Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 2. seji, dne 22. 1. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno besedilo, št. 4) in št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 se v poglavju »Č. RAZISKOVALNA OPREMA« spremeni Tabela Č: Ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme tako, da se glasi:
 

Elementi ocenjevanja Kriteriji Kazalci in merila Največje št. točk
Znanstvena odličnost raziskovalcev 1 1.9 Skupna ocena raziskovalnega programa1   6
nad 20,75 točk do 25 točk 6
nad 16,5 točk do 20,75 točk 4
nad 14 točk do 16,5 točk 0
1.12 Skupna ocena infrastrukturnega programa2  
Program A kakovosti:
Vrhunski  program
6
Program B kakovosti:
Kakovosten program
4
    Program C kakovosti:
Manj kakovosten program
0
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 9.8 Višina nabavne vrednosti opreme   5
Naravoslovje:  
nad 79.999 5
od 50.000 do 79.999 4
Tehnika, medicina in biotehnika:  
nad 29.999 5
od 20.000 do 29.999 4
Družboslovje, humanistika:  
nad 24.999 5
od 15.000 do 24.999 4
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe 5 5.7 Delež sredstev iz drugih virov   6
delež lastnih sredstev nad 69,99% 6
delež lastnih sredstev nad 59,99% do 69,99% 5
delež lastnih sredstev nad 49,99% do 59,99% 4
delež lastnih sredstev nad 39,99% do 49,99% 3
delež lastnih sredstev nad 29,99% do 39,99% 2
delež lastnih sredstev od 20% do 29,99% 1

1 Upošteva se ocena iz zadnje evalvacije

2 Pri infrastrukturnih programih, ki se izvajajo na univerzah se upošteva skupna ocena celotnega infrastrukturnega programa, torej ocena univerze in ne delna ocena po članicah univerze.
 

2.

V poglavju »M. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE« se v podpoglavju z naslovom »I. Elementi ocenjevanja«:

  • v prvem odstavku za tabelo M1, četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »V primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti, se pri delu ocene znanstvene odličnosti, namesto treh avtorjevih znanstvenih del, upošteva pomen znanstvene monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene monografije.«;
     
  • v drugem odstavku za tabelo M1, drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se upoštevajo točke samo prvega avtorja, ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Če ima znanstvena monografija več recenzentov, se upoštevajo točke prvih dveh recenzentov, ki izkazujeta bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Povprečje točk dveh recenzentov se izračuna tako, da se sešteje točke obeh recenzentov in se deli s številom 2.«;

Tretji stavek se črta.

V podpoglavju z naslovom »II. Višina sofinanciranja«, se v točki a. z naslovom »Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke«, prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Posamezna prijava lahko doseže največ 60,00 točk. Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer:

  • I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do 60,00 točk;
  • II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in 30,00 točkami;
  • III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 21,00 točkami.«.

3.

Te metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.: 6319-2/2013-40
Ljubljana, 22. 1. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija  je objavljena na spletni strani ARRS dne 23.01.2018.