Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na …... seji, dne 3. 2. 2020 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z  dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 se v KAZALU za poglavjem »M. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE« doda novo poglavje »N. DOMAČE PERIODIČNE ZNANSTVENE PUBLIKACIJE«, za naslovom poglavja pa se dodajo naslovi podpoglavij, ki se glasijo:

»I. Elementi ocenjevanja (kriterij in kazalniki)

II. Višina sofinanciranja

III. Upravičeni stroški«.

Oznaka dosedanjega poglavja »N« se nadomesti z novo oznako poglavja »O«.

2.

V poglavju z naslovom »Č. RAZISKOVALNA OPREMA« se v podpoglavju z naslovom »I. Elementi ocenjevanja« Tabela Č: Ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme spremeni tako, da se glasi:
 

Elementi ocenjevanja Kriteriji Kazalniki in merila Največje št. točk
Znanstvena odličnost raziskovalcev 1 1.9 Skupna ocena raziskovalnega programa1   6
nad 20,75 točk do 25 točk 6
nad 16,5 točk do 20,75 točk 4
nad 14 točk do 16,5 točk 0
1.12 Skupna ocena infrastrukturnega programa2  
Program A kakovosti:
Vrhunski  program
6
Program B kakovosti:
Kakovosten program
4
    Program C kakovosti:
Manj kakovosten program
0
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 9.8 Višina nabavne vrednosti opreme   5
Naravoslovje:  
nad 59.999 5
od 50.000 do 59.999 4
Tehnika, medicina in biotehnika:  
nad 29.999 5
od 20.000 do 29.999 4
Družboslovje, humanistika:  
nad 24.999 5
od 15.000 do 24.999 4
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe 5 5.7 Delež sredstev iz drugih virov   6
nad 69,99 % 6
nad 59,99 % do 69,99 % 5
nad 49,99 % do 59,99 % 4
nad 39,99 % do 49,99 % 3
nad 29,99 % do 39,99 % 2
od 20 % do 29,99 % 1

1 Upošteva se ocena iz zadnje evalvacije raziskovalnih in infrastrukturnih programov na javnem razpisu/pozivu, ki velja na dan zaključka javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme.

2 Pri infrastrukturnih programih, ki se izvajajo na univerzah se upošteva skupna ocena celotnega infrastrukturnega programa na javnem razpisu/pozivu, torej ocena univerze in ne delna ocena po članicah univerze.

3.

V poglavju z naslovom »L. PROMOCIJA IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV« se v podpoglavju  z naslovom  »II. Upravičeni stroški« prvi stavek petega odstavka  spremeni tako, da se glasi: »Agencija za namene iz 2, 3, in 4 alineje prvega odstavka ne sofinancira stroškov investicij in nakupa osnovnih sredstev (oprema, nepremičnine).«.

4.

V poglavju z naslovom »K. DOMAČE PERIODIČNE POLJUDNOZNANSTVENE PUBLIKACIJE«, v podpoglavju z naslovom »I. Elementi ocenjevanja (kriterij, kazalniki in merila), se v Tabeli K1: Elementi ocenjevanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij, kazalnik 5.22 (E)  Dostopnost na internetu spremeni tako, da se glasi:

 

5.22 (E) Dostopnost na internetu 15
  • vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
15
  • nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
10

5.

Dosedanje »N« poglavje postane »O« poglavje.

6.

Za poglavjem »M. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE« se doda novo poglavje »N. DOMAČE PERIODIČNE ZNANSTVENE PUBLIKACIJE«, ki se glasi:

»N. DOMAČE PERIODIČNE ZNANSTVENE PUBLIKACIJE

I. Elementi ocenjevanja (kriterij in kazalniki)

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi kriterija »Kakovost prijave podporne dejavnosti«. Za ocenjevanje po tem kriteriju se uporabljajo naslednji kazalniki:

  • kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov SCOPUS ali WoS (kategorije 1-4 iz tabele N1);
  • kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v drugih mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 5 iz Tabele N1);
  • kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v seznamu znanstvenih publikacij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 6 iz Tabele N1).

Glede na navedene kazalnike, strokovna komisija uvrsti publikacije v šest kategorij publikacij (od 1 do 6), kot izhaja iz tabele N1. 

Največje možno število točk za kriterij »Kakovost prijave podporne dejavnosti« je 100 točk. Število točk se dodeli glede na uvrstitev v eno od kategorij (1-6) (tabela N1).

Tabela N1: Elementi ocenjevanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij
 

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov Število točk Odstotek kategorije (Ok) Maksimalni letni znesek sofinanciranja (v EUR)
1 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 1. četrtini publikacij 100 100% 25.000,00
2 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 2. četrtini publikacij 95 95% 23.750,00
3 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 3. četrtini publikacij 90 90% 22.500,00
4 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 4. četrtini publikacij ali v AHCI 85 85% 21.250,00
5 so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 70 70% 17.500,00
6 znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 50 50% 12.500,00

II. Višina sofinanciranja

Za izračun višine letnega sofinanciranja se upoštevajo naslednji normativi:

  1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska pola obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali približno 16 tipkanih strani) (A),
  2. priznani stroški na eno avtorsko polo (D).

Postopek izračuna višine letnega sofinanciranja:

a)      agencija najprej za vse prijave izračuna A • D • OK;

b)      v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od maksimalnega letnega zneska sofinanciranja, se upošteva maksimalni letni znesek sofinanciranja; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od maksimalnega letnega zneska sofinanciranja, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;

c)       agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitve iz točke b) tega odstavka, določi upoštevan znesek sofinanciranja;

d)      določitev končnih zneskov sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva:

d1) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 ne preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa:

v primeru da vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 ne preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa, se pri publikacijah iz kategorij 1-4 za končni znesek sofinanciranja določi upoštevan znesek sofinanciranja (točka c tega odstavka), medtem ko se pri publikacijah iz kategorij 5 in 6 določi končni znesek sofinanciranja tako, da se pri izračunu določi še faktor f, ki upoštevane zneske sofinanciranja (pri kategoriji 5 in 6) sorazmerno uskladi z obsegom razpoložljivih sredstev:

Višina letnega sofinanciranja (1-4 kategorija) = A • D • OK
Višina letnega sofinanciranja (5-6 kategorija)= A • D • OK • f

 

d2) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) je manjša od razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa:

v primeru, da je vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja manjša od razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa, se za končni znesek sofinanciranja pri vseh publikacijah (kategorije 1-6) določi upoštevan znesek sofinanciranja (točka c tega odstavka):

Višina letnega sofinanciranja (1-6 kategorija) = A • D • OK

d3) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsotaupoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa:

v primeru, da vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa, se faktor f določi za vse publikacije (kategorije 1-6):

Višina letnega sofinanciranja (1-6 kategorija) = A • D • OK  • f

A : št. avtorskih pol na leto,

D : maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo, v pavšalni vrednosti 400 EUR,

OK : odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo N1),

f : enoten faktor za sorazmerno uskladitev izračunanih sredstev Σ(Ai • D • OKi)z razpisanimi sredstvi.

Maksimalni letni zneski sofinanciranja so določeni v Tabeli N1 in so odvisni od uvrstitev publikacij v kategorije publikacij. Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev.

 

III. Upravičeni stroški

Agencija sofinancira stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov.

7.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št. 6319-2/2013-57
Ljubljana, 3. 2. 2020

 

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Po pooblastilu št. 020-4/2020-1 z dne 28. 1. 2020
Prof. dr. Nina Zidar

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS, dne 21. 2. 2020.