Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. seji dne 4. 3. 2016 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 - uradno prečiščeno besedilo se na koncu podpoglavja II. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov v poglavju A. SPLOŠNO doda nov odstavek, ki se glasi:

»Raziskovalec, ki je v preteklosti pridobil projekt v kategoriji mlajši raziskovalci (največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata), ne more več kandidirati kot vodja projekta v tej kategoriji.«.

2.

V poglavju B. RAZISKOVALNI PROJEKTI se v podpoglavju:

 • II. Postopek ocenjevanja za I. fazo zadnji stavek petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
  »V primeru, da član ZSV kandidira kot vodja projekta v okviru potekajočega razpisa ali je v ožjem sorodstvenem razmerju z vodjo projekta, ki kandidira v okviru potekajočega razpisa, predlog prerazporeditve opravi drug član ZSV na predlog predsednika ZSV.«.
   
 • III. Ocena recenzentov za I. fazo:
  • sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
   »V pomoč pri oceni so recenzentom tudi kazalci kvantitativne raziskovalne aktivnosti vodje projektne skupine (Ocene: A', A").«.
  • v Tabeli B v stolpcu Vir
   • pri elementu ocenjevanja s kriterijem B1 besedilo »ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx-II., tč. 8« nadomesti z besedilom »ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx-II., tč. 8., 9.2 in 9.3«;
   • pri elementu ocenjevanja s kriterijem B2 besedilo »ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx-I.,tč. 17.« nadomesti z besedilom »ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx-I., tč. 15. in 17.« ter besedilo »ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx-II., tč. 9.1« nadomesti z besedilom »ARRS-ZV-JR-Prijava-20xx-II., tč. 9.1, 9.2 in 9.3.«.
     
 • IV. Ocena recenzentov in postopek II. faze izbora prijav šesti in sedmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
  »Minimalno povprečje ocen (prag), ki ga mora dosegati raziskovalni projekt, je B1+ B2 + B3 + B4 +B5 >= 15. Recenzenti so ob prejemu vloge obveščeni o meji.«.

»Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 30% projektov s področja tehnike, vsaj 20% s področja biotehnike, vsaj 10% s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5% s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata).«.

3.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št. 6319-2/2013-27
Ljubljana, 4. 3. 2016

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise so objavljene na spletni strani ARRS dne 16.03.2016.