Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Odziv ARRS na Odprto pismo vodstvu ARRS – primer Noč

Avtorica dr. Urša Opara Krašovec v odprtem pismu nadaljuje s komentarji recenzijske ocene prijave programa prof. dr. Noča in podaja vrsto osebnih vrednostnih sodb in obtožb.

Glede na izjave prof. dr. Noča, da je zadeva zanj zaključena, ni jasno, kakšni motivi vodijo avtorico pisma, da se postavlja v vlogo razsodnika kvalitete recenzije. Še več, zaključevanje zgolj na osnovi usklajene ocene recenzentov, brez poznavanja prijavne vloge je neprofesionalno, neodgovorno in pristransko ter v neskladju z načeli znanstvene integritete in etike. Očitke zato v celoti zavračamo.

Z začudenjem sprejemamo zasuk v drži avtorice, ki je v preteklih šestih letih večkrat javno in dokumentirano vodje programskih skupin označevala kot »znanstvene barone, ki vedno znova dobijo denar, ki imajo nepredstavljive prednosti pri razpisih in projektih«; da so »na teh ‘mestih moči‘ […] seveda predvsem moški, še posebno grozljiva situacija je v naravoslovju, tehniki in medicini« (Večer, 5. 3. 2016); ali da je »programsko financiranje […] v rokah posameznikov in instituciji onemogoča oblikovati znanstveno in kadrovsko politiko« (oddaja Odkrito, RTV Slovenija, 2. 11. 2018).

V odprtem pismu se avtorica nenadoma zavzema za sistem, v katerem bi ustreznost recenzentskih ocen presojali po naslednjem principu: »za identifikacijo […] napak ni treba biti strokovnjak s področja prijave, še več, same prijave sploh ni treba poznati«. In nadalje, da bi moral informacijski sistem (za katerega ne gre nekaj milijonov evrov, kot zapiše avtorica, ampak je letno na voljo manj kot 300.000 evrov) »samodejno vstaviti podatke, ki jih vloga zahteva […]«. Utemeljeno dvomimo, da gre z zapisanimi predlogi avtorice za prispevek k izboljšanju sistema dodeljevanja sredstev za raziskovalno dejavnost.

V dodatno informacijo sporočamo, da informacijski sistem ARRS že od vzpostavitve vsebuje številne kontrole, ki prijavitelje opozarjajo in jim olajšajo izpolnjevanje prijav. Kontrole so delovale tudi pri problematiziranem razpisu za raziskovalne programe v letu 2018. V slehernem informacijskem sistemu pa vsak prijavitelj prevzema odgovornost za izpolnjevanje in pravočasno oddajo prijavne vloge, tudi pri razpisu za raziskovalne programe v letu 2018.
 

Argumenti za zavrnitev očitkov iz odprtega pisma:

  1. Najostreje zavračamo očitka o kršitvi pristojnosti Znanstvenega sveta ARRS pri obravnavi izvedbe ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3 – 0331 in očitanega nevestnega ravnanja.

Pristojnosti in naloge Znanstvenega sveta ARRS (ZSA) so opredeljene v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti in v Sklepu o Ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

ZSA je ravnal skladno s pristojnostmi in preučil recenzentsko oceno s stališča njene utemeljenosti glede na oddano prijavo. Ne drži, da je ZSA presojal »predvsem vlogo«. Preverjal je skladnost recenzentske ocene in prijavne vloge (gl. sporočilo za javnost z dne 23. 1. 2019). Pri obravnavi ni šlo za »štetje okenc« ali »s koliko stavki« je bil v prijavni vlogi opisan posamezen kriterij. Šlo je za presojo skladnosti podanega obsega zahtevanih informacij v prijavni vlogi z oceno, ki sta jo podala recenzenta skladno z navodili in recenzentskim obrazcem po posameznih ocenjevalnih sklopih.

ZSA na nobeni točki ni »presojal vloge«, torej vnovič na kakršen koli način ocenjeval ali se opredeljeval do vsebinskih informacij, podanih v prijavni vlogi. To je jasno zapisano v sporočilu za javnost z dne 1. 2. 2019: »Znanstveni svet […] ni […] ocenjeval znanstvenoraziskovalne vsebine prijave«.

