Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji, dne 13. 4. 2017 sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 (uradno prečiščeno besedilo št. 3), št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017 in št. 6319-2/2013-34, z dne 23. 3. 2017 se v poglavju z naslovom »I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI«, v podpoglavju z naslovom »II. Elementi ocenjevanja«, v točki b. z naslovom »Postopek pri določitvi obsega sofinanciranja MSA«:

- v 4. točki tretjega odstavka v prvem stavku besedi »po tretjem« nadomestita z besedama »v tretjem« in v zadnjem stavku se pred piko vejica in besedilo »torej šele po preteku tretjega leta financiranja IP« črtata;

- v 5. točki tretjega odstavka pa se v drugem stavku za oklepajem besedi »po tretjem« nadomestita z besedama »v tretjem«.

2.

Te metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.: 6319-2/2013-35
Ljubljana, 13. 4. 2017

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 20.04.2017.