Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 13. seji dne 14. 10. 2019 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z  dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 se v poglavju z naslovom »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE«, podpoglavjez naslovom »IV. Prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji« spremeni tako, da se glasi:

»IV. Prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji

A) FWF - Der Wissenschaftsfonds v vlogi vodilne agencije

Kadar je FWF v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo avstrijsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi FWF. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili FWF. Slovenski in avstrijski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem avstrijsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis je odprt do preklica.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za avstrijski del raziskovalnega projekta pri FWF in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, mora presegati skupni znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede FWF. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja FWF in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni avstrijsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi FWF, pozitivno ocenjen in ga FWF predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

B) FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen v vlogi vodilne agencije  

Kadar je FWO v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo flamsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi FWO. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili FWO. Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga  objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem flamsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi FWO.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za flamski del raziskovalnega projekta pri FWO in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja flamskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWO, mora presegati skupni znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS.

Skupni raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in največ štiri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR oziroma v skupnem obsegu sofinanciranja do 300.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede FWO. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja FWO in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni flamsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi FWO, pozitivno ocenjen in ga FWO predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

C) NSF – National Science Foundation v vlogi vodilne agencije

Skupno prijavo ameriško-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi NSF. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili NSF. Slovenski in ameriški del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih ameriško-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi  ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem ameriško-slovenskem raziskovalnem projektu.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za ameriški del raziskovalnega projekta pri NSF in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja ter trajanje slovenskega dela skupnega ameriško-slovenskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS, ne sme presegati skupnega zneska ter trajanja ameriškega dela projekta, ki ga sofinancira NSF. Skupni znesek ameriškega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za ameriški dolar (USD) na dan objave vzporednega javnega razpisa.

Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede NSF. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju pripozna postopek ocenjevanja NSF in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni ameriško-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi NSF, pozitivno ocenjen in ga NSF predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

D) NKFIH - National Research, Development and Innovation Office v vlogi vodilne agencije

Kadar je NKFIH v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi NKFIH. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili NKFIH. Slovenski in madžarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga  objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem madžarsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi NKFIH.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za madžarski del raziskovalnega projekta pri NKFIH in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH mora presegati skupni znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS. Skupni znesek madžarskega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za madžarski forint (HUF) na dan objave vzporednega javnega razpisa.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede NKFIH. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja NKFIH in samane izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni madžarsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi NKFIH, pozitivno ocenjen in ga NKFIH predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

E.) SNSF – Swiss National Science Foundation v vlogi vodilne agencije

Kadar je SNSF v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo švicarsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi SNSF. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili SNSF. Slovenski in švicarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS in SNSF sta se dogovorili, da se v vlogi vodilne agencije letno izmenjujeta.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga  objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem švicarsko-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi SNSF.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek raziskovalnega projekta ločeno za švicarski in slovenski del raziskovalnega projekta skladno s pravili SNSF in ARRS. Skupni znesek švicarskega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za švicarski frank (CHF) na dan objave vzporednega javnega razpisa.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta. Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta je ob sprejemanju sklepa ZSA do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede SNSF. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja SNSF in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni švicarsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi SNSF, pozitivno ocenjen in ga SNSF predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

F.) HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost v vlogi vodilne agencije

Kadar je HRZZ v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo hrvaško-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi HRZZ. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili HRZZ. Slovenski in hrvaški del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek obeh raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS in HRZZ sta se dogovorili, da se v vlogi vodilne agencije letno izmenjujeta.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih hrvaško-slovenskih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi  ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem hrvaško-slovenskem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi HRZZ.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za hrvaški del raziskovalnega projekta pri HRZZ in skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za slovenski del raziskovalnega projekta pri ARRS. Skupni znesek hrvaškega dela raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za hrvaško kuno (HRK) na dan objave vzporednega javnega razpisa.

Skupni raziskovalni projekti trajajo največ tri leta.Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede HRZZ. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja HRZZ in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni hrvaško-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi HRZZ, pozitivno ocenjen in ga HRZZ predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

G.) CEUS – Srednjeevropsko partnerstvo za znanost

V partnerstvo CEUS so poleg ARRS vključene FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).

Sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo skupnih raziskovalnih projektov.

Skupno prijavo raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi ena od zgoraj navedenih agencij, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Prijava skupnega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili agencije, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Vsi deli skupnega raziskovalnega projekta morajo biti ozko povezani in komplementarni, znanstveni prispevek vsake izmed vključenih raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS za sofinanciranje slovenskega dela skupnih raziskovalnih projektov objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi  ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem raziskovalnem projektu. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta izražen v evrih. Skupni znesek za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za posamezno nacionalno valuto na dan objave vzporednega javnega razpisa. Vsaka agencija sofinancira svoj del raziskovalnega projekta. Skupni znesek sofinanciranja vsakega dela nacionalnega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancirajo vodilna agencija in partnerske agencije, mora biti skladen s smernicami, ki so priloga k podpisanemu sporazumu o multilateralni shemi vodilne agencije in jih ARRS objavi na svojih spletnih straneh.

Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sporazuma o multilateralni shemi vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja vodilne agencije in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi vodilna agencija, pozitivno ocenjen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije. «.

3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.: 6319-2/2013-54
Ljubljana, 14. 10. 2019

 

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 16. 10. 2019.