Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 18. seji, dne 21. 11. 2016, sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 (uradno prečiščeno besedilo št. 3), št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016 in št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016 se v KAZALU za poglavjem »J. OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI« doda novo poglavje »K. DOMAČE PERIODIČNE POLJUDNOZNANSTVENE PUBLIKACIJE«, za naslovom poglavja pa se dodajo naslovi podpoglavij, ki se glasijo:

»I. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalniki in merila)
II. Višina sofinanciranja
III. Upravičeni stroški«.

Oznaka poglavja »K« se nadomesti z novo oznako poglavja »L«.

2.

Za poglavjem J. OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI se doda novo poglavje K. DOMAČE PERIODIČNE POLJUDNOZNANSTVENE PUBLIKACIJE, ki se glasi:

»K. DOMAČE PERIODIČNE POLJUDNOZNANSTVENE PUBLIKACIJE

I. Elementi ocenjevanja (kriterij, kazalniki in merila)

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi kriterija »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav«.

Za ocenjevanje po tem kriteriju se uporabljajo naslednji kazalniki in merila s pripadajočim številom točk, navedeni v Tabeli K1.

Tabela K1: Elementi ocenjevanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij

Elementi ocenjevanja

Kriterij
Kazalniki in merila Točke
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 5.18 (A) Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25
velika
25
srednje velika
15
manjša
5
ni povezave
0
5.19 (B) Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje  in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture 25
velik
25
srednje velik
15
manjši
10
ni pomena
0
5.20 (C) Pomen za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije 15
velik (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček)
15
srednje velik
10
manjši
5
ni pomena
0
5.21 (D) Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20
velika (preko 80%)
20
srednje velika (med 50% in 80%)
10
manjša (manj kot 50%)
5
ni zastopanosti
0
5.22 (E) Dostopnost na internetu 15
vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
15
nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
10
samo kazalo
5
ni dostopnosti
0
  100

Strokovna komisija izračuna aritmetično povprečje števila točk za vsak kazalnik (seštevek vseh točk/število ocenjevalcev). Skupno število doseženih točk se izračuna s seštevkom aritmetičnega povprečja števila točk za vsak posamezen kazalnik. Skupaj je možno dobiti največ 100 točk.

Na podlagi doseženih točk ocenjevanja se prijava uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer se v:

  • I. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 91 in 100 točkami;
  • II. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 60 in 90 točkami;
  • III. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene z manj kot 60 točkami.

Prijavam uvrščenim v I. in II. kategorijo, se odobri sofinanciranje, prijavam uvrščenim v III. kategorijo se ne odobri sofinanciranje.

II. Višina sofinanciranja

Faktor sofinanciranja izračunane višine sofinanciranja prijave iz I. in II. kategorije je določen po posameznih kategorijah, kot izhaja iz Tabele K2.

Tabela K2

Kategorija Število točk Faktor
sofinanciranja (O)
I 91-100 1
II 60-90 0,75

Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo naslednji faktorji:

  • število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
  • naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno elektronske izdaje se upošteva obračunsko naklada 250 izvodov) (faktor B);
  • število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke upoštevamo kot en zvezek) (faktor C);
  • priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 0,103 EUR (faktor D);
  • faktor sofinanciranja (faktor O) iz Tabele K2.

Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in sicer: ZLS = A · B · C · D · O

ZLS ne more biti večji od 11.000,00 EUR.

III. Upravičeni stroški

Agencija sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk (lektoriranje, oblikovanje in urejanje, stroški odpošiljanja; v primeru izdaje na elektronskem mediju se sofinancira stroške lektoriranja ter oblikovanja in urejanja). Agencija ne sofinancira avtorskega honorarja piscev člankov.

4.

Dosedanje »K« poglavje postane »L« poglavje.

5.

Te spremembe in dopolnitve Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št.: 6319-2/2013-32 Ljubljana, 21. 11. 2016

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije