Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. seji, dne 5. 3. 2018. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (neuradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018 in 6319-2/2013-42 z dne 19. 2 . 2018 se v poglavju z naslovom »L. PROMOCIJA IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV« v podpoglavju z naslovom »II. Upravičeni stroški« v drugem odstavku za zaklepajem črtata vejica in besedilo »stroške plač in druge stroške dela zaposlenih, ki se neposredno nanašajo na izvajanje promocijske aktivnosti«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Za namene iz 3 alineje agencija sofinancira tudi stroške plač in druge stroške dela zaposlenih, ki se neposredno nanašajo na izvajanje promocijske aktivnosti.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

2.

Ta sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št. 6319-2/2013-43
Ljubljana, 5. 3. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS 6. 3. 2018.