Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 12. seji dne 9. 7. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018 se prvi odstavek 3. točke podpoglavja »III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov« poglavja »A. SPLOŠNO« spremeni tako, da se glasi:

»A3 minimalni je za vodje temeljnih in temeljnih podoktorskih projektov ter  raziskovalnih programov enak 0, za vodje aplikativnih in aplikativnih podoktorskih projektov pa 0,5.«.

2.

V poglavju »B. RAZISKOVALNI PROJEKTI«, podpoglavju »II. Ocena recenzentov in postopek v okviru I. faze izbora prijav« se

  • v »Tabela B: Ocenjevanje prijav za raziskovalne projekte za I. in II. fazo ocenjevanja« pri oceni BT 2 v stolpcu »Kazalniki« za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi: »Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.)«.

     Dosedanja četrta alineja postane nova peta alineja.

  • v »Tabela C: Vrednotenje kriterijev prijav« se zadnji dve vrstici spremenita tako, da se glasita:

 »Zelo dobro Prijava kriteriju zelo ustreza, vendar ima manjše pomanjkljivosti.   4,0 – 4,6

OdličnoPrijava kriteriju povsem ustreza, morebitne pomanjkljivosti so neznatne.   4,7 - 5,0«.
 

3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št. 6319-2/2013-46
Ljubljana, 9. 7. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija  je objavljena na spletni strani ARRS dne 11.07.2018.