V nasprotju z očitkom o nevestnem ravnanju je ZSA, s sklicem seje in pristopom k obravnavi medijsko izpostavljenega primera raziskovalnega programa P3 – 0331, izkazal najvišjo stopnjo odgovornosti pri zagotavljanju izvedbe postopka skladno z določili predpisov, ki urejajo postopek izbora raziskovalnih programov.
 

  1. Najostreje zavračamo očitek o razkrivanju informacij zaupne narave.

V odzivu ARRS na komentar z naslovom Birokracija in znanost različna kot noč in dan, objavljenem v Medijskem zrcalu in v Delu dne 13. 2. 2019, smo javnosti posredovali informacije, ki v objavljeni komentar v Delu dne 5. 2. 2019 niso bile vključene.

Vse informacije, ki smo jih podali, so skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, javne. Raziskovalni program P3-0331 je bil sprejet v financiranje za obdobje 2014 – 2018. Ker gre za javno finančno posledico, so vsi podatki iz tega programa javni (razen izjem iz 6. člena zakona, katerih varovanje je zagotovljeno).

Nadalje, ZSA je tudi pri obravnavi izvedbe ocenjevalnega postopka neizbranega raziskovalnega programa P3 – 0331 in pri obveščanju javnosti o izsledkih dosledno spoštoval varovanje informacij zaupne narave.

Avtorica v odprtem pismu zastavlja vprašanje, če je ARRS »seveda zgolj slučajno, izbral[a] za ocenjevanje vloge prof. dr. Noča v letu 2018 tistega ocenjevalca, ki je program prof. dr. Noča že leta 2014 ocenil negativno«.

Recenzent (pisano v nevtralni spolni obliki), ki je v letu 2014 podal negativno oceno, ni bil niti povabljen, niti vključen v ocenjevanje raziskovalnega programa v letu 2018.
 

  1. Najostreje zavračamo očitek o domnevnem »prikrivanju […] neugodnih izsledkov revizije«.

»Neugodnih izsledkov« obravnave ZSA ni bilo, zato ni ničesar prikrivati. Sklepi ZSA so bili soglasni in javno objavljeni v celoti. Enako bi se zgodilo tudi v primeru, da bi prišli do kakršnih koli drugih izsledkov.

 
V dodatno informacijo širši javnosti sporočamo, da je ZSA je na 3. redni seji 4. 2. 2019 sprejel dva dodatna sklepa vezana na obravnavano problematiko P3-0031:

  1. ZSA izraža zaskrbljenost zaradi načina in vsebine javne razprave in reakcij na evalvacijo raziskovalnega programa P3-0331, prijavitelja UKC Ljubljana, z naslovom »Nujna stanja v interni medicini«, vodja: prof. dr. Marko Noč, vključno z obravnavo na 3. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora Republike Slovenije, dne 17. 1. 2019. Na podlagi ugotovitev, da je ta postopek potekal skladno z veljavnimi predpisi in da konkretna evalvacija realno odraža številne pomanjkljivosti vloge, ZSA poudarja, da drugačna oz. pristranska obravnava prijaviteljev in vlog na podlagi informacij, dejstev ali okoliščin, ki niso razvidne iz prijavne vloge, ni mogoča in sprejemljiva, saj bi prijavitelje postavili v neenakopraven položaj. Tovrstne zahteve ali pričakovanja, kot plod nepoznavanja predpisov ali njihovega namernega neupoštevanja, predstavljajo nesprejemljiv pritisk na delovanje ARRS, ki ji Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (15. člen) zagotavlja neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev.
     
  2. ZSA predlaga, da osebje ARRS že letos organizira informativni dan oziroma delavnico, namenjeno pripravi prijavne vloge na javni poziv oziroma javni razpis za financiranje raziskovalnih programov. V četrtek, 7. 2. 2019 so bili o tej novosti seznanjeni vsi vodje programov, ki sem jim letos izteka financiranje.


Za javno razpravo o tej konkretni prijavi je bilo porabljene veliko časa in energije. Kot je ZSA zapisal v sklepih, bi se takšnim zapletom lahko izognili z resnim in pravočasnim pristopom prijaviteljev k pripravi prijavnih vlog. Kot vedo vsi prijavitelji, tako nacionalnih programov ali projektov kot tudi evropskih projektov, brez resne priprave in temeljite prijave nihče ne more računati na pridobitev programa ali projekta.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 15.02.2019