Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 3. seji, pod tč. 3, dne 5. 10. 2020 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z  dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 in 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020 se poglavje F. MEDNARODNA ZNANSTVENA LITERATURA spremeni tako, da se glasi:

»I. Elementi ocenjevanja

Dostopnost se meri s številom raziskovalcev, ki imajo dostop do prijavljenih serijskih publikacij.

Pogostnost uporabe se meri s povprečno uporabo prijavljenih serijskih publikacij v preteklem letu, brez odprto dostopnih serijskih publikacij v zlatem dostopu, in številom objav slovenskih avtorjev v prijavljenih serijskih publikacijah. Kot uporaba se upošteva število skupno število dostopov do celotnega besedila po standardu COUNTER (Unique Items Request). Povprečna uporaba se izračuna tako, da se skupna uporaba prijavljenih serijskih publikacij deli z njihovih številom. Število točk se določi glede na to, v kateri razred spada izračunana povprečna vrednost. Število objav slovenskih avtorjev v prijavljenih serijskih publikacijah se izračuna tako, da se število objavljenih člankov v zadnjih dveh letih pred razpisom deli s številom prijavljenih serijskih publikacij in nato pomnoži s 100.

Kakovost in pomen naročene mednarodne znanstvene literature se merita s faktorjem vpliva za posamezno kategorijo v SCI-Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h). Če je serijska publikacija v več kategorijah, se upošteva kategorija z najvišjim številom točk. Točke se določijo na podlagi povprečnega števila točk v izpisu Seznam gradiva za sofinanciranje nakupa (Tuje baze podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) za vse serijske publikacije, ki jih prijavitelj prijavi v sofinanciranje. Upoštevajo se zadnji podatki iz SICRISa. Povprečno število točk se zaokroži na najbližje število točk, pri čemer se povprečje, ki je točno na sredini, zaokroži na višjo vrednost.

Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se ocenjuje z deležem sredstev iz drugih virov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki niso bila pridobljena iz  proračuna Republike Slovenije.

Skladnost predlaganega obsega aktivnosti prijavitelja s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje gospodarne rabe sredstev se ugotavlja s stroškom članka in dostopom do tekočih vsebin. Strošek članka se izračuna tako, da se sredstva za nakup delijo s številom prenesenih člankov prijavljenih serijskih publikacij. Dostop do tekočih vsebin se ugotavlja z deležem prijavljenih serijskih publikacij, ki omogočajo dostop do člankov v tisku.Delež, ki je točno na sredini, se zaokroži na višjo vrednost.

Elementi ocenjevanja so določeni v Tabeli F.

Tabela F: Ocenjevanje za posamezne elemente ocenjevanja

 

KVANTITATIVNI ELEMENTI OCENJEVANJA Kriterij,
kazalec
Točke
Relevantnost podporne dejavnosti 8 2-16
Dostopnost 8.1 1-6
Število raziskovalcev, ki imajo dostop:    
do 100 raziskovalcev   1
od 101 do 500 raziskovalcev   2
od 501 do 2000 raziskovalcev   3
od 2001 do 5000 raziskovalcev   4
od 5001 do 8000 raziskovalcev   5
nad 8000 raziskovalcev   6
Pogostnost uporabe 8.2 1-10
Povprečna uporaba prijavljenih serijskih publikacij   0-5
do 50   0
od 51 do 100   1
od 101 do 300   2
od 301 do 600   3
od 601 do 1000   4
nad 1000   5
Število objav slovenskih avtorjev v prijavljenih revijah na 100 revij   1-5
do 25   1
od 26 do 50   2
od 51 do 75   3
od 76 do 100   4
nad 100   5
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 0-15
Kakovost in pomen naročene mednarodne znanstvene literature 9.6 0-15
Serijska publikacija:    
s faktorjem vpliva v prvi četrtini ustrezne kategorije   15
s faktorjem vpliva v drugi četrtini ustrezne kategorije   10
s faktorjem vpliva v tretji četrtini ustrezne kategorije   6
s faktorjem vpliva v četrti četrtini ustrezne kategorije   4
je vključena v mednarodno bibliografsko zbirko podatkov s seznama agencije   2
Druga serijska publikacija   0
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 5 0-3
Delež sredstev iz drugih virov 5.7 0-3
do 5 %   0
nad 5 do 10 %   1
nad 10 % do 20 %   2
nad 20 %   3
Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja 6 0-6
Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje gospodarne rabe sredstev 6.7 0-6
Strošek članka   0-5
nad 6 EUR   0
nad 5 do 6 EUR   1
nad 4 do 5 EUR   2
nad 3 do 4 EUR   3
nad 2 do 3 EUR   4
do 2 EUR   5
Dostop do tekočih vsebin   0-1
ni dostopa   0
je dostop   1


II. Razdelitev prijav po skupinah in predlog finančno ovrednotenega seznama prijav

Prijave oceni Strokovno telo za mednarodno literaturo po znanstvenih področjih na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu na ocenjevalnem obrazcu.

Če je v prijavi navedenih več znanstvenih ved, se upošteva prva, razen pri Centralni tehniški knjižnici, ki se vedno obravnava v tehniki. Če v prijavi ni podatka za posamezen kriterij, se ji dodeli najmanjše število točk.

Strokovno telo posebej predlaga sofinanciranje določenih nabavnih konzorcijev, ki so posebnega pomena. Strokovno telo posebej predlaga tudi sofinanciranje mednarodnih zbirk podatkov.

 

2.

Ta metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani ARRS.

 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Številka: 6319-2/2013-60
Datum:   5. 10. 2020