Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. dopisni seji dne 17. 8. 2018 sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018 in št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, se v poglavju z naslovom »A. SPLOŠNO« v podpoglavju z naslovom »III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov« prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:

»A3 minimalni je za vodje temeljnih projektov ter raziskovalnih programov enak 0. Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da je vrednost A3 minimalni večja ali enaka 0,5. Slednji pogoj ne velja za podoktorske projekte in za vodje aplikativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let.«.

2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št. 6319-2/2013-47
Ljubljana, 17. 8. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 20. 8. 2018