Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 3. seji, dne 6. 2. 2017, sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 (uradno prečiščeno besedilo št. 3), št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016 in št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, se v KAZALU pod poglavjem I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI črtata II. in III. podpoglavji ter doda novo podpoglavje II., ki se glasi:

»II. Elementi ocenjevanja«.

2.

V poglavju H. RAZISKOVALNI PROGRAMI se v podpoglavju III. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila) besedilo dopolni tako, da se na koncu tabele H: Elementi ocenjevanja prijav raziskovalnih programov doda stavek:

»Recenzenti vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na pol točke natančno (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 ali 5).«

3.

Besedilo poglavja I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI se spremeni tako, da se glasi:

»I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

I. Splošno

Obseg financiranja infrastrukturne skupine se v plačnem FTE določi na javnem razpisu oziroma javnem pozivu za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa, v skladu s postopkom, ki je opredeljen v pravilniku o postopkih. Obseg sofinanciranja neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije (v nadaljevanju: MSA) se določi na letni ravni, in sicer na temelju predloženih letnih finančnih načrtov in po postopku, ki je določen v točki b) naslednjega podpoglavja.

II. Elementi ocenjevanja

 1. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalnik in merila) prijav so določeni v Tabeli I.

Tabela I: Ocenjevanje prijav infrastrukturnih programov

Kriterij Št. kriterija iz 77. člena pravilnika Kazalniki in merila Točke Vir
Kakovost izvedene podporne dejavnosti 7 Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega programa (kazalnik 7.1.) 0 - 5 ARRS-RI-IP-VP
Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 7.2.) 0 - 5
Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 7.3.) 0 - 5
Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 7.4.) 0 - 5
Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 7.5.) 0 - 5
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 9.1.)

0 - 5
ARRS-RI-IP-JR-Prijava
Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 9.2.) 0 - 5
Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 9.3.) 0 - 5
Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 9.4.) 0 - 5
Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 6 Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stroškov, blaga in storitev ter amortizacije (kazalnik 6.10.) 0 - 5 ARRS-RI-IP-JR-Prijava
 1. Postopek pri določitvi obsega sofinanciranja MSA

Obseg sofinanciranja MSA se določi na letni ravni na temelju predloženih letnih finančnih načrtov RO. RO vsako leto predložijo letni finančni načrt, katerega sestavni del je tudi vsebinski program dela infrastrukturnega programa (v nadaljevanju: IP) za tekoče leto ter letno finančno poročilo izvajanja IP za preteklo leto.

Strokovna komisija, ki jo imenuje direktor, na temelju predloženih finančnih načrtov za IP in letnega finančnega poročila izvajanja IP pripravi pregled:

 • finančne realizacije MSA za IP in
 • potreb po sredstvih sofinanciranja MSA v tekočem letu ter oblikuje predlog obsega sofinanciranja MSA za IP za posamezno RO za tekoče leto.

Skupno financiranje RO oziroma RO s koncesijo glede IP se praviloma ne spreminja. Pri oblikovanju predloga obsega sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO za tekoče leto strokovna komisija upošteva naslednje elemente:

 1. Obseg MSA v predhodnem letu – izhodiščna sredstva: za nove IP največ povprečno vrednost MSA v glede na obseg plačnega dela vseh IP v prejšnjem letu.
 2. Vključenost v mednarodne infrastrukture ESFRI:
  Višina sofinanciranja za ESFRI je določena letno skladno izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je prevzeta v Programu dela ter finančnem načrtu ARRS za tekoče leto.
 3. Dodatne potrebe zaradi izrednih dogodkov:
  RO predložijo vlogo za povečanje sofinanciranja IP zaradi izrednih dogodkov. Strokovna komisija predlaga odobritev ali zavrnitev vloge na podlagi podane obrazložitve s strani RO, pri čemer upošteva razpoložljiva proračunska sredstva.
 4. Ocena vmesnega poročila oziroma zaključnega poročila:
  Vmesno poročilo IP, ki se odda po tretjem letu izvajanja IP, obravnava Znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarne raziskave (v nadaljevanju: ZSV). ZSV na podlagi vmesnega poročila poda pisno vsebinsko oceno za IP z opredelitvijo, ali je obseg sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO ustrezen oziroma morebiti prenizek ali previsok (do pol strani za posamezno RO). Ker se obseg MSA določi na letni ravni, se v letih, ko RO ne odda vmesnega poročila IP, v predlogu obsega sofinanciranja MSA namesto ocene vmesnega poročila IP, upošteva ocena ZSV, ki jo poda na podlagi vsebinskega programa dela IP. IP, katerim sofinanciranje MSA v prvem letu izvajanja IP ni bilo odobreno, do sofinanciranja MSA niso upravičeni vse do obravnave vmesnega poročila na ZSV, torej šele po preteku tretjega leta financiranja IP.
 5. Razpoložljivi obseg sredstev v tekočem letu.
  Pri izračunu strokovna komisija sešteje elemente iz 1., 2., in 3. točke in jih uskladi s skupnim razpoložljivim obsegom sredstev (element 5). V primeru, ko je na podlagi obravnave ZSV ocenjeno (po tretjem letu izvajanja IP ocena vmesnega poročila, sicer ocena vsebinskega programa dela), da je bilo sofinanciranje v preteklem obdobju prenizko, strokovna komisija za te IP predlaga enak % povečanja sofinanciranja, v skladu z razpoložljivim obsegom sredstev, pri čemer povečanje sofinanciranja ne sme presegati višino finančnega načrta IP. V primeru, da je na podlagi obravnave ZSV ocenjeno, da je bilo sofinanciranje IP v preteklem obdobju previsoko, strokovna komisija za te IP lahko predlaga enak % znižanja sofinanciranja MSA za tekoče leto. Strokovna komisija pri oblikovanju predloga upošteva tudi letno finančno poročilo izvajanja IP za preteklo leto. V primeru, ko RO v skladu z Zakonom o računovodstvu izkazuje kratkoročno odložene prihodke v višini nad 30% lanskoletnega obsega sofinanciranja IP, strokovna komisija lahko predlaga, da se sofinanciranje MSA IP ne poveča, kljub razpoložljivim sredstvom za ta namen.

ZSA obravnava predlog strokovne komisije o obsegu sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO za tekoče leto in sprejme predlog sklepa o obsegu sofinanciranja MSA IP za posamezne RO v tekočem letu. Na podlagi predloga ZSA direktor sprejme sklep o sofinanciranju MSA za izvajanje IP v RO.

ARRS obvesti RO o obsegu sofinanciranja MSA za izvajanje IP. RO v primeru, če IP izvaja več notranjih organizacijskih enot (v nadaljevanju: OE), pripravi predlog notranje porazdelitvi sredstev med posamezne OE v tekočem letu, in ga posreduje ARRS. Predlog podpišeta vodja IP in zakoniti zastopnik RO. Enako velja za delitev FTE med OE ob odobritvi financiranja IP ter ob spremembi delitve FTE med OE tekom izvajanja IP.

Delitev sredstev RO, po stroškovnih elementih MSA (neposredni stroški materiala in stroški storitev ter amortizacije) agencija upošteva do višine razpoložljivih sredstev v finančnem načrtu agencije.«.

4.

Te spremembe in dopolnitve Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št.: 6319-2/2013-33
Lubljana, 6. 2. 2017

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije