Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 16. seji, dne 22. 10. 2018, sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018 in 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018 se v KAZALU pod poglavjem »C. MENTORJI MLADIM RAZISKOVALCEM« črtata naslova oddelkov »C.1. DODELITEV MENTORSKIH MEST RAZISKOVALNIM PROGRAMOM in »C.2 IZBOR MENTORJEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA«.

2.

V poglavju »C. MENTORJI MLADIM RAZISKOVALCEM« se črta naslov oddelka »C.1. DODELITEV MENTORSKIH MEST RAZISKOVALNIM PROGRAMOM« in naslov ter besedilo oddelka »C.2 IZBOR MENTORJEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA«.

3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.: 6319-2/2013-48
Ljubljana, 18. 10. 2018

 

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 7. 11. 2018.