Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter v zvezi z 28. členom tega sklepa je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o objavi

Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis

 

A. SPLOŠNO

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis (v nadaljevanju: metodologija) temelji na Usmeritvah za izvedbo javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007, ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 630-2/2007/1 z dne 27. 2. 2007 (v nadaljevanju: Usmeritve) ter na Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) in sicer na določbah členov od 23 do 31 (evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje raziskovalnih projektov) ter od 33 do 36 (evalvacijski postopek) in na določbah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006.

Ta metodologija opredeljuje elemente ocenjevanja ter določa način ocenjevanja, ki jih mora Znanstveni svet agencije s svojimi strokovnimi telesi upoštevati pri pripravi predloga finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov.

B. STROKOVNA TELESA IN RECENZENTI

Za izvedbo ocenjevalnega postopka na podlagi Dodatnega javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 (v nadaljevanju: dodatni razpis) imenuje Znanstveni svet agencije občasno Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov, skladno z določilom 7. člena Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: občasno strokovno telo) ima enako sestavo, kot strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov, prispelih na Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 (Uradni list RS, št. 74/06; v nadaljnjem besedilu: osnovni razpis). 8. člen pravilnika določa naloge občasnega strokovnega telesa, in sicer občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov med drugim izvaja evalvacijski postopek v okviru javnega razpisa in ocenjuje predloge vlog, prispelih na razpis. Rezultat dela strokovnega telesa je predlog prednostne liste, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, ki ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo in sprejem. Pri izvajanju ocenjevalnega postopka občasno strokovno telo upošteva kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter družbene relevance, kot so določeni v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS 39/06). Na podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije, občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov imenuje recenzente in sicer po enega tujega recenzenta za vsako znanstveno vedo.

C. OCENJEVALNI POSTOPEK

Občasno strokovno telo na seji analizira vloge prispele na razpis pri čemer upošteva ocene v osnovnem razpisu, uvrstitev znotraj področja in argumentacijo v dodatnem razpisu. Če se mu zdi potrebno, zaprosi recenzente za posamične dodatne recenzije.

Na drugi seji se člani občasnega strokovnega telesa v okviru ocenjevalnega panela sestanejo skupaj s tujimi recenzenti in ločeno za vsako vedo, za oba tipa projektov, pretehtajo vsebino prijav, prispelih na dodatni razpis. Upoštevaje usmeritve ministrstva, oceno v osnovnem razpisu, uvrstitev znotraj področja, pozitivno oceno programske skupine za leto 2005, če vodja projekta v njej sodeluje in argumentacijo v prijavni vlogi na dodatni razpis, občasno strokovno telo izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav. Vsak predlog projekta (prijava), ki je bil ocenjen, mora imeti tudi kratko opisno oceno oziroma komentar.

Znanstveni svet agencije pretehta predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav občasnega strokovnega telesa, ga po potrebi dopolni in pripravi predlog finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi razvrstitve prijav glede na doseženo skupno oceno predlogov projektov in glede na razpisano število projektov po posameznih tipih projektov.

D. SPREJEMANJE METODOLOGIJE

Predlog metodologije je Znanstveni svet agencije obravnaval in sprejel na svoji 25. seji dne 22. 1. 2007. Upravni odbor agencije se je z metodologijo seznanil na svoji 34. seji dne 14. 2. 2007. Metodologijo se objavi na spletnih straneh ARRS.

Številka: 430-15/2007-1
Ljubljana, dne 2. 3 2007

Dr. Franci Demšar
Direktor