Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 16. seji dne 2. 12. 2019 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

 

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 - uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019 in št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, se v KAZALU, pod poglavjem z naslovom »B. RAZISKOVALNI PROJEKTI«, spremenita naslova II. in III. podpoglavja tako, da se glasita:

»II. Ocena recenzentov in postopek izbora prijav

III. Temeljni raziskovalni projekti - Program dr. Aleša Debeljaka«.
 

2.

V poglavju z naslovomm »A. SPLOŠNO«,v podpoglavju z naslovom »III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov« se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj in
 • A' > 0.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti  odstavek, ki se glasita:

»Kandidati za vodje velikih raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati še dodaten pogoj: A'' > 0.

Ne glede na določilo drugega odstavka, je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov:

 • A1 > 0 in
 • A' > 0.

Dosedanji četrti in peti odstavek postanega nov peti in šesti odstavek.

Točka 3. z naslovom »Drugi kvantitativni pogoji«  se spremeni tako, da se glasi:

»A3 minimalni je za vodje raziskovalnih projektov ter raziskovalnih programov enak 0.«.
 

3.

Poglavje z naslovom »B. RAZISKOVALNI PROJEKTI«se spremeni tako, da se glasi:

 »B. RAZISKOVALNI PROJEKTI

 1. Vstopni pogoji

Vstopni pogoji so določeni na podlagi pravilnika o postopkih. Kot vstopni pogoji so v tej metodologiji uporabljene kvantitativne ocene, določene v poglavju A. SPLOŠNO.

Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov Prijavne vloge za vodjo projekta, izpolnjene na obrazcu: ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga). V primeru, ko imajo raziskovalci vrednost Ai  oziroma CI večjo od mejne vrednosti, prijavitelj to lahko navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavni vlogi.

Kandidate za vodje projektov bo ARRS ocenjevala v vedi in na področju, ki ju prijavitelj navede v prijavni vlogi.

Delež sredstev za interdisciplinarne raziskave se po vedah določi z javnim razpisom. Prijavitelj interdisciplinarne raziskave se prijavi na osnovno vedo in področje in navede drugo vedo in področje, ki sta vključena v prijavljeni interdisciplinarni raziskovalni projekt.

ARRS vsako leto vnaprej objavi podatke o kapaciteti področij po raziskovalnih področjih glede na sproščena sredstva zaradi zaključenih projektov, ob upoštevanju vrednosti razpisa.

 

 1. Ocena recenzentov in postopek izbora prijav

Ocenjevanje prijav poteka skladno s pravilnikom o postopkih.

Recenzenti ocenjujejo prijave na podlagi prijavne vloge na obrazcu ARRS-JR-Prijava-20xx oziroma na obrazcu ARRS-JR-Prijava-20xx-I in ARRS-JR-Prijava-20xx-II, če postopek ocenjevanja poteka v dvofaznem postopku. Vsako prijavo ocenjujeta najmanj dva tuja recenzenta.

Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list (obrazec: ARRS-RPROJ-OL-TUJ-…/20xx).

V ocenjevalni list se vpišejo številčne in opisne ocene po posameznih elementih ocenjevanja (kriterijih in kazalnikih).

Občasno strokovno telo razdeli prijave za ocenjevanje v skupine z okvirno 10 prijavami. Če je prijav za posamezno raziskovalno področje več kot 10, potem jih občasno strokovno telo razdeli na podpodročja oziroma  enotne vsebinske sklope, ki jih ocenjujejo isti recenzenti.

Občasno strokovno telo mora pri imenovanju recenzentov za področje interdisciplinarnosti upoštevati, da recenzenti pokrivajo glavni področji interdisciplinarnosti, povezani z vsebino projekta, navedeni v prijavni vlogi.

Recenzentske ocene so sestavljene na naslednji način:

 • ocena BT - za temeljne projekte in temeljne podoktorske projekte iz treh posamičnih ocen na podlagi kriterijev, kazalnikov in načina vrednotenja ocen, kot je opredeljeno v Tabeli B in Tabeli C.
 • ocena BA - za aplikativne projekte in aplikativne podoktorske projekte iz štirih posamičnih ocenna podlagi kriterijev, kazalnikov in načina vrednotenja ocen, kot je opredeljeno v Tabeli B in Tabeli C.
   

Oceni BT oziroma BA se dobita s seštevkom posamičnih ocen, pri čemer je skupna ocena največ:

 • 15 točk pri temeljnih projektih in temeljnih podoktorskih projektih (BT = BT1+BT2+BT3)
 • 20 točk pri aplikativnih projektih in aplikativnih podoktorskih projektih (BA = BA1+BA2+BA3+BA4).
   

V enofaznem postopku se ocenjuje vodja projekta in celotna projektna skupina. V dvofaznem postopku se v prvi fazi ocenjuje vodja projekta, v drugi fazi pa se ocenjuje vodja projekta in celotna projektna skupina.

