Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi 5. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07), 10. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06-Zdru-1), na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih financiranju usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah v letu 2008 z dne 7. 5. 2007, št. 630-7/2007 in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008 št. 6312-51/2007/1, z dne 2. 7. 2007 ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za mentorje mladim raziskovalcem za leto 2008 in za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 št. 430-31/2007/5, z dne 5. 7.2007, objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2008 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega poziva in javnega razpisa:
  Predmet Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2008 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv/razpis) je:

  2.1. izbira mentorjev za nove mlade raziskovalce1 , ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2008 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih. Število novih mladih raziskovalcev po vedah je:

 

Znanstveno področje Število MR %
Naravoslovne vede 64 23,4
Tehniške vede 84 30,8
Medicinske vede 27 9,9
Biotehniške vede 36 13,2
Družboslovne vede 24 8,8
Humanistične 26 9,5
Interdisciplinarna področja 12 4,4
SKUPAJ 273 100

 
2.2. (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

 1. tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Teme za tematsko usmerjene raziskovalne projekte so definirane v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve za projekte);
 2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:
 

Znanstveno področje Okvirna sredstva (EUR) A (%) B (%)
Naravoslovne vede 1.394.000 17,0 25,3
Tehniške vede 2.296.000 28,0 29,7
Medicinske vede 1.394.000 17,0 10,1
Biotehniške vede 492.000 6,0 8,7
Družboslovne vede 492.000 6,0 9,8
Humanistične 1.722.000 21,0 14,7
Interdisciplinarna področja 410.000 5,0 1,7
SKUPAJ 8.200.000 100 100

 
A
– okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za ta razpis,

B - okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za vse projekte in programe, ki bodo financirani v letu 2008 (vključno s tem razpisom).

Prioritetna področja raziskav so naslednja:

 • Prvi prioritetni sklop: raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja;
 • Drugi prioritetni sklop: raziskovanje tehnologij informacijske družbe vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami;
 • Tretji prioritetni sklop: raziskovanje novih materialov, novih proizvodnih postopkov, orodij in tehnologij;
 • Četrti prioritetni sklop: energetika (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, pretvarjanje in shranjevanje energije).

Agencija bo izbrala:

 • najmanj en projekt s področja energetike (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, novi materiali, pretvarjanje in shranjevanje energije);
 • najmanj en projekt, ki se nanaša na problematiko narodnih manjšin;
 • en projekt med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarnih projektov.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis:

3.1. Za izbor mentorjev:
Agencija poziva raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji in imajo statusno obliko "zavod", da prijavijo kandidate za mentorje. Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji iz prejšnjega odstavka te točke.

3.2. Za izbor raziskovalnih projektov:
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06-Zdru-1 v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče raziskovalne skupine na raziskovalnih projektih prijavitelja projekta.

 1. Cilji javnega poziva/razpisa:

4.1. Cilj javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne mentorje mladim raziskovalcem.

4.2. Cilj javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov je izvedba:

 • večjih (aplikativnih) raziskovalnih projektov
 • manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov
 • podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter
 • podoktorskih projektov za gospodarstvo, kot so opredeljeni v 2. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov in v Usmeritvah za projekte.
 1. Pogoji

Pogoji za izbor kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu oziroma za izbor raziskovalnih projektov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za mentorje mladim raziskovalcem za leto 2008 in za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o MR), v Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06 - v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o projektih) in v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne/razpisne dokumentacije ter so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije.

5.1. Pogoji za kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu so:

 • da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta;
 • da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu;
 • da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji;
 • da je od zagovora njegovega doktorata minilo najmanj štiri leta (kandidat je doktoriral leta 2003 ali prej);
 • da usposablja manj kot tri mlade raziskovalce hkrati;
 • da v preteklem letu ni dobil novega mladega raziskovalca v usposabljanje.

Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati, pri čemer se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca potekla, niso pa še uspešno zaključili programa - slednje se upošteva še dve leti po zaključku programa, kot je definirano v pogodbi, razen v primeru, da so bila sredstva, zaradi neizpolnjenega programa, vrnjena.

Pogoj iz drugega odstavka te točke mora biti izpolnjen na dan 13. 9. 2008.

5.2. Pogoji za izbor raziskovalnih projektov

Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci, ter strokovni in tehnični sodelavci.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje takega projekta. Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti kot raziskovalci zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Navedeni pogoji se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa Upravnega odbora agencije o izboru projekta. V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

Vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina raziskovalcev v projektni skupini morajo izpolnjevati pogoje za vodjo v skladu z 29. členom zakona.

Projektna skupina temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja projekta in ena tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
  • izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
  • dosega vsak minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti v zadnjih petih letih, pri čemer mora biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B ali C. Število točk se deli s številom avtorjev za posamezno objavo; če je avtorjev več kot 10 se število točk deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je N število avtorjev;
  • izkazuje citiranost v bazi Web of Science ali za humanistiko v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih petih letih (avtocitati se ne upoštevajo);
  • izkazuje aktivno mednarodno sodelovanje v zadnjih petih letih.

V primeru, da raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni organizaciji.

 1. raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.

Projektna skupina aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
  • izpolnjuje z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
  • dosega vsak minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti v zadnjih petih letih. Število točk se deli s številom avtorjev za posamezno objavo; če je avtorjev več kot 10 se število točk deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je N število avtorjev;
  • Izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti ali ima dokazane prenose svojih raziskav v prakso (bibliografske enote po tipologiji COBISS: 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih petih letih (avtocitat se ne upošteva) ali patent v zadnjih desetih letih (po kriterijih 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti) ali pa mora biti izkazano dokumentirano uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih.

V primeru, da raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni organizaciji.

 1. raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.

Podoktorski raziskovalni projekt izkazuje ustreznost, če:

 1. podoktorand v letu razpisa ni starejši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu, kot prvi oziroma vodilni avtor) opredeljeno 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti oziroma;
 2. je podoktorand raziskovalec slovenskega rodu z ali brez slovenskega državljanstva, ki živi v tujini. V tem primeru starostna omejitev ne velja.

V primeru, da je podoktorand izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se v točki a. definirana starostna meja dvigne nad 35 let za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.

Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 13. 9. 2007. Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

V okviru razpisa sta določeni dve velikosti projektov, in sicer:

 1. manjši projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 50.000 EUR. Prijavitelji s področja medicine imajo možnost, da prijavijo kot manjši projekt v vrednosti 25.000 EUR.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 1990 letnih ur cenovnega razreda A (995 na področju medicine), 1770 letnih ur cenovnega razreda B (885), 1550 letnih ur cenovnega razreda C (775) ali 1390 letnih ur cenovnega razreda D (695) ter
 2. večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelji s področja medicine imajo možnost, da prijavijo kot večji projekt v vrednosti 50.000 EUR.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3980 letnih ur cenovnega razreda A (1990 na področju medicine), 3540 letnih ur cenovnega razreda B (1770), 3100 letnih ur cenovnega razreda C (1550) ali 2780 letnih ur cenovnega razreda D (1390).

Večji projekti so lahko samo aplikativni in morajo obvezno izkazovati sofinanciranje ter morajo vključevati najmanj dve po tipu (glede na status) različni raziskovalni organizaciji (raziskovalni zavod ali Univerzo ali gospodarsko družbo) in morajo izkazovati mednarodno sodelovanje (npr. sodelovanje s kakovostno tujo univerzo ali vključenost v mednarodni projekt).

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (oceni A1 in A2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) agencija pridobi direktno od raziskovalnih organizacij za vse tiste kandidate za mentorje oziroma vodje projektov, ki so člani programskih raziskovalnih skupin in to pred zaključkom javnega razpisa. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-2007, na katerem odgovorne osebe s podpisom jamčijo za točnost podatkov. Za tiste kandidate za mentorje oziroma vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine in za tiste kandidate za mentorje oziroma vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani programskih skupin pri prijavitelju, sodelujejo pa kot vodje oziroma koordinatorji v projektih, ki jih ne sofinancira ARRS, pridobi ARRS podatke iz prijavne vloge.

 1. Prijava na javni poziv/razpis

Prijava na javni poziv/razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-MR-ZV-JR-Prijava-2007-I – PRIJAVNA VLOGA ZA KANDIDATA ZA MENTORJA in/ali RAZISKOVALNI PROJEKT.

Za posameznega kandidata za mentorja je lahko vložen le en prijavni obrazec, ne glede na to ali kandidata za mentorja prijavlja raziskovalna organizacija ali se kandidat za mentorja prijavlja sam.

Dokumentacije, ki ni zahtevana, je pa priložena prijavnemu obrazcu, agencija ne bo upoštevala in je ne bo poslala recenzentom v oceno.

 1. Merila za ocenjevanje

7.1. Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so:

 • znanstvena kakovost kandidata za mentorja;
 • povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
 • relevantnost predloga programa usposabljanja mladega raziskovalca in njegova povezanost s predvidenim podiplomskim študijem;
 • vpetost v mednarodni prostor.
 • dosedanji mentorski uspehi kandidata za mentorja.

Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so podrobneje opredeljena v Metodologiji in v Pravilniku o MR.

7.2. Merila za ocenjevanje raziskovalnih projektov

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:

Faza I.

Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v tri kategorije, A, B in C:

Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A so tisti projekti, ki so na vrhu seznama po skupni oceni (A1+A2+A3+B1+B2+B3), hkrati pa imajo dobro ocenjeno vsebino projekta (B2 v zgornji polovici).

V kategoriji A je do največ 10% od skupno odobrenih projektov. Projekti iz skupine A bodo direktno predlagani za financiranje.

Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B, se določijo iz dveh enako velikih skupin, in sicer: iz projektov na vrhu seznama skupne ocene (A1+A2+A3+B1+B2+B3) in projektov z dobro ocenjeno vsebino projekta (B2 v zgornji polovici). Projekti B kategorije še niso izbrani za financiranje.

V kategorijo B se uvrsti približno dvakratno število projektov glede na predvideno število odobrenih projektov po vedah in posebej za področje interdisciplinarnosti.

Kategorija C: Projekti, uvrščeni v kategorijo C so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A ali B. Projekti kategorije C se zavrnejo.

Faza II.

Prijavitelje, katerih projekti so uvrščeni v kategoriji A in B, agencija pozove, da v roku treh tednov na posebnem obrazcu (Obrazec: ARRS-MR-ZV-JR-Prijava-2007-II) oddajo:

 1. podroben opis vsebine in programa dela raziskovalnega projekta z navedbo, v katerih delih raziskovalnega projekta je obseg projekta povečan;
 2. dopolnitev predloga raziskovalnega projekta z obrazložitvijo, ki temelji na 8.2. točki javnega razpisa.
 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva/razpisa in (so)financiranje projektov

8.1. Javni poziv za mentorje mladim raziskovalcem

Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Realizacija tega poziva za leto 2008 je predvidena v okvirnem obsegu 2.000.000 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.

Število novih mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah je definirano v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih financiranju usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah v letu 2008.

8.2. Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov

Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Realizacija tega razpisa za leto 2008 je predvidena v okvirnem obsegu 8.500.000 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.

Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je definiran v Usmeritvah za projekte.

8.2.1. Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt ali projekt na področju industrijskih raziskav (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo) dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo) pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnem predračunu ob prijavi projekta ter v finančnih poročilih.

8.2.2. Dodatno (so)financiranje za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom

Okvirni obseg sredstev je 300.000 EUR.

Za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom se odobreni projekti dodatno (so)financirajo. Sredstva, namenjena za povečan obseg (so)financiranja projektov iz te točke, so lahko največ 300.000 EUR na letni ravni.

Če projekt izvajata javni raziskovalni zavod in visokošolska organizacija, ki sta soizvajalki raziskovalnega projekta in je projektna skupina sestavljena iz raziskovalcev, zaposlenih v javnem raziskovalnem zavodu in raziskovalcev, ki so zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev na projektu lahko poveča visokošolski organizaciji. Pri izračunu povečanega obsega sredstev na projektu se upošteva vsakega raziskovalca v projektni skupini, ki je zaposlen na javnem raziskovalnem zavodu (vsaj 60% polnega delovnega časa) in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z visokošolsko organizacijo vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom na visokošolski organizaciji za pedagoško delo.

Če projekt izvaja visokošolska organizacija in je projektna skupina sestavljena samo iz zaposlenih raziskovalcev na visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev lahko poveča za vsakega visokošolskega raziskovalca, ki je zaposlen v tej visokošolski organizaciji za polni delovni čas (vsaj 60% polne zaposlitve za raziskovalno delo), če je že vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu izvajal pedagoško delo v tej visokošolski organizaciji v okviru redne zaposlitve. Povečan obseg sredstev na projektu, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se določi glede na obseg novo prevzetih pedagoških obveznosti na visokošolski organizaciji in je lahko največ 340 ur na raziskovalca, če je pedagoških obveznosti več kot ali enako 20% polne zaposlitve. Če je pedagoških obveznosti manj kot 20% polne zaposlitve, se število dodatnih ur ustrezno zmanjša.

Povečan obseg sredstev s projekta se nameni raziskovalnemu delu visokošolske organizacije. Za povečan obseg sredstev na projektu ne morejo kandidirati prijavitelji projekta, ki že prejemajo dodatna sredstva iz tega naslova.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

 1. Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev in raziskovalnih projektov

9.1 Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev

Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev bo potekal skladno z določili Pravilnika o MR. Predviden začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je jesen 2008.

9.2 Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja (izvajanja) projektov je 1. 1. 2008.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.

 1. Izbor mentorjev in raziskovalnih projektov

10.1. Sklep o izboru mentorjev

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o MR in Metodologija.

Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste mentorjev in ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije. Sklep o izboru mentorjev sprejme Upravni odbor agencije na predlog Znanstvenega sveta agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.

10.2. Sklep o izboru raziskovalnih projektov

10.2.1 I. faza

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o projektih in Metodologija.

Strokovno telo pripravi predlog liste projektov, ki gredo v II. fazo evalvacije (kategoriji A in B; glej točko 7.2 javnega poziva/razpisa) ter predlog projektov, ki se zavrnejo po I. fazi ocenjevanja (kategorija C) in ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije.

Znanstveni svet agencije sprejme predlog sklepa o projektih kategorije C, ki se zavrnejo po I. fazi ocenjevanja in ga posreduje v dokončno odločitev Upravnemu odboru agencije.

10.2.2 II. faza

Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste projektov in ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije, ki predlog sklepa o izboru raziskovalnih projektov po II. fazi ocenjevanja posreduje v odločitev Upravnemu odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

11.1. Pisne prijave je treba obvezno opremiti z oznako na ovojnici: "NE ODPIRAJ – POZIV/RAZPIS ZA MENTORJE/PROJEKTE - ZNANSTVENA VEDA: (obvezno navedite: eno od znanstvenih ved ali interdisciplinarno področje)".

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, in sicer en izvod v slovenskem in en izvod v angleškem jeziku. Vsaka prijava je lahko posredovana samo enkrat. V vsaki pošiljki je lahko le ena prijava. Na ovojnici je treba napisati naslov agencije in naslov prijavitelja. Prijava mora prispeti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana do vključno 13. 9. 2007 (četrtek) do 12.00 ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

11.2. Prijave, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake, kot prijave v tiskani obliki, morajo prijavitelji poslati na elektronski naslov razpis-mentorji-projekti-2007@arrs.si in sicer vsako prijavo posebej le z enim posredovanim sporočilom. Prijave (prijavna vloga v slovenskem in v angleškem jeziku) morajo prispeti na elektronski naslov agencije do vključno 13. 9. 2007 (četrtek) do 12.00 ure. Za pravilne in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

11.3. Prijava na javni razpis mora vsebovati obrazec: ARRS-MR-ZV-JR-Prijava-2007-I – PRIJAVNA VLOGA ZA KANDIDATA ZA MENTORJA in/ali RAZISKOVALNI PROJEKT (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga).

Prijavna vloga mora biti v celoti izpolnjena tako v slovenskem kot v angleškem jeziku in opremljena z vsemi zahtevanimi podpisi in žigom. Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, žig ni potreben.

11.4. V postopku za izbor mentorjev/projektov bo agencija obravnavala le podpisane in pravilno opremljene prijavne vloge, ki vsebujejo vse z obrazcem zahtevane podatke in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

11.5. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko 11.1) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o MR in Pravilnikom o projektih.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, dne 17. 9. 2007, ob 10.00 uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim raziskovalcem in o projektih, ki se zavrnejo po I. fazi ocenjevanja, predvidoma do konca oktobra 2007. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov predvidoma v decembru 2007.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno/razpisno dokumentacijo

14.1. Pozivna/razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/), zainteresirani pa jo lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro, razen v petek med 9.00 in 14.00 uro v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

14.2. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom/razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma na telefonskih številkah: za mentorje mladim raziskovalcem (01/400-5934 – ga. Bodanec Silva; 01/400-5935 – ga. Bremec Almira in 01/400-5936 – ga. Ahčin Mateja) in za raziskovalne projekte na telefonski številki 4005 910 (ga. Vanja Rodič, g. Marko Belavič, mag. Stojan Pečlin, ga. Alja Kastelic-Primc in ga. Mateja Gašpirc).

 
Številka: 430-31/2007/1
Datum: 5. 7. 2007

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 63/2007, z dne 13.07.2007.
 

Razpisna dokumentacija:

I. Faza

II. Faza

 


1V javnem pozivu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.