Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. seji dne 4. 3. 2016 sprejel

Dopolnitev Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1. točka
 

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 
25. 1. 2016  se za poglavjem J. OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI doda novo poglavje, ki se glasi:
 
 »K. ŠIFRANT RAZISKOVALNIH VED, PODROČIJ IN PODPODROČIJ
 
Šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij je kot priloga sestavni del te metodologije.«

2. točka


Dopolnitev Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.
 

Datum objave Dopolnitev Metodologije ocenjevanja prijav za razpise  na interni spletni strani ARRS je 07.03.2016.


Št. 6319-2/2013-26
Datum: 4. 3. 2016prof. dr. Marko Topič
predsednik ZS ARRS

 

Priloga:

 

  • Šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij:
  • Datum objave Dopolnitev Metodologije ocenjevanja prijav za razpise  na interni spletni strani ARRS je 07.03.2016.