skupna objava z nagrajencem drugih prestižnih nagrad, ki ima nagradni sklad na nagrajenca od 100.000 do 500.000 EUR   3 tč. 16
skupna objava z nagrajencem drugih prestižnih nagrad, ki ima nagradni sklad na nagrajenca od 20.000 do 100.000 EUR   2 tč. 16
skupna objava z nagrajencem drugih prestižnih nagrad, ki ima nagradni sklad na nagrajenca do 20.000 EUR   1 tč. 16
znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 15 ali objave v prvih dveh revijah z najvišjim faktorjem vpliva na področju po Web of Science oz. za humanistiko v najboljših humanističnih revijah   2 tč. 17
(so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi   2 tč. 18
objave preko 100 člankov v SCI, SSCI revijah, v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baze podatkov in druga mednarodna bibliografska baza podatkov za humanistiko   2 tč. 19
Patenti, podeljeni pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (gl. pravilnik o postopkih, Priloga 2, tč. 2.E)   4  
Izjemni dosežki pri citiranosti 1.5 10  
naveden med citacijskimi klasiki po ISI   4 tč. 15
število citatov v zadnjih 10. letih   do 3  
 • skupno število citatov večje od 500
  3 tč. 14
 • skupno število citatov večje od 250
  1 tč. 14
tri najbolj citirana znanstvena dela v zadnjih 10. letih   do 3  
 • skupno število citatov večje od 500
  3 tč. 13
 • skupno število citatov večje od 250
  1 tč. 13
Relevantnost in potencialni vpliv prijave 4 10 tč. 22
 • Pomen za raziskovalno skupino (RS), ki gosti tujega raziskovalca
4.16 1 - 5  
 • dodana vrednost sodelovanja s tujim raziskovalcem
  1-3  
 • sodelovanje vključuje doktorske študente ali podoktorande
  0-2 tudi tč. 5
 • Pomen za raziskovalno organizacijo, ki gosti tujega raziskovalca
4.15 0 – 3  
 • dodana vrednost sodelovanja s tujim raziskovalcem
  0-2  
 • pričakovana odmevnost predavanj tujega razisk.
  0-1  
 • Pomen za Slovenijo
4.17 0 - 2  
 • pričakovan napredek kvalitete raziskovanja
  0-1  
 • pomen sodelovanja za družbeno-ekonomski razvoj
  0-1  

* Seštevanje točk po posameznih sklopih preveri oz. opravi odgovorna oseba za razpis na ARRS. V primeru, da seštevek točk pri posameznem kazalcu (1.6, 1.4 ali 1.5) preseže največjo možno število točk, se upošteva največje možno število točk pri posameznem kazalcu. V primeru, da število točk v posamezni vrstici preseže največjo možno število točk v posamezni vrstici, se upošteva največje možno število točk.

II. Postopek ocenjevanja

Vsako prijavo oceni en ali največ dva recenzenta. Recenzent ocenjuje prijavo na podlagi prijavne vloge na obrazcu: ARRS-TURAZ-01-20xx. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, ki vsebuje številčne ocene po posameznih elementih (kazalcih).

Po opravljenem točkovanju in prejeti oceni recenzentov strokovno telo pregleda ocene in lahko pozove recenzente k dodatni utemeljitvi ocene.

III. Trajanje

Agencija sofinancira sodelovanja tujih raziskovalcev v trajanju praviloma treh mesecev.

IV. Upravičeni stroški

Agencija zagotavlja sredstva za plačilo raziskovalnega dela tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, potne stroške iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj, stroške bivanja v Republiki Sloveniji.

Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalnih ur cenovne kategorije A.
 

F. MEDNARODNA ZNANSTVENA LITERATURA

I. Elementi ocenjevanja

Dostopnost se meri s številom raziskovalcev, ki imajo dostop do prijavljenih serijskih publikacij.

Pogostnost uporabe se meri s povprečno uporabo prijavljenih serijskih publikacij v preteklem letu, brez odprto dostopnih serijskih publikacij v zlatem dostopu, in številom objav slovenskih avtorjev v prijavljenih serijskih publikacijah. Kot uporaba se upošteva število skupno število dostopov do celotnega besedila po standardu COUNTER (Unique Items Request). Povprečna uporaba se izračuna tako, da se skupna uporaba prijavljenih serijskih publikacij deli z njihovih številom. Število točk se določi glede na to, v kateri razred spada izračunana povprečna vrednost. Število objav slovenskih avtorjev v prijavljenih serijskih publikacijah se izračuna tako, da se število objavljenih člankov v zadnjih dveh letih pred razpisom deli s številom prijavljenih serijskih publikacij in nato pomnoži s 100.

Kakovost in pomen naročene mednarodne znanstvene literature se merita s faktorjem vpliva za posamezno kategorijo v SCI-Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h). Če je serijska publikacija v več kategorijah, se upošteva kategorija z najvišjim številom točk. Točke se določijo na podlagi povprečnega števila točk v izpisu Seznam gradiva za sofinanciranje nakupa (Tuje baze podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) za vse serijske publikacije, ki jih prijavitelj prijavi v sofinanciranje. Upoštevajo se zadnji podatki iz SICRISa. Povprečno število točk se zaokroži na najbližje število točk, pri čemer se povprečje, ki je točno na sredini, zaokroži na višjo vrednost.

Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se ocenjuje z deležem sredstev iz drugih virov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki niso bila pridobljena iz  proračuna Republike Slovenije.

Skladnost predlaganega obsega aktivnosti prijavitelja s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje gospodarne rabe sredstev se ugotavlja s stroškom članka in dostopom do tekočih vsebin. Strošek članka se izračuna tako, da se sredstva za nakup delijo s številom prenesenih člankov prijavljenih serijskih publikacij. Dostop do tekočih vsebin se ugotavlja z deležem prijavljenih serijskih publikacij, ki omogočajo dostop do člankov v tisku.Delež, ki je točno na sredini, se zaokroži na višjo vrednost.

Elementi ocenjevanja so določeni v Tabeli F.

