Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 10. seji, dne 5. 6. 2017, sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 (uradno prečiščeno besedilo št. 3), št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32 z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017, št. 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017, št. 6319-2/2013-35 z dne 13. 4. 2017 in št. 6319-2/2013-36 z dne 8. 5. 2017 se v poglavju z naslovom »A. SPLOŠNO«, v podpoglavju z naslovom »III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov«: – za tabelo podtočke »b.« točke »2. Čisti citati«, doda nova točka »3. Drugi kvantitativni pogoji«, prvi, drugi, tretji in četrti odstavek za tabelo podtočke »b.« pa postanejo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek nove točke »3. Drugi kvantitativni pogoji«; – prvi odstavek nove točke »3. Drugi kvantitativni pogoji« spremeni tako, da se glasi: »A3 minimalni je za vodje temeljnih in aplikativnih projektov ter raziskovalnih programov enak 0.«.

2.

V poglavju z naslovom »B. RAZISKOVALNI PROJEKTI» se v:

– podpoglavju z naslovom »I. Vstopni pogoji«:

- v prvem stavku drugega odstavka črta besedilo »v točki __« in v drugem stavku besedilo »točki __ prijavne vloge – I. faza« nadomesti z besedilom »prijavni vlogi – I. faza«;

- v prvem stavku tretjega odstavka besedilo »točki __ prijavne vloge – I. faza« nadomesti z besedilom »prijavni vlogi – I. faza«.

– podpoglavju z naslovom »II. Ocene recenzentov in postopek v okviru I. faze izbora prijav«:

- v šestem odstavku besedilo »točki __ prijavne vloge za I. fazo« nadomesti z besedilom »prijavni vlogi – I. faza«.

3.

V poglavju z naslovom »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE« se:

– v podpoglavju z naslovom »I. Elementi ocenjevanja in oblikovanje predloga prednostnih seznamov ocenjenih prijav« v drugem odstavku besedilo »poglavju B« nadomesti z besedilom »poglavju A«, v tretjem odstavku pa se za besedo »točk« doda oznaka »A1«;

– v podpoglavju z naslovom »II. Projekti v okvirnih programih« se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65% največjega možnega števila točk po zaključeni drugi fazi ocenjevanja v posameznem recenzijskem postopku oziroma oceno B v prvem krogu ocenjevanja projektov Evropskega raziskovalnega sveta vrste A (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant in ERC Advanced Grant) oziroma vsaj dve oceni »Pass« pri ocenjevanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta vrste B (ERC Proof of Concept).«;

– v podpoglavju z naslovom »III. Prevzem sofinanciranja po komplementarni shemi« se v celoti črta točka z naslovom »B) ERA-NETI, skupne programske iniciative (JPI)«.

4.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št.: 6319-2/2013-37
Ljubljana, 5. 6. 2017

Prof. dr. Marko Topič
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 09.06.2017.