Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. seji, dne 18. 2. 2019 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018 in št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 se v poglavju z naslovom »Č. RAZISKOVALNA OPREMA« v Tabeli Č: Ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme:

  • v naslovni vrstici beseda »Kazalci« nadomesti z besedo »Kazalniki«,
  • pri elementu ocenjevanja »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe« pri Kazalci in merila »5.7 Delež sredstev iz drugih virov« črta besedna zveza »delež lastnih sredstev«.

2.

V poglavju z naslovom »M. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE«, v podpoglavju z naslovom »I. Elementi ocenjevanja, se za tabelo Tabelo M1: Elementi ocenjevanja znanstvenih monografij, besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:

»Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih 30,00 točk), razen v primeru, ko je število točk pri enem od kriterijev enako 0,00 točk, je skupna ocena enaka 0,00 točk.«.

3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.:6319-2/2013-52
Ljubljana, 18. 2. 2019

 

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 19. 2. 2019.