Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. seji, dne 19. 2. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 in 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, se v poglavju »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE« v podpoglavju z naslovom »I. Element ocenjevanja in oblikovanje predloga prednostnih seznamov ocenjenih prijav«:

  • spremeni naslov podpoglavja tako, da se glasi: »I. Element ocenjevanja in oblikovanje predloga prednostnega seznama ocenjenih prijav«,
  • prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Mednarodno znanstveno sodelovanje se ocenjuje na podlagi prijave za sofinanciranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Strokovna komisija, v katero za vsak javni razpis posebej imenuje direktor ARRS tri člane, določi skladnost prijav s prednostnimi merili javnega razpisa tako, da vsako prijavo označi z "DA" (v nadaljevanju: skladne prijave) ali "NE" (v nadaljevanju: neskladne prijave). Strokovna komisija lahko po potrebi pri določitvi skladnosti prijav s prednostnimi področji pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije.»

  • v drugem odstavku se črta besedilo: »(v nadaljevanju: prijava)«,
  • črta dosedanji tretji odstavek in se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Pri enostranskih in dvostranskih razpisih za bilateralne projekte znaša obvezni delež bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), 20%.

Pri razpisih za bilateralne projekte strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

  • na vrh seznama se uvrsti prijave, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena pravilnika o postopkih, ob upoštevanju obveznega deleža bilateralnih projektov iz prejšnjega odstavka,
  • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile določil iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena pravilnika o postopkih.«

2.

Te spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št.:6319-2/2013-42
Ljubljana, 19. 2. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije
 

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS dne 20. 2. 2018.