Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na …. seji, dne 13. 5. 2019 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 (v nadaljevanju: Metodologija) se v poglavju z naslovom »Č. RAZISKOVALNA OPREMA« Tabela Č: Ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme spremeni tako, da se glasi:

 

Elementi ocenjevanja Kriteriji Kazalniki in merila Največje št. točk
Znanstvena odličnost raziskovalcev 1 1.9 Skupna ocena raziskovalnega programa1   6
nad 20,75 točk do 25 točk 6
nad 16,5 točk do 20,75 točk 4
nad 14 točk do 16,5 točk 0
1.12 Skupna ocena infrastrukturnega programa2  
Program A kakovosti:
Vrhunski  program
6
Program B kakovosti:
Kakovosten program
4
    Program C kakovosti:
Manj kakovosten program
0
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 9.8 Višina nabavne vrednosti opreme   5
Naravoslovje:  
nad 79.999 5
od 50.000 do 79.999 4
Tehnika, medicina in biotehnika:  
nad 29.999 5
od 20.000 do 29.999 4
Družboslovje, humanistika:  
nad 24.999 5
od 15.000 do 24.999 4
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe 5 5.7 Delež sredstev iz drugih virov   6
nad 69,99% 6
nad 39,99% do 69,99% 5
od 20% do 39,99% 3

1 Upošteva se ocena iz zadnje evalvacije na javnem razpisu/pozivu.

2 Pri infrastrukturnih programih, ki se izvajajo na univerzah se upošteva skupna ocena celotnega infrastrukturnega programa na javnem razpisu/pozivu, torej ocena univerze in ne delna ocena po članicah univerze.

 

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št. 6319-2/2013-53
Ljubljana, 13. 5. 2019

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS, 21. 5. 2019.