 

 Tabela B: Ocenjevanje prijav za raziskovalne projekte

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje temeljnih projektov in temeljnih podoktorskih projektov

 

Ocena BT Kriterij Kazalniki Največje št. točk
BT 1 Znanstvena odličnost raziskovalcev -Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.)
-Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja (kazalnik 1.7.)
-Sposobnost priprave predloga raziskave in vodenja raziskav (kazalnik 1.11.)
5
 
BT 2 Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost
 
-Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.)  
-Ambicioznost in izjemnost ciljev (na primer nove metode in pristopi k razvoju področij) (kazalnik 4.2.)
-Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.)
-Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4)
-Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev (kazalnik 4.5.)
5
 
BT 3 Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja -Primernost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodeljevanja nalog in razporeditvijo sredstev (kazalnik 6.2.)
-Izvedljivost znanstvenega pristopa (kazalnik 6.3.)
5
 
  Skupaj   15
 

 

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje aplikativnih projektov in aplikativnih podoktorskih projektov

 

Ocena BA Kriterij Kazalniki Največje št. točk
BA 1 Znanstvena odličnost raziskovalcev -Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.)
-Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja (kazalnik 1.7.)
-Sposobnost priprave predloga raziskav in vodenja raziskav (kazalnik 1.11.)
5
 
BA 2 Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost -Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.)
-Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev (kazalnik 4.5.)
-Ambicioznost, inovacijski potencial in izjemnost projekta (na primer preseganje obstoječih znanj, novi koncepti in pristopi) (kazalnik 4.8.)
5
 
BA 3 Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav -Krepitev konkurenčnosti in rasti podjetij z razvijanjem inovacij, ki sledijo potrebam evropskih in svetovnih trgov (kazalnik 5.2.)
-Vsi drugi okoljski in družbeno pomembni vplivi, vključno z vplivi na kulturni razvoj (ki niso vključeni v preostale kazalnike) (kazalnik 5.3.)
-Učinkovitost predlaganih ukrepov za izkoriščanje in razširjanje rezultatov projekta (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine), javno predstavljanje (popularizacija) projekta in obvladovanje raziskovalnih podatkov (kazalnik 5.5.)
-Pričakovani učinki projekta (kazalnik 5.6.)
-Krepitev inovativnosti in vključevanje novih znanj (kazalnik 5.8.)
5
 
BA 4 Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja -Primernost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodeljevanja nalog in razporeditvijo sredstev (kazalnik 6.2.)
-Ustreznost projektnih partnerjev in projektne skupine (kazalnik 6.4.)
-Ustreznost upravljanja ob upoštevanju tveganj oziroma preseganju obstoječih znanj (kazalnik 6.12.)
5
  Skupaj   20


Tabela C: Vrednotenje kriterijev prijav

Recenzenti vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na eno decimalko, pri čemer upoštevajo naslednje opise, pomene in razpone ocen:

 

Opis ocene Pomen ocene Številčna ocena (število točk)
  Prijava kriteriju v celoti ne ustreza ali ocene ni mogoče podati zaradi pomanjkljivih informacij. 0,0
Nezadostno Prijava kriteriju ne ustreza ali ima resne slabosti. 1,0 – 1,9
Pomanjkljivo Prijava kriteriju ustreza, vendar ima pomembne slabosti. 2,0 – 2,9
Dobro Prijava kriteriju ustreza, vendar ima precej pomanjkljivosti. 3,0 – 3,9
Zelo dobro Prijava kriteriju zelo ustreza, vendar ima manjše pomanjkljivosti. 4,0 – 4,6
Odlično Prijava kriteriju povsem ustreza, morebitne pomanjkljivosti so neznatne. 4,7 - 5,0

V izbor projektov oziroma v drugo fazo ocenjevanja, če poteka ocenjevanje v dvofaznem postopku, se ne more uvrstiti:

 • temeljni projekt oziroma temeljni podoktorski projekti projekt, ki ima oceno BT = BT1 + BT2 + BT3 nižjo od 10 točk oziroma posamično oceno BT1, BT2 ali BT3 nižjo od 3 točk.
 • aplikativni projekt oziroma aplikativni podoktorski projekti projekt, ki ima oceno BA = BA1 + BA2 + BA3 + BA4  nižjo od 12 točk oziroma posamično oceno BA1, BA2, BA3 ali BA4 nižjo od 3 točk.
   

Recenzenti so ob prejemu prijave obveščeni o navedenih mejnih pragovih.

Če poteka ocenjevanje v dvofaznem postopku, ARRS prijavitelje, ki so uvrščeni v drugo fazo izbora projektov (kategorija A), pozove, da oddajo dopolnjeno prijavo raziskovalnega projekta na obrazcu ARRS-JR-Prijava-20xx-II.

V izbor projektov (enofazni postopek in druga faza dvofaznega postopka) mora biti znotraj vsake vede izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 30% projektov s področja tehnike, vsaj 20% s področja biotehnike, vsaj 10% s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5% s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20% takšnih, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 10 let po letu zagovoru doktorata).

Vsak projekt ima obvezno izpolnjeno polje za manjši projekt (50.000 EUR), razen podoktorskih projektov. Taki projekti se praviloma dodelijo prijavam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.
 

 1. Temeljni raziskovalni projekti - Program dr. Aleša Debeljaka

V okviru razpisa se dodeli tudi temeljne raziskovalne projekte - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti - Program AD).Pri tem se upoštevajo naslednja določila:

 • Okvirni obseg sredstev za Program AD: 1.200.000 EUR letno.
 • Vrednost posameznega temeljnega projekta – Program AD je 100.000 EUR letno v trajanju 2 ali 3 let.
 • Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena projekta znotraj istega področja. 
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstil dveh prijav projektov.
 • V primeru, da temeljni raziskovalni projekt - Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.   
 • Panel za vsako posamezno vedo na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama na podlagi tretje ali pete alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.

 

Pogoji za prijavo temeljnega raziskovalnega projekta - Program AD

 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini, in ne sme biti zaposlen v Republiki Sloveniji  Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu 2019 oziroma do zaključka javnega razpisa.
 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa  državljan Republike Slovenije.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40% od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljen na javnem razpisu, mora imeti evidentiran vsaj 40% delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
 • Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 • V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo. 

 

 1. Panel

Člani panela za posamezno fazo razpisa so sestavljeni iz nabora tujih recenzentov.«.
 

4. 

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

 

Številka: 6319-2/2013-56
Ljubljana, 2. 12. 2019

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije