Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 18. seji, dne 11. 12. 2017, sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo se v KAZALU pod poglavjem »C. MENTORJI MLADIM RAZISKOVALCEM« se dodata naslova oddelkov C.1 in C.2 ter naslovi podpoglavij I., II., III., IV., V. in VI. oddelka C.1, ki se glasijo:

»C.1. DODELITEV MENTORSKIH MEST RAZISKOVALNIM PROGRAMOM

I. Splošno
II. Parametri za določitev števila mentorskih mest
III. Izračun števila mentorskih mest
IV. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za obravnavano leto
V. Določitev okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa
VI. Upoštevanje prenosov mentorskih mest

C.2 IZBOR MENTORJEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA«.

2.

V drugem odstavku podpoglavja »II. Parametri za določitev števila mentorskih mest« se v tabeli besedilo naslovne vrstice »Faktor povezan s številom let raz. programa-fL« spremeni tako, da se glasi: »Faktor povezan s skupno oceno raziskovalnega programa-fL«.

3.

V prvem odstavku podpoglavja »IV. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za obravnavano leto« se 4. točka spremeni tako, da se glasi: »4. v primeru, da imata dve raziskovalni področji ali več raziskovalnih področij enako razliko do celega števila in na vedi ni dovolj mentorskih mest za zaokrožitev števila mentorskih mest na teh raziskovalnih področjih navzgor, se mentorsko mesto dodeli raziskovalnemu področju, ki ima višji delež raziskovalnih programov, ki so uvrščeni v skupino A (t. j. delež raziskovalnih programov, ki imajo skupno oceno v razponu od 23,00 do 25,00). Če na raziskovalnih področjih ni raziskovalnih programov, uvrščenih v skupino A, se upošteva višji delež raziskovalnih programov, uvrščenih v skupino B (t. j. delež raziskovalnih programov, ki imajo skupno oceno v razponu od 20,76 do 22,99),«.

4.

Za V. podpoglavjem se doda novo VI. podpoglavje, ki se glasi:

»VI. Upoštevanje prenosov mentorskih mest

Pri raziskovalnih programih, pri katerih so bili v predhodnem letu izvedeni prenosi mentorskih mest (111. člen pravilnika o postopkih), se izračunajo bonusi oziroma malusi na naslednji način:

  • raziskovalnemu programu, ki je mentorsko mesto oddalo, se k izračunanemu bonusu/malusu v postopku dodelitve mentorskega mesta prišteje 1 in
  • raziskovalnemu programu, ki je mentorsko mesto dobilo, se k izračunanemu bonusu/malusu v postopku dodelitve mentorskega mesta odšteje 1.

Če je prišlo do prenosa mentorskih mest med raziskovalnimi programi, ki delujejo na različnih raziskovalnih področjih, se izračunajo bonusi oziroma malusi na naslednji način:

  • raziskovalnemu področju, na katerem deluje raziskovalni program, ki je mentorsko mesto oddalo, se izračunanemu bonusu/malusu na raziskovalno področje v postopku dodelitve mentorskih mest prišteje 1 in
  • raziskovalnemu področju, na katerem deluje raziskovalni program, ki je mentorsko mesto dobilo, se izračunanemu bonusu/malusu na raziskovalno področje v postopku dodelitve mentorskih mest odšteje 1.

5.

Za podpoglavjem VI. se doda nov oddelek C.1, ki se glasi:

»C.2. IZBOR MENTORJEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA

Pri javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcev se pri preverjanju izpolnjevanja formalnih pogojev upošteva šifrant ARRS, v postopku izbora pa se upošteva klasifikacija področij raziskav in razvoja FORD (v nadaljevanju: klasifikacija FORD) brez naslednjih področij:

1.07 Druge naravoslovne vede
2.11 Druge tehniške in tehnološke vede
3.05 Druge medicinske vede
4.05 Druge kmetijske vede
5.09 Druge družbene vede
6.05 Druge humanistične vede«.

6.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št.: 6319-2/2013-39 Ljubljana, 11. 12. 2017

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 15.12.2017.