Tabela F: Ocenjevanje za posamezne elemente ocenjevanja

 

KVANTITATIVNI ELEMENTI OCENJEVANJA Kriterij,
kazalec
Točke
Relevantnost podporne dejavnosti 8 2-16
Dostopnost 8.1 1-6
Število raziskovalcev, ki imajo dostop:    
do 100 raziskovalcev   1
od 101 do 500 raziskovalcev   2
od 501 do 2000 raziskovalcev   3
od 2001 do 5000 raziskovalcev   4
od 5001 do 8000 raziskovalcev   5
nad 8000 raziskovalcev   6
Pogostnost uporabe 8.2 1-10
Povprečna uporaba prijavljenih serijskih publikacij   0-5
do 50   0
od 51 do 100   1
od 101 do 300   2
od 301 do 600   3
od 601 do 1000   4
nad 1000   5
Število objav slovenskih avtorjev v prijavljenih revijah na 100 revij   1-5
do 25   1
od 26 do 50   2
od 51 do 75   3
od 76 do 100   4
nad 100   5
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 0-15
Kakovost in pomen naročene mednarodne znanstvene literature 9.6 0-15
Serijska publikacija:    
s faktorjem vpliva v prvi četrtini ustrezne kategorije   15
s faktorjem vpliva v drugi četrtini ustrezne kategorije   10
s faktorjem vpliva v tretji četrtini ustrezne kategorije   6
s faktorjem vpliva v četrti četrtini ustrezne kategorije   4
je vključena v mednarodno bibliografsko zbirko podatkov s seznama agencije   2
Druga serijska publikacija   0
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 5 0-3
Delež sredstev iz drugih virov 5.7 0-3
do 5 %   0
nad 5 do 10 %   1
nad 10 % do 20 %   2
nad 20 %   3
Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja 6 0-6
Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje gospodarne rabe sredstev 6.7 0-6
Strošek članka   0-5
nad 6 EUR   0
nad 5 do 6 EUR   1
nad 4 do 5 EUR   2
nad 3 do 4 EUR   3
nad 2 do 3 EUR   4
do 2 EUR   5
Dostop do tekočih vsebin   0-1
ni dostopa   0
je dostop   1

 

II. Razdelitev prijav po skupinah in predlog finančno ovrednotenega seznama prijav

Prijave oceni Strokovno telo za mednarodno literaturo po znanstvenih področjih na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu na ocenjevalnem obrazcu.

Če je v prijavi navedenih več znanstvenih ved, se upošteva prva, razen pri Centralni tehniški knjižnici, ki se vedno obravnava v tehniki. Če v prijavi ni podatka za posamezen kriterij, se ji dodeli najmanjše število točk.

Strokovno telo posebej predlaga sofinanciranje določenih nabavnih konzorcijev, ki so posebnega pomena. Strokovno telo posebej predlaga tudi sofinanciranje mednarodnih zbirk podatkov.
 

G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE

I. Element ocenjevanja in oblikovanje predloga prednostnega seznama ocenjenih prijav

Mednarodno znanstveno sodelovanje se ocenjuje na podlagi prijave za sofinanciranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Strokovna komisija, v katero za vsak javni razpis posebej imenuje direktor ARRS tri člane, določi skladnost prijav s prednostnimi merili javnega razpisa tako, da vsako prijavo označi z "DA" (v nadaljevanju: skladne prijave) ali "NE" (v nadaljevanju: neskladne prijave). Strokovna komisija lahko po potrebi pri določitvi skladnosti prijav s prednostnimi področji pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije.

Ocena posamezne prijave za sofinanciranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja je ocena A1, določena na podlagi elementov v poglavju A te metodologije.

Pri enostranskih in dvostranskih razpisih za bilateralne projekte znaša obvezni delež bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), 20%.

Pri razpisih za bilateralne projekte strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se uvrsti prijave, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena pravilnika o postopkih, ob upoštevanju obveznega deleža bilateralnih projektov iz prejšnjega odstavka,
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile določil iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena pravilnika o postopkih.

II. Projekti v okvirnih programih

Za pripravo in prijavo projekta na objavljene javne razpise okvirnih programov EU, za katero je Evropska komisija ugotovila, da je pravno-formalno popolna in jo je posredovala v ocenjevanje recenzentom, agencija izplača enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projekta v znesku 2.000 EUR raziskovalni organizaciji, ki je projekt prijavila kot koordinatorka v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinatorka v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij, in 1000 EUR raziskovalni organizaciji, ki je pri projektu sodelovala kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavila projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja. Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk po zaključeni drugi fazi ocenjevanja v posameznem recenzijskem postopku oziroma oceno B v prvem krogu ocenjevanja projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant) oziroma vsaj dve oceni »Pass« pri ocenjevanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 2 (ERC Proof of Concept).

III. Prilagojeni raziskovalni projekti v okviru komplementarne sheme ERC

Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, ki ga določa spodnja tabela. Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prijavitelje, vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebne raziskovalce vpisane, v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi agencija, ki bodo izvajali prilagojeni raziskovalni projekt, za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:

Tabela G: Ocenjevanje prijav prilagojenih raziskovalnih projektov

 

Mednarodni Razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost na mednarodnem razpisu
(prag za možno sofinanciranje)
Obseg in trajanje prilagojenega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
ERC Advanced Grant do 500.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 250.000 EUR/leto (največ 3 leta)

Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji pri ERC.

Prijavitelj mora poleg prijave prilagojenega raziskovalnega projekta predložiti dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC in celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC. Če je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino sofinanciranja v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno. Če so v prilagojeni raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija sofinancira samo tisti del prilagojenega raziskovalnega projekta, ki se nanaša na člane raziskovalne skupine, ki imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO). 

Strokovno telo za ocenjevanje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki ga imenuje ZSA, presodi, ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta, predlaga obseg in trajanje sofinanciranja ter pripravi predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, ki ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo.

Na predlog ZSA direktor agencije sprejme sklep o  sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila. Individualno obvestilo določa obseg raziskovalnih ur, kategorijo cene raziskovalne ure in trajanje sofinanciranja. Sofinanciranje se izvede najkasneje v enem letu od sprejema sklepa direktorja. Agencija s prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju prilagojenega raziskovalnega projekta, v kateri uredi pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank

IV. Prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji

A) FWF - Der Wissenschaftsfonds v vlogi vodilne agencije

Kadar je FWF v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo avstrijsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi FWF. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili FWF. Slovenski in avstrijski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem avstrijsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis je odprt do preklica.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za avstrijski del raziskovalnega projekta pri FWF in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, mora presegati skupni znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede FWF. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja FWF in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni avstrijsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi FWF, pozitivno ocenjen in ga FWF predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

B) FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen v vlogi vodilne agencije  

Kadar je FWO v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo flamsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi FWO. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili FWO. Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga  objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem flamsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi FWO.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za flamski del raziskovalnega projekta pri FWO in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja flamskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWO, mora presegati skupni znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS.

Skupni raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in največ štiri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR oziroma v skupnem obsegu sofinanciranja do 300.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede FWO. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja FWO in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni flamsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi FWO, pozitivno ocenjen in ga FWO predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

C) NSF – National Science Foundation v vlogi vodilne agencije

Skupno prijavo ameriško-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi NSF. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili NSF. Slovenski in ameriški del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih ameriško-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi  ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem ameriško-slovenskem raziskovalnem projektu.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za ameriški del raziskovalnega projekta pri NSF in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja ter trajanje slovenskega dela skupnega ameriško-slovenskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS, ne sme presegati skupnega zneska ter trajanja ameriškega dela projekta, ki ga sofinancira NSF. Skupni znesek ameriškega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za ameriški dolar (USD) na dan objave vzporednega javnega razpisa.

Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede NSF. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju pripozna postopek ocenjevanja NSF in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni ameriško-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi NSF, pozitivno ocenjen in ga NSF predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

D) NKFIH - National Research, Development and Innovation Office v vlogi vodilne agencije

Kadar je NKFIH v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi NKFIH. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili NKFIH. Slovenski in madžarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga  objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem madžarsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi NKFIH.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za madžarski del raziskovalnega projekta pri NKFIH in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH mora presegati skupni znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS. Skupni znesek madžarskega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za madžarski forint (HUF) na dan objave vzporednega javnega razpisa, razen kadar s partnerko agencijo ni dogovorjeno drugače.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede NKFIH. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja NKFIH in samane izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni madžarsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi NKFIH, pozitivno ocenjen in ga NKFIH predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

E.) SNSF – Swiss National Science Foundation v vlogi vodilne agencije

Kadar je SNSF v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo švicarsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi SNSF. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili SNSF. Slovenski in švicarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS in SNSF sta se dogovorili, da se v vlogi vodilne agencije letno izmenjujeta.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga  objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem švicarsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi SNSF.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek raziskovalnega projekta ločeno za švicarski in slovenski del raziskovalnega projekta skladno s pravili SNSF in ARRS. Skupni znesek švicarskega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za švicarski frank (CHF) na dan objave vzporednega javnega razpisa, razen kadar s partnerko agencijo ni dogovorjeno drugače.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta je ob sprejemanju sklepa ZSA do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede SNSF. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja SNSF in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni švicarsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi SNSF, pozitivno ocenjen in ga SNSF predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

F.) HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost v vlogi vodilne agencije

Kadar je HRZZ v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo hrvaško-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi HRZZ. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili HRZZ. Slovenski in hrvaški del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS in HRZZ sta se dogovorili, da se v vlogi vodilne agencije letno izmenjujeta.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih hrvaško-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi  ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem hrvaško-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi HRZZ.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za hrvaški del raziskovalnega projekta pri HRZZ in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek hrvaškega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za hrvaško kuno (HRK) na dan objave vzporednega javnega razpisa, razen kadar s partnerko agencijo ni dogovorjeno drugače.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta.Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede HRZZ. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja HRZZ in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni hrvaško-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi HRZZ, pozitivno ocenjen in ga HRZZ predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

G.) CEUS – Srednjeevropsko partnerstvo za znanost

V partnerstvo CEUS so poleg ARRS vključene FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).

Sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo skupnih raziskovalnih projektov.

Skupno prijavo raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi ena od zgoraj navedenih agencij, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili agencije, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Vsi deli skupnega raziskovalnega projekta morajo biti ozko povezani in komplementarni, znanstveni prispevek vsake izmed vključenih raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi  ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta izražen v evrih. Skupni znesek za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za posamezno nacionalno valuto na dan objave vzporednega javnega razpisa, razen kadar s partnerko agencijo ni dogovorjeno drugače. Vsaka agencija sofinancira svoj del raziskovalnega projekta. Skupni znesek sofinanciranja vsakega dela nacionalnega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancirajo vodilna agencija in partnerske agencije, mora biti skladen s smernicami, ki so priloga k podpisanemu sporazumu o multilateralni shemi vodilne agencije.

Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sporazuma o multilateralni shemi vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja vodilne agencije in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi vodilna agencija, pozitivno ocenjen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

H.) WEAVE – Multilateralna vodilna agencija

Partnerice v okviru Sporazuma o multilateralni vodilni agenciji za Weave so poleg ARRS: DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemčija), FNR (The Luxembourg National Research Fund, Belgija), FNRS (The Fund for Scientific Research, Luksemburg), FORMAS (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Švedska), FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), FWO (Research Foundation – Flanders, Belgija), GACR (The Czech Science Foundation, Češka), HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost, Hrvaška), NCN (The National Science Centre, Poljska), RCN (Research Council of Norway, Norveška) in SNSF (Swiss National Science Foundation, Švica).

Sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije raziskovalkam in raziskovalcem omogoča prijavo skupnih raziskovalnih projektov Weave.

Skupno prijavo raziskovalnega projekta Weave raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi ena od zgoraj navedenih agencij, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Prijava skupnega raziskovalnega projekta Weave mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili agencije, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Vsi deli skupnega raziskovalnega projekta Weave morajo biti ozko povezani in komplementarni, znanstveni prispevek vsake izmed vključenih raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS, kadar ne nastopa v vlogi vodilne agencije, za sofinanciranje slovenskega dela skupnih raziskovalnih projektov Weave objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem raziskovalnem projektu Weave. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta Weave izražen v evrih. Skupni znesek za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta Weave se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za posamezno nacionalno valuto na dan objave vzporednega javnega razpisa, razen kadar s partnersko agencijo ni dogovorjeno drugače. Vsaka agencija sofinancira svoj del raziskovalnega projekta Weave.

Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta Weave preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta Weave izvede agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sporazuma o multilateralni shemi vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja vodilne agencije in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta Weave, če je skupni raziskovalni projekt Weave v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi vodilna agencija, pozitivno ocenjen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta Weave se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.
 

H. RAZISKOVALNI PROGRAMI

I. Splošno - prijave

Tipi prijav so:

 • »Nadaljevanje obstoječega programa«,
 • »Nova prijava – preoblikovanje«,
 • »Nova prijava«.

II. Preoblikovanje raziskovalnih programov

RO lahko s prijavo na poziv/razpis predlaga preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da raziskovalni program oz. programe:

 • priključi h kateremu od drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
 • razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
 • preoblikuje na drug način.

V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, ki je predmet združitve raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, ki je predmet združitve, se financiranje raziskovalnih programov nadaljuje do izteka že sklenjene pogodbe o financiranju raziskovalnih programov.

V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raziskovalnega programa, ki so predmet razdružitve, financiranje raziskovalnega programa pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več prijav preoblikovanega raziskovalnega programa, ki so predmet razdružitve, se financiranje nadaljuje do izteka že sklenjene pogodbe o financiranju raziskovalnih programov.

Če se preoblikovani raziskovalni program izteče v letu poziva/razpisa, se izbrane prijave financira ne glede na eno ali več zavrnjenih prijav, ki so predmet preoblikovanja.

III. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila)

Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila) so določeni v Tabeli H.

Tabela H: Elementi ocenjevanja prijav raziskovalnih programov
 

Kriterij Št. kriterija iz 76. člena pravilnika Kazalniki in merila Točke Vir
Znanstvena odličnost raziskovalcev 1 - Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.); -
 • kakovost objav skupine (odmevnost objav, prestižnost revije oz. uglednost založbe).
- Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
 • prestižne nagrade,
 • članstvo akademij znanosti in umetnosti,
 • članstvo v mednarodnih svetovalnih organih ali organih znanstvenih oziroma strokovnih združenj,
 • glavni urednik ali član uredniškega odbora ugledne znanstvene revije.
 - Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.);
 • vključevanje v raziskovalne programe EU, druge mednarodne raziskovalne in razvojne programe, drugo mednarodno sodelovanje (v zadnjih petih letih oz. v zadnjem obdobju financiranja, z navedbo obsega svojega dela projekta in svoje vloge pri projektu), razen bilateralnega sodelovanja.
0 – 5 ARRS
ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka B
Relevantnost dosežkov raziskovalcev 2 - Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
 • dosežki na področju gospodarstva: sodelovanje pri nastajanju novih proizvodov, tehnologij, tehnoloških rešitev, inovacij (če je relevantno),
 • dosežki na področju družbenih in kulturnih dejavnosti (družbena  infrastruktura, javna uprava, kulturni razvoj, zdravstvo, varstvo naravne in kulturne dediščine, promocija države, dostop do tujih znanj, vključevanje v mednarodno delitev dela, razvoj kadrov) (če je relevantno): vpliv delovanja programske skupine na razvoj družbe.
- Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
 • zaposlovanje mladih doktorjev znanosti po zaključenem usposabljanju (po sektorju dejavnosti).
- Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.);
 • ustreznost razširjanja rezultatov raziskav,
 • ustreznost varovanja intelektualne lastnine (če je relevantno za področje raziskovanja programske skupine),
 • ustreznost pristopa programske skupine k objavljanju objav in rezultatov v odprtem dostopu; vpliv na kakovost objav programske skupine.
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka C
Sposobnost  delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev 3 - Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
 • vodstvene reference vodje
 • primernost sestave skupine za zagotavljanje dolgoročnega in kakovostnega delovanja (na raziskovalnem področju programske skupine).
- Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
 • opremljenost z raziskovalno opremo, potrebno za izvajanje raziskovalnega programa,
 • dostopnost raziskovalne opreme in infrastrukture, potrebne za izvajanje raziskovalnega programa.
- Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.);
 • vpetost vsebine v obstoječe institucionalne, nacionalne in mednarodne raziskovalno-razvojne programe in projekte.
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka D
Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost 4 - Ustreznost naslavljanja  pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
 • ustreznost naslavljanja  pomembnih raziskovalnih izzivov.
- Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
 • jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom in ustreznost ciljev.
- Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.);
 • izvirnost zamisli.
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka E
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 5 - Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.);
 • pomen za razvoj znanosti oziroma stroke.
- Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
 • potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva: sodelovanje pri nastajanju novih proizvodov, tehnologij, tehnoloških rešitev, inovacij (če je relevantno),
 • potencialni vpliv na razvoj na področju družbenih in kulturnih dejavnosti (družbena  infrastruktura, javna uprava, kulturni razvoj, zdravstvo, varstvo naravne in kulturne dediščine, promocija države, dostop do tujih znanj, vključevanje v mednarodno delitev dela, razvoj kadrov) (če je relevantno).
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka F

Recenzenti vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na pol točke natančno (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 ali 5).

IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov

Pri vrednotenju programskih skupin na podlagi 67. člena pravilnika o postopkih se pri določitvi ocene A, B ali C raziskovalnim programom uporabijo naslednja merila:

 • za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa se kot merilo upošteva skupno oceno raziskovalnega programa ob zadnjem ocenjevanju prijave raziskovalnega programa,
 • za kazalnik 1.10. Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov se kot merilo upošteva količnik med sredstvi agencije za izvajanje raziskovalnih projektov in raziskovalnih programov, glede na vedo raziskovalnega programa,
 • za kazalnik 2.1. Sredstva iz drugih virov (ocena A3) se kot merila upoštevajo trije količniki, glede na vedo raziskovalnega programa:
  • količnik med sredstvi iz projektov za gospodarstvo (GOSP) ter sredstvi agencije za raziskovalne programe,
  • količnik med sredstvi iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov (MED) ter sredstvi agencije za raziskovalne programe,
  • količnik med sredstvi, pridobljenimi iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov (MIN) ter sredstvi agencije za raziskovalne programe.

Pri kazalnikih 1.10. in 2.1. se merila vrednotijo za zadnje petletno obdobje pred letom objave poziva. Če agencija s podatki za zadnje leto pred letom objave poziva ne razpolaga, se merila vrednotijo za zadnje petletno obdobje, za katerega agencija razpolaga s podatki. Če je obdobje financiranja raziskovalnega programa krajše od petih let, se upošteva ustrezno krajše obdobje. Pri raziskovalnih programih, ki so bili predmet preoblikovanja, se upoštevajo tudi sredstva raziskovalnih programov pred preoblikovanjem. V primeru, da je raziskovalni program v prvem letu financiranja, se ga ne vrednoti.

Pri kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upošteva sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine znotraj RO, ki izvaja raziskovalni program. Če je bil raziskovalec v posameznem letu član več raziskovalnih programov, se sredstva projektov posameznemu programu upoštevajo sorazmerno.

Pri kazalniku 2.1. se upoštevajo podatki o sredstvih, pridobljenih iz pozivov za Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS (ocena A3) za člane posamezne programske skupine v okviru RO, ki izvaja raziskovalni program.

V primeru univerz, ki so hkrati tudi javne raziskovalne organizacije, se podatki pri kazalniku 1.10 in pri kazalniku 2.1. upoštevajo v okviru članice univerze, ki izvaja raziskovalni program.

Vrednosti meril za določitev ocene A, B ali C za kazalnike 1.09., 1.10. in 2.1. so:

 • Ocena A: vrednost merila je nad povprečjem na vedi,
 • Ocena B: vrednost merila je enaka ali večja kot ½ povprečja na vedi in enaka ali manjša kot povprečje na vedi,
 • Ocena C: vrednost merila je manjša kot ½ povprečja na vedi.

V. Izračun povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi vrednotenja programskih skupin

Dodatno financiranje raziskovalnih programov je sorazmerno največjemu možnemu povečanju glede na merili 1.10. in 1.9. ter glede na predvideni obseg razpoložljivih sredstev javnega poziva. Če bi ta izračun za katerega od raziskovalnih programov pomenil povečanje za več kot 50 %, se temu programu dodeli povečanje v višini 50 %, preostala sredstva pa se sorazmerno dodeli med ostale raziskovalne programe.

Če raziskovalni program, ki je upravičen do dodatnega financiranja po prejšnjem odstavku, izvaja več raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: RO), agencija razdeli dodatna sredstva sorazmerno z obstoječo delitvijo sredstev med RO v tekočem pogodbenem letu.

VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis

V okviru ocenjevalnega postopka javnega poziva in javnega razpisa za financiranje raziskovalnih programov se vrednotenje programskih skupin izvede za zadnje petletno obdobje pred letom objave javnega poziva in javnega razpisa na način kot je določeno v podpoglavju IV tega poglavja.

