Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 3. seji, dne 1. 2. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 in 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, se v KAZALU:

  • pod poglavjem »H. RAZISKOVALNI PROGRAMI« spremeni naslov IV. podpoglavja, ki se na novo glasi: »IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov« ter za IV. podpoglavjem dodata novi podpoglavji V. in VI. z naslovom »V. Izračun povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi vrednotenja programskih skupin« in »VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis«, dosedanje V. podpoglavje pa postane VII. podpoglavje.
  • pod poglavjem »I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI« se za II. podpoglavjem doda novo podpoglavje III. z  naslovom »III. Elementi izvajanja«.

2.

V poglavju »H. RAZISKOVALNI PROGRAMI«:

  • se v podpoglavju »II. Preoblikovanje raziskovalnih programov« v prvi alineji prvega odstavka črta beseda »svojih«;
  • se v podpoglavju »IV. Vrednotenje programskih skupin« spremeni naslov podpoglavja tako, da se glasi: »IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov«;

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Pri kazalnikih 1.10. in 2.1. se merila vrednotijo za petletno obdobje, pri čemer se pri izračunih količnikov posameznega raziskovalnega programa za navedena kazalnika upoštevajo sredstva iz vrednotenja raziskovalnih programov iz zadnjega ocenjevalnega postopka prijav na javni poziv in javni razpis za financiranje raziskovalnih programov. Če je obdobje financiranja raziskovalnega programa krajše od petih let, se upošteva ustrezno krajše obdobje. Pri raziskovalnih programih, ki so bili predmet preoblikovanja, se upoštevajo tudi sredstva raziskovalnih programov pred preoblikovanjem. V primeru, da je raziskovalni program v prvem letu financiranja, se ga ne vrednoti.«;

  • se za podpoglavjem »IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov« dodata novi podpoglavji V. in VI., ki se glasita:

»V. Izračun povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi vrednotenja programskih skupin

Dodatno financiranje raziskovalnih programov je sorazmerno največjemu možnemu povečanju glede na merili 1.10. in 1.9. ter glede na predvideni obseg razpoložljivih sredstev javnega poziva. Če bi ta izračun za katerega od raziskovalnih programov pomenil povečanje za več kot 50 %, se temu programu dodeli povečanje v višini 50 %, preostala sredstva pa se sorazmerno dodeli med ostale raziskovalne programe. 

Če raziskovalni program, ki je upravičen do dodatnega financiranja po prejšnjem odstavku, izvaja več raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: RO), agencija pozove matično RO, da v roku, ki ga določi agencija, v soglasju z vodjo raziskovalnega programa in v soglasju z drugimi izvajalci raziskovalnega programa predlaga razporeditev dodatnih sredstev. Če agencija v roku, ki ga določi, ne prejme predloga razporeditve dodatnih sredstev po RO, razdeli dodatna sredstva sorazmerno z obstoječo delitvijo sredstev med RO v tekočem pogodbenem letu.

VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis

V okviru ocenjevalnega postopka javnega poziva in javnega razpisa za financiranje raziskovalnih programov se vrednotenje programskih skupin izvede na enak način kot je določeno v podpoglavju IV tega poglavja, z izjemo kazalnikov 1.10. in 2.1., pri katerih se merila vrednotijo za obdobje zadnjih pet let.

V posameznem ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis za financiranje raziskovalnih programov se upoštevajo tudi sredstva, pridobljena na podlagi poziva za povečanje financiranja programskih skupin.«;

  • dosedanje podpoglavje »V. Sestava programskih skupin« postane podpoglavje »VII. Sestava programskih skupin«.

3.

V poglavju»I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI« se v točki »b. Postopek pri določitvi obsega sofinanciranja MSA« podpoglavja z naslovom »II. Elementi ocenjevanja«:

  • drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Strokovna komisija, ki jo imenuje direktor, na temelju predloženih finančnih načrtov za IP in letnega finančnega poročila izvajanja IP ter pregleda finančne realizacije MSA za IP in potreb po sredstvih sofinanciranja MSA v tekočem letu oblikuje predlog obsega sofinanciranja MSA za IP za posamezno RO za tekoče leto.«;

  • v tretjem odstavku spremenijo 3., 4. in 5. točka, in sicer:

V točki 3 se v prvem stavku  za kratico »RO« doda beseda »lahko«;

Točka 4 se spremeni tako, da se glasi:

»Znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarne raziskave (v nadaljnjem besedilu:  ZSV) na podlagi kriterijev in kazalnikov iz 77. člena pravilnika o postopkih obravnava vmesna poročila in vsebinske programe dela  infrastrukturnih programov ter poda pisno vsebinsko oceno z opredelitvijo in utemeljitvijo, ali je obseg sofinanciranja MSA za infrastrukturni program za posamezno RO ustrezen, prenizek ali previsok.

ZSV na podlagi obravnave predloženih vmesnih poročil, programov dela infrastrukturnih programov in prijav na javni razpis oziroma javni poziv,  z »DA« ali »NE« ugotovi, ali se infrastrukturni program izvaja v skladu s cilji infrastrukturnega programa iz prijavne vloge ter poda negativno ali pozitivno oceno. Če ZSV negativno oceni delovanje infrastrukturnega programa, svojo oceno obrazloži, in lahko poda svoja priporočila za izboljšanje izvajanja infrastrukturnega programa. Agencija o tem obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo infrastrukturnega programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 30 dneh od prejema priporočil ZSV.«;

Točka 5 se spremeni tako, da se glasi:

»Pri izračunu strokovna komisija sešteje elemente iz 1., 3., in 4. točke in jih uskladi s skupnim razpoložljivim obsegom sredstev (element 5), nato element  2. točke prišteje upravičenim IP. Pri izračunu elementa 4:

  • v primeru, ko je na podlagi obravnave ZSV sprejeta ocena, da je bilo sofinanciranje v preteklem obdobju prenizko, strokovna komisija za te IP predlaga enak % povečanja sofinanciranja, v skladu z razpoložljivim obsegom sredstev, pri čemer povečanje sofinanciranja ne sme presegati višine finančnega načrta IP;
  • v primeru, da je bila  na podlagi obravnave ZSV sprejeta ocena, da je bilo sofinanciranje IP v preteklem obdobju previsoko, lahko strokovna komisija za te IP predlaga enak % znižanja sofinanciranja MSA za tekoče leto, vendar ne več kot 20%.

Strokovna komisija pri oblikovanju predloga upošteva tudi letno finančno poročilo izvajanja IP za preteklo leto. V primeru, ko RO v skladu z Zakonom o računovodstvu izkazuje kratkoročno odložene prihodke v višini nad 30% lanskoletnega obsega sofinanciranja IP, lahko strokovna komisija predlaga, da se sofinanciranje MSA IP ne poveča, kljub razpoložljivim sredstvom za ta namen.

ZSA obravnava predlog strokovne komisije o obsegu sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO za tekoče leto in sprejme predlog sklepa o obsegu sofinanciranja MSA IP za posamezne RO v tekočem letu. Na podlagi predloga ZSA direktor sprejme sklep o sofinanciranju MSA za izvajanje IP v RO.

ARRS obvesti RO o obsegu sofinanciranja MSA za izvajanje IP.«.

Za podpoglavjem »II. Elementi ocenjevanja« se doda novo podpoglavje III., ki se glasi:

»III. Elementi izvajanja

RO v primeru, če IP izvaja več notranjih organizacijskih enot (v nadaljevanju: OE), pripravi predlog notranje porazdelitvi sredstev za sofinanciranje MSA  med posamezne OE v tekočem letu, in ga posreduje ARRS. Predlog podpišeta vodja IP in zakoniti zastopnik RO.

Enako velja za delitev FTE med OE ob odobritvi financiranja IP ter ob spremembi delitve FTE med OE tekom izvajanja IP.

Agencija upošteva delitev sredstev RO, po stroškovnih elementih MSA (neposredni stroški materiala in stroški storitev ter amortizacije) do višine razpoložljivih sredstev v finančnem načrtu agencije.«.

4.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.:6319-2/2013-41
Ljubljana, 1. 2. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija  je objavljena na spletni strani ARRS dne 6. 2. 2018.