Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 10. seji dne 20. 6. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018 se v podpoglavju »III. Prevzem sofinanciranja po komplementarni shemi« poglavja »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE« v točki »A) ERC« spremeni tabela tako, da se glasi:

 

Mednarodni Razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost pred zavrnitvijo
(prag za možno sofinanciranje)
Obseg letnega sofinanciranja (v % od zaprošenega letnega zneska na mednarodnem razpisu oz. največji možni znesek) in trajanje sofinanciranja agencije
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
pozitivno ocenjen v 1. krogu 25% oz. max. 75.000 EUR (2 leti)
    izbran za 2. krog 37,5 % oz. max. 100.000 EUR
(2 leti)
    pozitivno ocenjen v 2. krogu 50 % oz. max. 150.000 EUR
(2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
pozitivno ocenjen v 1. krogu 25% oz. max. 75.000 EUR (3 leta)
    izbran za 2. krog 37,5 % oz. max. 100.000 EUR
(3 leta)
    pozitivno ocenjen v 2. krogu 50 % oz. max. 150.000 EUR
(3 leta)
ERC Advanced Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
pozitivno ocenjen v 1. krogu 25 % oz. max. 100.000 EUR
(3 leta)
    izbran za 2. krog 37,5 % oz. max. 150.000 EUR
(3 leta)
    pozitivno ocenjen v 2. krogu 50 % oz. max. 200.000 EUR
(3 leta)

 

Za tabelo se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»V skladu z ocenjevanjem ERC se kot:

»pozitivno ocenjen v 1. krogu« upošteva dosežena ocena B na prvi stopnji; 

»izbran za 2. krog« upošteva dosežena ocena B na drugi stopnji;

»pozitivno ocenjen v 2. krogu« upošteva dosežena ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja.«.

 

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo novi tretji do peti odstavek.

V novem tretjem odstavku se v drugem stavku za besedama »prilagojenem projektu« doda besedilo »oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno«.

V novem četrtem odstavku se besedi »glavnih ciljev« nadomesti z bsedilom »raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem«.

2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št. 6319-2/2013-45
Ljubljana, 20. 6. 2018

 

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije