Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 20. redni seji, 17. 12. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo, št. 4(št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018 in 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018; v nadaljevanju: Metodologija)se v poglavju z naslovom »C. MENTORJI MLADIM RAZISKOVALCEM«:

- v podpoglavju »IV. Določitev mentorskega mest po programskih skupinah za obravnavano leto« 2. in 3. točka prvega odstavka spremenita tako, da se glasita:

»2.upošteva razliko med izračunanim številom in številom dodeljenih mentorskih mest na raziskovalno področje (malus oziroma bonus), ki je bila določena pri javnem pozivu za predhodno leto. Malus (negativna razlika) in bonus (pozitivna razlika) se prišteje k izračunanemu številu mentorskih mest po raziskovalnih področjih,

3.določi mentorska mesta raziskovalnim področjem, ki so bližja celim številom,«.

V drugem stavku 3. točke drugega odstavka se besedi »odšteje oziroma« črtata.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Pri določitvi števila mentorskih mest programski skupini se upošteva, da mora biti malus v intervalu med -0,01 in -0,99. Če zaradi navedene omejitve višine malusa ni možno razdeliti vseh mentorskih mest, ki so bila prehodno dodeljena raziskovalnemu področju, se mentorsko mesto dodeli programski skupini na raziskovalnem področju v okviru iste vede, ki ima najnižjo razliko do naslednjega celega števila. Zaradi prenosa mentorskega mesta na drugo raziskovalno področje se na novo izračuna bonus oziroma malus za obe raziskovalni področji.«.

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo novi peti, šesti in sedmi odstavek.

V novem petem odstavku se za besedo »vrednost« doda besedilo »in na raziskovalnem področju ni dovolj mentorskih mest za zaokrožitev števila mentorskih mest navzgor«.

- v podpoglavju »V. Določitev okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa« se v 4. točki drugega odstavka besedilo »za 0,76 ali 0,99« nadomesti z besedilom »od 0,76 do 0,99«.

2.

V poglavju z naslovom »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE« se podpoglavje III. spremeni tako, da se glasi:

»III. Prilagojeni raziskovalni projekti v okviru komplementarne sheme ERC

Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, ki ga določa spodnja tabela. Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prijavitelje, vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO), ki bodo izvajali prilagojeni raziskovalni projekt, za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant),vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:

Tabela G: Ocenjevanje prijav prilagojenih raziskovalnih projektov

 

Mednarodni Razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost na mednarodnem razpisu
(prag za možno sofinanciranje)
Obseg in trajanje prilagojenega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARRS
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 75.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena B na drugi stopnji do 100.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 75.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
ERC Advanced Grant do 500.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)

Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji pri ERC.

Prijavitelj mora poleg prijave prilagojenega raziskovalnega projekta predložiti dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC in celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC. Če je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino sofinanciranja v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno. Če so v prilagojeni raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija sofinancira samo tisti del prilagojenega raziskovalnega projekta, ki se nanaša na člane raziskovalne skupine, ki imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO). 

Strokovno telo za ocenjevanje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki ga imenuje ZSA, presodi, ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta, predlaga obseg in trajanje sofinanciranja ter pripravi predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, ki ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo.

Na predlog ZSA direktor agencije sprejme sklep o  sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila. Individualno obvestilo določa obseg raziskovalnih ur, kategorijo cene raziskovalne ure in trajanje sofinanciranja. Sofinanciranje se izvede najkasneje v enem letu od sprejema sklepa direktorja. Agencija s prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju prilagojenega raziskovalnega projekta, v kateri uredi pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.«.

3. 

Ta Metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani agencije.

 

Številka: 6319-2/2013-50
Ljubljana, 17. 12. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije