Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 10. seji dne 4. 1. 2021 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020 in 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 se v poglavju »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE«, podpoglavje z naslovom »IV. Prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji« doda nova točka »H.) WEAVE – Multilateralna vodilna agencija«, ki se glasi:
 

»H.) WEAVE – Multilateralna vodilna agencija

Partnerice v okviru Sporazuma o multilateralni vodilni agenciji za Weave so poleg ARRS: DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemčija), FNR (The Luxembourg National Research Fund, Belgija), FNRS (The Fund for Scientific Research, Luksemburg), FORMAS (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Švedska), FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), FWO (Research Foundation – Flanders, Belgija), GACR (The Czech Science Foundation, Češka), HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost, Hrvaška), NCN (The National Science Centre, Poljska), RCN (Research Council of Norway, Norveška) in SNSF (Swiss National Science Foundation, Švica).

Sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije raziskovalkam in raziskovalcem omogoča prijavo skupnih raziskovalnih projektov Weave.

Skupno prijavo raziskovalnega projekta Weave raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi ena od zgoraj navedenih agencij, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Prijava skupnega raziskovalnega projekta Weave mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili agencije, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Vsi deli skupnega raziskovalnega projekta Weave morajo biti ozko povezani in komplementarni, znanstveni prispevek vsake izmed vključenih raziskovalnih skupin mora biti jasno razviden.

ARRS, kadar ne nastopa v vlogi vodilne agencije, za sofinanciranje slovenskega dela skupnih raziskovalnih projektov Weave objavi vzporedni javni razpis, na katerega mora prijavitelj slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave oddati izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vzporedni javni razpis je razpis, ki ga objavi ARRS z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev opredeljenih v vzporednem javnem razpisu in pridobitve osnovnih podatkov o skupnem raziskovalnem projektu Weave. Vzporedni javni razpis časovno sovpada z razpisom, ki ga objavi agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije.

Prijavitelji morajo v prijavni vlogi navesti skupni znesek zaprošenega sofinanciranja za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta Weave izražen v evrih. Skupni znesek za vsak nacionalni del raziskovalnega projekta Weave se v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije za posamezno nacionalno valuto na dan objave vzporednega javnega razpisa, razen kadar s partnersko agencijo ni dogovorjeno drugače. Vsaka agencija sofinancira svoj del raziskovalnega projekta Weave.

Največji možni letni obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, ki se opredeli v prijavni vlogi, znaša do 100.000 EUR. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave se za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega projekta Weave preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejetja sklepa ZSA in je merodajen v celotnem obdobju sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave.

Ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta Weave izvede agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. ARRS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sporazuma o multilateralni shemi vodilne agencije pripozna postopek ocenjevanja vodilne agencije in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

Agencija lahko prevzame v sofinanciranje slovenski del raziskovalnega projekta Weave, če je skupni raziskovalni projekt Weave v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi vodilna agencija, pozitivno ocenjen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje. Slovenski del raziskovalnega projekta Weave se sofinancira v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor agencije skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.«.

2.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.
 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije
 

Številka: 6319-2/2013-62
Datum: 4. 1. 2021

Spremembe metodologije - 6319-2/2013-62