Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020 in 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020 se v poglavju A. SPLOŠNO v prvem odstavku za številko 52/16 dodata besedi »in nasl.

 

2.

V poglavju B. RAZISKOVALNI PROJEKTI se v:

 • podpoglavju z naslovom »I. Vstopni pogoji«:
 • v drugem odstavku oznaka obrazca »ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx« nadomesti z oznako obrazca »ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx;
   
 • podpoglavju z naslovom »II. Ocene recenzentov in postopek izbora prijav«:
 • v drugem odstavku oznaka obrazca »ARRS-JR-Prijava-20xx« nadomesti z oznako obrazca »ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx«, oznaka obrazca »ARRS-JR-Prijava-20xx-I« z oznako obrazca »ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx-I« in oznaka obrazca »ARRS-JR-Prijava-20xx-II« z oznako obrazca »ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx-II«;
 • v tretjem odstavku oznaka obrazca »ARRS-RPROJ-OL-TUJ-…/20xx« nadomesti z oznako obrazca »ARRS-RPROJ-EvalForm-x/20xx«;
 • v dvanajstem odstavku oznaka obrazca »ARRS-JR-Prijava-20xx-II« nadomesti z oznako obrazca »ARRS-RPROJ-JR-Prijava/20xx-II«;
 • trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
  »V okviru vsake vede mora biti za podoktorske projekte dodeljenih vsaj 10 % sredstev glede na obseg financiranja izbranih prijav v okviru vede. Vsaj 30 % sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 20% v okviru vede biotehnika, vsaj 10% v okviru vede družboslovje ter vsaj 5% v okviru ved naravoslovje in medicina, mora biti dodeljenih za aplikativne projekte. Vsaj 20% odobrenih sredstev na razpisu mora biti dodeljenih za projekte, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 10 let po letu zagovoru doktorata).«;
 • za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
  »Na medicinskih vedah morajo klinične raziskave izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur. Pri vsaki prijavi projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka.«;
 • v dosedanjem štirinajstem odstavku, ki postane petnajsti odstavek, se v prvem stavku za besedo »podoktorskih« dodata besedi »in večjih«
 • za novim petnajstim odstavkom se dodata nova šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita: 
  »V izbor za sofinanciranje večjih projektov se uvrstita:
 • dva najbolje ocenjena večja projekta v okviru naravoslovnih ved;
 • dva najbolje ocenjena večja projekta v okviru tehniških ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru medicinskih ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru biotehniških ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru družboslovnih ved;
 • en najbolje ocenjeni večji projekt v okviru humanističnih ved.«.

»Večjih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH in švicarsko agencijo SNSF ter na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR. Večjih projektov se ne prijavlja kot interdisciplinarne raziskave.«.

 • podpoglavju z naslovom »III. Temeljni raziskovalni projekti – Program dr. Aleša Debeljaka«:
 • v prvem odstavku:
  • v prvem stavku beseda »raziskovavlni« nadomesti z besedo »raziskovalni«;
  • v prvi alineji za besedo »za« doda besedilo »temeljne raziskovalne projekte«;
  • v drugi alineji za besedo »temeljnega« doda beseda »raziskovalnega«;
  • za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:  

»V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva, se  v izbor uvrsti vse prijave.«.

 • podpoglavju z naslovom »IV. Panel«:
 • za besedo »člani« doda beseda »občasnega« in za besedo »članov« doda beseda »občasnega«.

 

3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Številka: 6319-2/2013-61
Datum:   30. 11. 2020

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS, dne 10. 12. 2020.

Spremembe metodologije - 6319-2/2013-61