Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 14. seji dne 28. 10. 2019 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 in št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019 se v KAZALU pod poglavjem »A. SPLOŠNO« doda novo podpoglavje IV., ki se glasi:

»IV. Imenovanje dodatnih recenzentov in zamenjava recenzentov«.

2.

V poglavju »A. SPLOŠNO« se za podpoglavjem »III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov« doda novo podpoglavje »IV. Imenovanje dodatnih recenzentov in zamenjava recenzentov«, ki se glasi:

»IV. Imenovanje dodatnih recenzentov in zamenjava recenzentov

Recenzente imenuje občasno strokovno telo. Če med ocenjevalnim postopkom posamezen recenzent odkloni sodelovanje, se ne odzove, ali se ugotovi, da ni dovolj ustreznih recenzentov na posameznem raziskovalnem področju glede na vsebino prijav in v okviru seznama recenzentov, ki ga predhodno enkrat letno potrdi ZSA, ni mogoče imenovati novih recenzentov, občasno strokovno telo pred pošiljanjem prijav v ocenjevanje imenuje dodatne recenzente za izvedbo ocenjevalnega postopka oziroma predlaga zamenjavo recenzentov.«.

3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.: 6319-2/2013-55
Ljubljana, 28. 10. 2019

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 30. 10. 2019.