Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 18. redni seji, 19. 11. 2018 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo, št. 4 (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018 in 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018; v nadaljevanju: Metodologija) se v poglavju z naslovom »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE« podpoglavje z naslovom »II. Projekti v okvirnih programih« spremeni tako, da se glasi:

»Za pripravo in prijavo projekta na objavljene javne razpise okvirnih programov EU, za katero je Evropska komisija ugotovila, da je pravno-formalno popolna in jo je posredovala v ocenjevanje recenzentom, agencija izplača enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projekta v znesku 2.000 EUR raziskovalni organizaciji, ki je projekt prijavila kot koordinatorka v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinatorka v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij, in 1000 EUR raziskovalni organizaciji, ki je pri projektu sodelovala kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavila projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja. Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk po zaključeni drugi fazi ocenjevanja v posameznem recenzijskem postopku oziroma oceno B v prvem krogu ocenjevanja projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant) oziroma vsaj dve oceni »Pass« pri ocenjevanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 2 (ERC Proof of Concept).«.

2.

Ta Metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani ARRS.

Št. 6319-2/2013-49
Ljubljana, 19. 11. 2018

Prof. dr. Marko Topič,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Ta Metodologija je objavljena na spletni strani ARRS, dne 22. 11. 2018.