Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 18. 5. 2020 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020se v KAZALU, pod poglavjem z naslovom »H. RAZISKOVALNI PROGRAMI«, za VII. podpoglavjem doda novo VIII. podpoglavje z naslovom »VIII. Elementni ocenjevanja prijav pri tematskih pozivih«. 

 

2. 

V poglavju z naslovom »B. RAZISKOVALNI PROJEKTI«, se podpoglavje IV. Panel spremeni tako, da se glasi:

»Panel sestavljajo člani strokovnega telesa in tuji recenzenti, ki jih je najmanj toliko kot članov strokovnega telesa.«.

 

3.

V poglavju z naslovom»H. RAZISKOVALNI PROGRAMI« se za VII. podpoglavjem doda novo VIII. podpoglavje, ki se glasi: 

 

»VIII. Elementi ocenjevanja prijav pri tematskih pozivih

Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila) za tematske pozive so določeni v Tabeli H2.

Tabela H2: Elementi ocenjevanja prijav raziskovalnih programov pri tematskih pozivih

 

Kriterij iz 33. člena pravilnika Kazalniki in merila Točke Vir
Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost - Ustreznost naslavljanja  pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
  • skladnost programa dela s tematiko, opredeljeno v prijavi;
  • ustreznost naslavljanja  pomembnih raziskovalnih izzivov v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi.
- Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
  • jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom in ustreznost ciljev.
 
- Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.);
  • izvirnost zamisli.

0 – 5

ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka  B
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav - Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.);
  • pomen za razvoj znanosti oziroma stroke v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi.
 
- Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
  • potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih oziroma kulturnih dejavnosti v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi.
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka B
Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja

 
- Izvedljivost znanstvenega pristopa (kazalnik 6.3.);
  • izvedljivost predloga programa dela za dodatna sredstva v povezavi s tematiko, opredeljeno v prijavi;
  • izvedljivost predloga programa dela za dodatna sredstva glede na pretekle rezultate raziskovalnega programa.
0 – 5 ARRS- RPROG-JP-Prijava/točka B

 

Člani panela vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na pol točke natančno (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 ali 5).

 

Pri oblikovanju predloga prednostnega seznama prijav panel na plenarni seji razvrsti prijave znotraj vsake skupine tematik, in sicer po padajočem vrstnem redu skupne ocene prijave, pri čemer za vsako tematiko poziva na prednostni seznam uvrsti najmanj dve prijavi z najvišjo skupno oceno prijave.«.

 

4.

 Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

 

Številka: 6319-2/2013-58
Ljubljana, 18. 5. 2020

 

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije