Medijsko zrcalo

Odziv ARRS - Birokracija in znanost različna kot noč in dan, Delo, 5. 2. 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v povezavi s komentarjem z naslovom Birokracija in znanost različna kot noč in dan, objavljenim v Delu, 5. 2. 2019, z namenom zagotovitve vseh razpoložljivih dejstev bralkam in bralcem navedeno dopolnjuje z naslednjimi dejstvi.

Glede navedbe, da je »leta 2014 […] Noč za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa […] oddal vlogo na 13 straneh in dobil oceno 18,5«: v komentarju je navedena le ocena prvega recenzenta. Ocena drugega recenzenta je bila že leta 2014 negativna oziroma (bistveno) nižja od 14,0 točk. V letu 2014 še ni bilo sistema usklajenih ocen recenzentov, zato je Občasno strokovno telo v skladu s takratnimi pristojnostmi (veljava prenehala v letu 2016) izbral višjo oceno, tj. 18,5 točk, ki je omogočila štiriletno financiranje programa. Vodja raziskovalnega programa je bil z navedenim nedvoumno seznanjen v odločbi v letu 2014.

Glede navedbe »pri merilu Znanstvena odličnost raziskovalcev sta [recenzenta] dodelila oceno tri (od možnih petih), pri čemer so se poznavalci njegovih dosežkov in citiranosti držali za glavo« pojasnjujemo: kriterij Znanstvena odličnost raziskovalcev recenzenta ocenita na podlagi treh kazalnikov: 1.) izjemni dosežki vodje in članov programske skupine, 2.) statusna in mednarodna odličnost in 3.) sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov. Prijavitelj v prijavni vlogi poda vsebino za vsakega od treh kazalnikov (3 polja v prijavni vlogi, za vsak kazalnik eno polje). V oddani prijavi raziskovalnega programa P3-0331 v letu 2018 je bilo izpolnjeno le polje za kazalnik 1, preostali dve polji (za oceno po kazalnikih 2 in 3), pa sta bili v celoti neizpolnjeni. Recenzenti oceno podajo izključno na podlagi informacij, podanih v prijavni vlogi.

Zavračamo vsa pričakovanja po drugačni oziroma pristranski obravnavi prijaviteljev na podlagi informacij, dejstev ali okoliščin, ki niso razvidne iz prijavne vloge, in ki bi prijavitelje v nasprotju s predpisi postavili v neenakopraven položaj. Navedeno se navezuje tudi na večkrat javno izpostavljen poziv k možnosti vsebinske dopolnitve že oddane prijavne vloge. Dopolnitve so možne v primeru formalno (administrativno) nepopolnih prijav. Prijavna vloga raziskovalnega programa P3-0331 je bila formalno popolna. Vsebinske dopolnitve niso dopustne, saj bi imeli prijavitelji na voljo različno dolg čas za pripravo prijave (jasno opredeljuje 20. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Uradni list 52/16 in 79/17). Tovrstna pričakovanja so, najsi bodo plod nepoznavanja predpisov ali zgolj njihovega namernega prezrtja, nedopustna.