Medijsko zrcalo

Sporočilo za javnost - Sklepi Znanstvenega sveta ARRS po obravnavi izvedbe ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3-0331: usklajeno poročilo recenzentov je verodostojno, ocena recenzentov je po vseh petih kriterijih ocenjevanja skladna z obsegom in vsebino ter številnimi pomanjkljivostmi v oddani prijavni vlogi, ki je bila v sedmih točkah, ključnih za evalvacijo, celo neizpolnjena

Znanstveni svet ARRS (v nadaljevanju: ZSA) je na 2. seji v petek, 25. 1. 2019,  obravnaval izvedbo ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3-0331. ZSA je obravnaval vsebinske elemente vloge, ustreznost recenzentov in pravilnost evalvacije, ni pa ocenjeval znanstvenoraziskovalne vsebine prijave. Članice in člani ZSA so podrobno pregledali prijavno vlogo raziskovalnega programa in usklajeno poročilo recenzentov.

Članice in člani ZSA so se odločili, da bodo pred seznanitvijo javnosti na sestanek povabili vodjo raziskovalnega programa in predstavnika prijavitelja ter ju seznanili s sprejetimi sklepi in argumenti zanje.

V petek, 1. 2. 2019, je v prostorih ARRS potekal sestanek, na katerem je predsednik ZSA vodjo raziskovalnega programa seznanil s soglasnimi ugotovitvami in sklepi ter prisluhnil tudi stališčem vodje in prijavitelja.

ZSA je po opravljeni razpravi dne 25. 1. 2019 soglasno sprejel naslednje sklepe:

 

Sklep 1

ZSA je temeljito pregledal oddano prijavno vlogo P3-0331 po posameznih točkah in ugotavlja, da je bila oddana prijavna vloga formalno (administrativno) popolna, vendar vsebinsko pomanjkljiva in v sedmih točkah, ključnih za evalvacijo, celo neizpolnjena (npr. točke o sodelovanju pri mednarodnih projektih, o doktoratih in zaključenih mentorstvih članov programske skupine, o strukturi ter statusni in mednarodni odličnosti članov programske skupine).

Dodaten komentar ZSA k sklepu 1:

Poročilo o rezultatih programa P3-0331 za prejšnja štiri leta je obsegalo samo dve vrstici in seznam objavljenih člankov, predlog programa dela za prihodnjih šest let, v vrednosti financiranja več kot 450.000 evrov pa je od predvidenih 8 strani obsegal le dve strani in pol ter eno stran referenc.

Sklep 2

ZSA je preučil primernost in relevantnost obeh recenzentov, ki ju je predlagalo Občasno strokovno telo (OST) in ki sta ocenjevala prijavno vlogo. ZSA ugotavlja, da sta recenzenta kompetentna mednarodna strokovnjaka za raziskovalni področji, navedeni v prijavni vlogi (srce in ožilje ter javno zdravje).

Sklep 3

ZSA ugotavlja, da je usklajeno poročilo recenzentov verodostojno. Recenzenta izpostavljata odlične dosežke vodje raziskovalnega programa, a hkrati navajata vrsto pomanjkljivosti v prijavni vlogi, s katerimi ustrezno utemeljujeta svoje ocene. Ocena recenzentov je po vseh petih kriterijih ocenjevanja skladna z obsegom in vsebino ter številnimi pomanjkljivostmi v oddani prijavni vlogi.

Sklep 4

ZSA ugotavlja, da je postopek izbora in ocenjevanja prijavne vloge za podaljšanje raziskovalnega programa P3-0331 potekal skladno z določili predpisov, ki urejajo postopek izbora raziskovalnih programov.

 

ZSA je po zaključku obravnave podal naslednji izjavi:

»Članice in člani ZSA upamo, da se bo s podanimi ugotovitvami in sklepi ZSA pregreta javna razprava o prijavni vlogi programa prof. dr. Marka Noča zaključila. Vsem vodjem raziskovalnih programov in prijaviteljem svetujemo, da si za pripravo prijavne vloge vzamejo dovolj časa in jo skrbno izpolnijo v vseh zahtevanih elementih. Recenzenti lahko namreč presojajo le vsebino, navedeno v prijavni vlogi.«

 

»ZSA si bo tudi v prihodnje prizadeval izboljševati postopke evalvacije programov in projektov, zato vabi strokovno in širšo javnost, da konstruktivno sodeluje v tem procesu. Hkrati ugotavlja, da razgreta in enostranska javna razprava o posameznih neuspešnih prijavah, neutemeljeni očitki, razglašanje teorije zarote ter celo pozivanje k ukinitvi mednarodno primerljivega sistema evalvacij ne prispevajo k izboljšavam sedanjega sistema in postopkov evalvacije ter k iskanju ustreznejših rešitev.«


O Znanstvenem svetu ARRS:

ZSA je najvišje strokovno in svetovalno telo ARRS, katerega članice in člani so aktivni in na svojih raziskovalnih področjih vrhunski mednarodno uveljavljeni znanstveniki in znanstvenice, po en predstavnik oziroma predstavnica za posamezno znanstveno vedo. Članice in člani ZSA so prejemniki vrste državnih in mednarodnih priznanj, med katerimi so tri Zoisove nagrade in tri članstva v mednarodnih akademijah.

Sestava ZSA:

  • Prof. dr. Marko Topič, predsednik ZSA
  • Akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc
  • Prof. dr. Roman Jerala
  • Prof. dr. Mihaela Koletnik
  • Prof. dr. Nina Zidar
  • Prof. dr. Mitja Žagar

ZSA deluje v sodelovanju s stalnimi in občasnimi strokovnimi telesi in je v ekspertni presoji avtonomen in neodvisen organ ARRS.

 

Več informacij: sestava po področjih in mandat ZSA, naloge in pristojnosti ZSA (poglavje 3, 25. – 29. člen Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)