V posameznem ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis za financiranje raziskovalnih programov se upoštevajo tudi sredstva, pridobljena na podlagi poziva za povečanje financiranja programskih skupin.

VII. Sestava programskih skupin

Pri izračunu ustreznega deleža raziskovalcev (dve tretjini oz. tri četrtine), se število raziskovalcev zaokroži navzdol na celega raziskovalca (primer: programsko skupino sestavljajo vodja in 6 raziskovalcev; dve tretjini od 7 je 4,66; prvi pogoj iz prejšnjega odstavka je izpolnjen, če 4 raziskovalci izpolnjujejo navedeni pogoj).

VIII. Elementni ocenjevanja prijav pri tematskih pozivih

Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila) za tematske pozive so določeni v Tabeli H2.

Tabela H2: Elementi ocenjevanja prijav raziskovalnih programov pri tematskih pozivih

 

Kriterij iz 33. člena pravilnika Kazalniki in merila Točke Vir
Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost - Ustreznost naslavljanja  pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
 • skladnost programa dela s tematiko, opredeljeno v prijavi;
 • ustreznost naslavljanja  pomembnih raziskovalnih izzivov v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi.
- Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
 • jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom in ustreznost ciljev.
 
- Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.);
 • izvirnost zamisli.

0 – 5

ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka  B
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav - Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.);
 • pomen za razvoj znanosti oziroma stroke v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi.
 
- Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
 • potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih oziroma kulturnih dejavnosti v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi.
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka B
Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja

 
- Izvedljivost znanstvenega pristopa (kazalnik 6.3.);
 • izvedljivost predloga programa dela za dodatna sredstva v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi;
 • izvedljivost predloga programa dela za dodatna sredstva glede na pretekle rezultate raziskovalnega programa.
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka B

 

 

Člani panela vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na pol točke natančno (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 ali 5).

Pri oblikovanju predloga prednostnega seznama prijav panel na plenarni seji razvrsti prijave znotraj vsake skupine tematik, in sicer po padajočem vrstnem redu skupne ocene prijave, pri čemer za vsako tematiko poziva na prednostni seznam uvrsti najmanj dve prijavi z najvišjo skupno oceno prijave.«.

 

I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

I. Splošno

Obseg financiranja infrastrukturne skupine se v plačnem FTE določi na javnem razpisu oziroma javnem pozivu za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa, v skladu s postopkom, ki je opredeljen v pravilniku o postopkih. Obseg sofinanciranja neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije (v nadaljevanju: MSA) se določi na letni ravni, in sicer na temelju predloženih letnih finančnih načrtov in po postopku, ki je določen v točki b) naslednjega podpoglavja.

II. Elementi ocenjevanja

a. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalnik in merila) prijav so določeni v Tabeli I.

Tabela I: Ocenjevanje prijav infrastrukturnih programov
 

Kriterij Št. kriterija iz 77. člena pravilnika Kazalniki in merila Točke Vir
Kakovost izvedene podporne dejavnosti 7 Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega programa (kazalnik 7.1.) 0 - 5 ARRS-RI-IP-VP
Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 7.2.) 0 - 5
Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 7.3.) 0 - 5
Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 7.4.) 0 - 5
Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 7.5.) 0 - 5
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 9.1.)

0 - 5
ARRS-RI-IP-JR-Prijava
Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 9.2.) 0 - 5
Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 9.3.) 0 - 5
Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 9.4.) 0 - 5
Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 6 Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stroškov, blaga in storitev ter amortizacije (kazalnik 6.10.) 0 - 5 ARRS-RI-IP-JR-Prijava

b. Postopek pri določitvi obsega sofinanciranja MSA

Obseg sofinanciranja MSA se določi na letni ravni na temelju predloženih letnih finančnih načrtov RO. RO vsako leto predložijo letni finančni načrt, katerega sestavni del je tudi vsebinski program dela infrastrukturnega programa (v nadaljevanju: IP) za tekoče leto ter letno finančno poročilo izvajanja IP za preteklo leto.

Strokovna komisija, ki jo imenuje direktor, na temelju predloženih finančnih načrtov za IP in letnega finančnega poročila izvajanja IP ter pregleda finančne realizacije MSA za IP in potreb po sredstvih sofinanciranja MSA v tekočem letu oblikuje predlog obsega sofinanciranja MSA za IP za posamezno RO za tekoče leto.

Skupno financiranje RO oziroma RO s koncesijo glede IP se praviloma ne spreminja. Pri oblikovanju predloga obsega sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO za tekoče leto strokovna komisija upošteva naslednje elemente:

 1. Obseg MSA v predhodnem letu – izhodiščna sredstva: za nove IP največ povprečno vrednost MSA glede na obseg plačnega dela vseh IP v prejšnjem letu.
 2. Vključenost v mednarodne infrastrukture ESFRI:
  Višina sofinanciranja za ESFRI je določena letno, skladno z izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je prevzeta v Programu dela ter finančnem načrtu ARRS za tekoče leto.
 3. Dodatne potrebe zaradi izrednih dogodkov:
  RO lahko predložijo vlogo za povečanje sofinanciranja IP zaradi izrednih dogodkov. Strokovna komisija predlaga odobritev ali zavrnitev vloge na podlagi podane obrazložitve s strani RO, pri čemer upošteva razpoložljiva proračunska sredstva.
 4. Ocena vmesnega poročila oziroma zaključnega poročila:
  Znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarne raziskave (v nadaljnjem besedilu: ZSV) na podlagi kriterijev in kazalnikov iz 77. člena pravilnika o postopkih obravnava vmesna poročila in vsebinske programe dela infrastrukturnih programov ter poda pisno vsebinsko oceno z opredelitvijo in utemeljitvijo, ali je obseg sofinanciranja MSA za infrastrukturni program za posamezno RO ustrezen, prenizek ali previsok.

  ZSV na podlagi obravnave predloženih vmesnih poročil, programov dela infrastrukturnih programov in prijav na javni razpis oziroma javni poziv, z »DA« ali »NE« ugotovi, ali se infrastrukturni program izvaja v skladu s cilji infrastrukturnega programa iz prijavne vloge ter poda negativno ali pozitivno oceno. Če ZSV negativno oceni delovanje infrastrukturnega programa, svojo oceno obrazloži, in lahko poda svoja priporočila za izboljšanje izvajanja infrastrukturnega programa. Agencija o tem obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo infrastrukturnega programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 30 dneh od prejema priporočil ZSV.
   
 5. Razpoložljivi obseg sredstev v tekočem letu

Pri izračunu strokovna komisija sešteje elemente iz 1., 3., in 4. točke in jih uskladi s skupnim razpoložljivim obsegom sredstev (element 5), nato element 2. točke prišteje upravičenim IP. Pri izračunu elementa 4:

 • v primeru, ko je na podlagi obravnave ZSV sprejeta ocena, da je bilo sofinanciranje v preteklem obdobju prenizko, strokovna komisija za te IP predlaga enak % povečanja sofinanciranja, v skladu z razpoložljivim obsegom sredstev, pri čemer povečanje sofinanciranja ne sme presegati višine finančnega načrta IP;
 • v primeru, da je bila na podlagi obravnave ZSV sprejeta ocena, da je bilo sofinanciranje IP v preteklem obdobju previsoko, lahko strokovna komisija za te IP predlaga enak % znižanja sofinanciranja MSA za tekoče leto, vendar ne več kot 20%.

