Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 14. 5. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018 in 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 se v poglavju »H. RAZISKOVALNI PROGRAMI«:

- v podpoglavju »IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov« drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Pri kazalnikih 1.10. in 2.1. se merila vrednotijo za zadnje petletno obdobje pred letom objave poziva. Če agencija s podatki za zadnje leto pred letom objave poziva ne razpolaga, se merila vrednotijo za zadnje petletno obdobje, za katerega agencija razpolaga s podatki. Če je obdobje financiranja raziskovalnega programa krajše od petih let, se upošteva ustrezno krajše obdobje. Pri raziskovalnih programih, ki so bili predmet preoblikovanja, se upoštevajo tudi sredstva raziskovalnih programov pred preoblikovanjem. V primeru, da je raziskovalni program v prvem letu financiranja, se ga ne vrednoti.«;

V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če je bil raziskovalec v posameznem letu član več raziskovalnih programov, se sredstva projektov posameznemu programu upoštevajo sorazmerno.«;

- v podpoglavju »V. Izračun povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi vrednotenja programskih skupin« drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Če raziskovalni program, ki je upravičen do dodatnega financiranja po prejšnjem odstavku, izvaja več raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: RO), agencija razdeli dodatna sredstva sorazmerno z obstoječo delitvijo sredstev med RO v tekočem pogodbenem letu.«;

- v podpoglavju »VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »V okviru ocenjevalnega postopka javnega poziva in javnega razpisa za financiranje raziskovalnih programov se vrednotenje programskih skupin izvede za zadnje petletno obdobje pred letom objave javnega poziva in javnega razpisa na način kot je določeno v podpoglavju IV tega poglavja.«.

2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št. 6319-2/2013-44
Ljubljana, 14. 5. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 16.05.2018.