Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 3. seji, dne 4. 2. 2019, sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018 in 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018 in št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018 se v podpoglavju »IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov« poglavja »H. RAZISKOVALNI PROGRAMI« doda novi peti odstavek, ki se glasi:

»V primeru univerz, ki so hkrati tudi javne raziskovalne organizacije, se podatki pri kazalniku 1.10 in pri kazalniku 2.1. upoštevajo v okviru članice univerze, ki izvaja raziskovalni program.«.

Dosedanji peti odstavek postane novi šesti odstavek.

V novem šestem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»• Ocena B: vrednost merila je enaka ali večja kot ½ povprečja na vedi in enaka ali manjša kot povprečje na vedi,«.

2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št.: 6319-2/2013-51
Ljubljana, 4. 2. 2019

 

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 7. 2. 2019.