Strokovna komisija pri oblikovanju predloga upošteva tudi letno finančno poročilo izvajanja IP za preteklo leto. V primeru, ko RO v skladu z Zakonom o računovodstvu izkazuje kratkoročno odložene prihodke v višini nad 30% lanskoletnega obsega sofinanciranja IP, lahko strokovna komisija predlaga, da se sofinanciranje MSA IP ne poveča, kljub razpoložljivim sredstvom za ta namen.

ZSA obravnava predlog strokovne komisije o obsegu sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO za tekoče leto in sprejme predlog sklepa o obsegu sofinanciranja MSA IP za posamezne RO v tekočem letu. Na podlagi predloga ZSA direktor sprejme sklep o sofinanciranju MSA za izvajanje IP v RO.

ARRS obvesti RO o obsegu sofinanciranja MSA za izvajanje IP.

III. Elementi izvajanja

RO v primeru, če IP izvaja več notranjih organizacijskih enot (v nadaljevanju: OE), pripravi predlog notranje porazdelitvi sredstev za sofinanciranje MSA med posamezne OE v tekočem letu, in ga posreduje ARRS. Predlog podpišeta vodja IP in zakoniti zastopnik RO.

Enako velja za delitev FTE med OE ob odobritvi financiranja IP ter ob spremembi delitve FTE med OE tekom izvajanja IP.

Agencija upošteva delitev sredstev RO, po stroškovnih elementih MSA (neposredni stroški materiala in stroški storitev ter amortizacije) do višine razpoložljivih sredstev v finančnem načrtu agencije.
 

J. OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI

I. Elementi ocenjevanja

Elementi za ocenjevanje prijav so določeni v Tabeli J.
 

KVANTITATIVNI ELEMENTI OCENJEVANJA Kriterij,
kazalec
Točke Vir
Izvedljivost predloga 5 10  
Strokovna usposobljenost osebja 5.8 5 ARRS-OSIC-RI-01/20xx tč. 2, 4
Elementi za ocenjevanje strokovne usposobljenosti osebja so:
- usposobljenost ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI
- usposobljenost za delo v sistemu vzajemne katalogizacije (obvezna licenca s privilegiji za redigiranje normativne baze podatkov)
- morebitne dosedanje aktivnosti na nalogah, ki so predmet razpisa
     
Prijavitelj v celoti izpolnjuje vse oziroma veliko večino zahtevanih elementov, odstopanja so minimalna   5  
Prijavitelj večinoma izpolnjuje zahtevane elemente, vendar so opazne tudi pomanjkljivosti   3 - 4  
Izpolnjevanje zahtevanih elementov ni optimalno, pomanjkljivosti so velike   0 - 2  
Ustreznost organiziranosti centra za uspešno izvajanje nalog. 5.9 5 ARRS-OSIC-RI-01/20xx tč. 3
Center je ustrezno organiziran za izvajanje dejavnosti   5  
Pri organiziranosti centra so opazne pomanjkljivosti   0-4  

 

K. DOMAČE PERIODIČNE POLJUDNOZNANSTVENE PUBLIKACIJE

I. Elementi ocenjevanja (kriterij, kazalniki in merila)

Strokovno telo ocenjuje prijave na podlagi kriterija »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav«.

Za ocenjevanje po tem kriteriju se uporabljajo naslednji kazalniki in merila s pripadajočim številom točk, navedeni v Tabeli K1.

Tabela K1: Elementi ocenjevanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij
 

Elementi ocenjevanja
Kriterij
Kazalniki in merila Točke
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 5.18 (A) Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25
 • velika
25
 • srednje velika
15
 • manjša
5
 • ni povezave
0
5.19 (B) Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje  in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture 25
 • velik
25
 • srednje
15
 • manjši
10
 • ni pomena
0
5.20 (C) Pomen za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije 15
 • velik (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček)
15
 • srednje velik
10
 • manjši
5
 • ni pomena
0
5.21 (D) Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20
 • velika (preko 80%)
20
 • srednje velika (med 50% in 80%)
10
 • manjša (manj kot 50%)
5
 • ni zastopanosti
0
5.22 (E) Dostopnost na internetu 15
 • vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
15
 • nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
10
  100

Strokovno telo izračuna aritmetično povprečje števila točk za vsak kazalnik (seštevek vseh točk/število ocenjevalcev). Skupno število doseženih točk se izračuna s seštevkom aritmetičnega povprečja števila točk za vsak posamezen kazalnik. Skupaj je možno dobiti največ 100 točk.

Na podlagi doseženih točk ocenjevanja se prijava uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer se v:

 • I. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 91 in 100 točkami;
 • II. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 60 in 90 točkami;
 • III. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene z manj kot 60 točkami.

Prijavam uvrščenim v I. in II. kategorijo, se odobri sofinanciranje, prijavam uvrščenim v III. kategorijo se ne odobri sofinanciranje.

II. Višina sofinanciranja

Faktor sofinanciranja izračunane višine sofinanciranja prijave iz I. in II. kategorije je določen po posameznih kategorijah, kot izhaja iz Tabele K2.

Tabela K2
 

Kategorija Število točk Faktor
sofinanciranja (O)
I 91-100 1
II 60-90 0,75

Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo naslednji faktorji:

 • število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
 • naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno elektronske izdaje se upošteva obračunsko naklada 250 izvodov) (faktor B);
 • število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke upoštevamo kot en zvezek) (faktor C);
 • priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 0,103 EUR (faktor D);
 • faktor sofinanciranja (faktor O) iz Tabele K2.

Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in sicer: ZLS = A · B · C · D · O

ZLS ne more biti večji od 11.000,00 EUR.

III. Upravičeni stroški

Agencija sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk (lektoriranje, oblikovanje in urejanje, stroški odpošiljanja; v primeru izdaje na elektronskem mediju se sofinancira stroške lektoriranja ter oblikovanja in urejanja). Agencija ne sofinancira avtorskega honorarja piscev člankov.
 

L. PROMOCIJA IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV

I. Elementi ocenjevanja
 

Kriterij Št. kriterija iz 170. člena pravilnika Kazalniki in merila Točke Vir
Znanstvena odličnost raziskovalcev 1 Kakovost objav (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A', A" in A1/2) za nosilca promocijske dejavnosti (kazalnik 1.1.) 0-10 ARRS-MS-PROM- Prijava
A1>=3 0 – 10
A1<3 0 – 5
Vodja promocijske aktivnosti nima šifre raziskovalca 0
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 5 Pričakovana odzivnost v znanstveni in strokovni javnosti (kazalnik 5.11.)

0 – 20
ARRS-MS-PROM- Prijava
Pričakovana vidnost v javnosti (kazalnik 5.17.) 0 – 10
Skladnost vsebine predloga z razpisanimi temami (kazalnik 5.23.) 0 – 40
Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 6 Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje gospodarne rabe sredstev (kazalnik 6.7.)


0 – 10
ARRS-MS-PROM- Prijava
Reference prijavitelja pri promocijskih in povezovalnih dejavnostih (kazalnik 6.11.) 0 – 10

Prag za uvrstitev v sofinanciranje je najmanj 60 doseženih točk.

II. Upravičeni stroški

Agencija v okviru aktivnosti v zvezi s promocijo in povezovanjem znanstvenih dosežkov po kriterijih iz 170. člena pravilnika sofinancira, za namene na področju raziskovalne dejavnosti, ki so v 168. členu pravilnika opredeljeni v:

 • prvi alineji: stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih izvajajo slovenski raziskovalci tudi iz zamejstva in živeči po svetu. Agencija sofinancira prevozne stroške za vodjo promocijske aktivnosti v višini mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi (najbolj ekonomičen način vključuje upoštevanje cene in porabe časa) ter strošek višine ene dnevnice, kot je določeno z uredbo, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov. Agencija ne financira stroške nočnin ter kotizacij na kongresu, srečanju ali simpoziju. Pri izračunu upošteva razpoložljiva finančna sredstva, v kolikor vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev;
 • drugi alineji: stroške delovanja ustanov ali združenj za izvedbo predlaganih promocijskih aktivnosti;
 • tretji alineji: stroške delovanja združenj za izvedbo predlaganih promocijskih aktivnosti;
 • četrti alineji: stroške vzpostavitve in delovanja inovativnih sistemov za promocijo slovenske znanosti.

Agencija za namene iz 2 in 3 alineje sofinancira stroške nakupa osnovnega materiala, najema prostorov in osnovnih sredstev, organizacije dogodkov, promocije in oglaševanja, prevozne stroške in stroške dnevnic, produkcijske stroške, stroške zunanjih izvajalcev (npr. delo preko študentskega servisa).

Za namene iz 3 alineje agencija sofinancira tudi stroške plač in druge stroške dela zaposlenih, ki se neposredno nanašajo na izvajanje promocijske aktivnosti.

Agencija za namene iz 4 alineje sofinancira produkcijske stroške, stroške nakupa osnovnega materiala, najema prostorov in osnovnih sredstev, stroške zunanjih izvajalcev (npr. delo preko študentskega servisa), ki se neposredno nanašajo na izvajanje promocijske aktivnosti.

Agencija za namene iz 2, 3, in 4 alineje prvega odstavka ne sofinancira stroškov investicij in nakupa osnovnih sredstev (oprema, nepremičnine). Stroški za reprezentanco izključno za prijavitelje promocijske aktivnosti niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem promocijske aktivnosti.
 

M. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

I. Elementi ocenjevanja

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh kriterijev, in sicer:

 1. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
 2. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije.

Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se uporablja kazalnik - Kakovost objav (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A', A" in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije se uporablja kazalnik Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A', A" in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti.

Tabela M1: Elementi ocenjevanja znanstvenih monografij
 

Kriterij Kazalnik (ocena) Kazalnik (ocena) Točke
  avtor/recenzent ima evidenčno številko raziskovalca pri agenciji avtor/recenzent nima evidenčne številke raziskovalca pri agenciji  
A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) Kakovost objav :
- ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A', A" in A1/2
Kakovost objav:
- slovenski avtor (ocena na podlagi bibliografije avtorja),
- tuji avtor (ocena na podlagi izvirnika ali podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in navedenih treh najboljših znanstvenih del)
0,00 - 30,00
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00 4,00 - 7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00 1,00 - 3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00 0,01 - 0,99 10,00
A1=0,00 0,00 0,00
B. Znanstvena odličnost recenzenta Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije:
- ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A', A" in A1/2
Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije:
- slovenski recenzent (ocena na podlagi bibliografije avtorja),
- tuji recenzent (ocena na podlagi navedenih treh najboljših znanstvenih del)
0,00 - 30,00
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00 4,00 - 7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00 1,00 - 3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00 0,01 - 0,99 10,00
  A1=0,00 0,00 0,00
Možno število točk 60,00

Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih 30,00 točk), razen v primeru, ko je število točk pri enem od kriterijev enako 0,00 točk, je skupna ocena enaka 0,00 točk. Vse ocene se določijo za obdobje zadnjih pet let. Če je avtor/recenzent najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo (za enega otroka se upošteva eno leto), bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za izračun ocene upošteva ustrezno daljše časovno obdobje. V primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti, se pri delu ocene znanstvene odličnosti, namesto treh avtorjevih znanstvenih del, upošteva pomen znanstvene monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene monografije.

Vsakemu avtorju/recenzentu se najprej dodeli ocena (0,00-7,00), na podlagi katere se dodeli točke (0,00-30,00) skladno z določili iz Tabele M1. Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se upoštevajo točke samo prvega avtorja, ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Če ima znanstvena monografija več recenzentov, se upoštevajo točke prvih dveh recenzentov, ki izkazujeta bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Povprečje točk dveh recenzentov se izračuna tako, da se sešteje točke obeh recenzentov in se deli s številom 2.

Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri agenciji, strokovna komisija oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženih bibliografij avtorjev in recenzentov. Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik, strokovna komisija znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženega izvirnika ali priloženih podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih najboljših znanstvenih del. Za tujega recenzenta znanstvene monografije strokovna komisija oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi navedenih treh najboljših recenzentovih znanstvenih del.

II. Višina sofinanciranja

 1. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke

Posamezna prijava lahko doseže največ 60,00 točk. Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer:

 • I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do 60,00 točk;
 • II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in 30,00 točkami;
 • III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 21,00 točkami.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje in sicer:

 • I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek;
 • II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.

 1. Normativi za izračun zneska sofinanciranja

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Tabela M2: Vrste stroškov in pripadajoče vrednosti
 

Vrste stroškov Vrednost na enoto v EUR
 1. tisk in vezava
0,20 EUR na avtorsko polo (a)
 1. oblikovanje in računalniški prelom
30 EUR na avtorsko polo (b)
 1. lektoriranje
40  EUR na avtorsko polo (c)
 1. stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik
270 EUR na avtorsko polo (d)
 1. stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik
350 EUR na avtorsko polo (e)
 1. lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku)
60 EUR na avtorsko polo (f)
 1. Izračun zneska sofinanciranja

Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:

Tabela M3: Formule za izračun zneska sofinanciranja
 

 1. znanstvena monografija
((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije
 1. prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik
((št. avtorskih pol × d) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
 1. prevod monografije slovenskega avtorja v tuj  jezik
((št. avtorskih pol × e) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
 1. digitalna izdaja znanstvene monografije
((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c) ) x pripadajoč % delež kategorije

Opomba:Vrednost a, b, c, d, e, f pri formulah je določena v Tabeli M2.

Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografij

III. Upravičeni stroški

Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:

 1. znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:
  stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.
   
 2. prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik:
  stroški prevajanja.
   
 3. prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik:
  stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.
   
 4. digitalna izdaja monografije:
  stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.

Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira prevod le v en tuji jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja le-ta že napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.

N. DOMAČE PERIODIČNE ZNANSTVENE PUBLIKACIJE

I. Elementi ocenjevanja (kriterij in kazalniki)

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi kriterija »Kakovost prijave podporne dejavnosti«. Za ocenjevanje po tem kriteriju se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov SCOPUS ali WoS (kategorije 1-4 iz tabele N1);
 • kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v drugih mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 5 iz Tabele N1);
 • kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v seznamu znanstvenih publikacij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 6 iz Tabele N1).

Glede na navedene kazalnike, strokovna komisija uvrsti publikacije v šest kategorij publikacij (od 1 do 6), kot izhaja iz tabele N1. 

Največje možno število točk za kriterij »Kakovost prijave podporne dejavnosti« je 100 točk. Število točk se dodeli glede na uvrstitev v eno od kategorij (1-6) (tabela N1).

Tabela N1: Elementi ocenjevanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov Število točk Odstotek kategorije (Ok) Maksimalni letni znesek sofinanciranja (v EUR)
1 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 1. četrtini publikacij 100 100% 25.000,00
2 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 2. četrtini publikacij 95 95% 23.750,00
3 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 3. četrtini publikacij 90 90% 22.500,00
4 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 4. četrtini publikacij ali v AHCI 85 85% 21.250,00
5 so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 70 70% 17.500,00
6 znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 50 50% 12.500,00

II. Višina sofinanciranja

Za izračun višine letnega sofinanciranja se upoštevajo naslednji normativi:

 1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska pola obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali približno 16 tipkanih strani) (A),
 2. priznani stroški na eno avtorsko polo (D).

Postopek izračuna višine letnega sofinanciranja:

a) agencija najprej za vse prijave izračuna A • D • OK;

b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od maksimalnega letnega zneska sofinanciranja, se upošteva maksimalni letni znesek sofinanciranja; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od maksimalnega letnega zneska sofinanciranja, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;

c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitve iz točke b) tega odstavka, določi upoštevan znesek sofinanciranja;

d) določitev končnih zneskov sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva:

d1) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 ne preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa:

v primeru da vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 ne preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa, se pri publikacijah iz kategorij 1-4 za končni znesek sofinanciranja določi upoštevan znesek sofinanciranja (točka c tega odstavka), medtem ko se pri publikacijah iz kategorij 5 in 6 določi končni znesek sofinanciranja tako, da se pri izračunu določi še faktor f, ki upoštevane zneske sofinanciranja (pri kategoriji 5 in 6) sorazmerno uskladi z obsegom razpoložljivih sredstev:

Višina letnega sofinanciranja (1-4 kategorija) = A • D • OK
Višina letnega sofinanciranja (5-6 kategorija)= A • D • OK • f

 

d2) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) je manjša od razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa:

v primeru, da je vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja manjša od razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa, se za končni znesek sofinanciranja pri vseh publikacijah (kategorije 1-6) določi upoštevan znesek sofinanciranja (točka c tega odstavka):

Višina letnega sofinanciranja (1-6 kategorija) = A • D • OK

d3) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsotaupoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa:

v primeru, da vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa, se faktor f določi za vse publikacije (kategorije 1-6):

Višina letnega sofinanciranja (1-6 kategorija) = A • D • OK  • f

A : št. avtorskih pol na leto,

D : maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo, v pavšalni vrednosti 400 EUR,

OK : odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo N1),

f : enoten faktor za sorazmerno uskladitev izračunanih sredstev Σ(Ai • D • OKi)z razpisanimi sredstvi.

Maksimalni letni zneski sofinanciranja so določeni v Tabeli N1 in so odvisni od uvrstitev publikacij v kategorije publikacij. Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev.

 

III. Upravičeni stroški

Agencija sofinancira stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov.«
 

O. ŠIFRANT RAZISKOVALNIH VED, PODROČIJ IN PODPODROČIJ

Šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij je kot priloga sestavni del te metodologije.
 

Priloga:

 • Šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij:

 


Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-14, z dne 10.12.2014 vsebuje naslednjo končno določbo:

"K. Veljavnost metodologije

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh ARRS."


Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-17, z dne 02.02.2015, vsebuje naslednjo končno določbo:"

"2.

Ta sprememba Metodologije ocenjevanja prijav začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-18, z dne 30. 3. 2015, vsebuje naslednjo končno določbo:"

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-19, z dne 30. 3. 2015, vsebuje naslednjo končno določbo:"

Ta sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-21 z dne 8. 5. 2015, vsebuje naslednjo končno določbo:

"2.

Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št.  6319-2/2013-24 z dne 25. 1. 2016, vsebuje naslednjo končno določbo:

"2.

Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Dopolnitev Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, vsebuje naslednjo končno določbo:

"2.

Dopolnitev Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-29, z dne 29. 9. 2016, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav na razpise, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-31, z dne 7.11. 2016, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-32, z dne 21.11. 2016, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"5.

Te spremembe in dopolnitve Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"4.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-34, z dne 23. 3. 2017, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"4.

 Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-35, z dne 13. 4. 2017, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-36, z dne 8. 5. 2017, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"6.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-37, z dne 5. 6. 2017, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"4.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-39, z dne 11. 12. 2017, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"6.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-40, z dne 22. 1. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-41, z dne 1. 2. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"4.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-42, z dne 19. 2. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-43, z dne 5. 3. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-44, z dne 14. 5. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."

 


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-45, z dne 20. 6. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."

 


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-46, z dne 9. 7. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."

 


Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-47, z dne 17. 8. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."

 


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-49, z dne 19. 11. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta Metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani ARRS."

 


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-50, z dne 17. 12. 2018, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta Metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-51, z dne 4. 2. 2019, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-52, z dne 18. 2. 2019, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-53, z dne 13. 5. 2019, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-54, z dne 14. 10. 2019, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."

 


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-55, z dne 28. 10. 2019, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-56, z dne 2. 12. 2019, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"4.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


 

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-57, z dne 3. 2. 2020, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"7.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."

 


 

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-58, z dne 18. 5. 2020, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"4.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."

 


 

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-59, z dne 14. 9. 2020, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


 

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-60, z dne 5. 10. 2020, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-61, z dne 30. 11. 2020, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."


Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-62, z dne 4. 1. 2021, vsebujejo naslednjo končno določbo:

"2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS."