Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 2. seji, dne 14. 9. 2020 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 se v poglavju »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE«: 

 

– v podpoglavju »III. Prilagojeni raziskovalni projekti v okviru komplementarne sheme ERC« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

 

»Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, ki ga določa spodnja tabela. Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prijavitelje, vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebne raziskovalce vpisane, v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi agencija, ki bodo izvajali prilagojeni raziskovalni projekt, za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela: 

 

Tabela G: Ocenjevanje prijav prilagojenih raziskovalnih projektov

 

Mednarodni Razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost na mednarodnem razpisu (prag za možno sofinanciranje) Obseg in trajanje prilagojenega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
ERC Advanced Grant do 500.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 250.000 EUR/leto (največ 3 leta)«

 

– v podpoglavju »IV. Prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji«:

  • v točki D) na koncu tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen kadar s partnersko agencijo ni dogovorjeno drugače.«.
  • v točki E) na koncu četrtega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen kadar s partnersko agencijo ni dogovorjeno drugače.«.
  • v točki F) na koncu četrtega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen kadar s partnersko agencijo ni dogovorjeno drugače.«.
  • v točki G) v petem odstavku na koncu drugega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen kadar s partnersko agencijo ni dogovorjeno drugače.« in na koncu odstavka črta besedilo »in jih ARRS objavi na svojih spletnih straneh«.

2.

V poglavju »K. DOMAČE PERIODIČNE POLJUDNOZNANSTVENE PUBLIKACIJE« se v podpoglavju »I. Elementi ocenjevanja (kriterij, kazalniki in merila)« v prvem odstavku in v prvem stavku tretjega odstavka besedi »Strokovna komisija« nadomestita z besedama »Strokovno telo«.

 

3.

 Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

 

Št. 6319-2/2013-59
Ljubljana, 14. 9. 2020

 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije