Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 – 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS 3/2006) ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za financiranje raziskovalnih projektov ter na podlagi Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS 73/2006), se bodo pri izvedbi razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 upoštevale naslednje usmeritve:

I.

(obseg finančnih sredstev in začetek financiranja)

 V okviru razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov se bodo iz proračuna Republike Slovenije pričeli na novo financirati raziskovalni projekti v skladu s finančnim načrtom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije. Pričetek financiranja novih raziskovalnih projektov bo 1. 1. 2008.

II.

(vrste raziskovalnih projektov)

V letu 2008 se bodo pričeli na novo (so)financirati tematsko usmerjeni temeljni in aplikativni raziskovalni projekti, splošni temeljni in aplikativni raziskovalni projekti ter temeljni in aplikativni podoktorski projekti in podoktorski projekti za gospodarstvo. Podoktorski projekti za gospodarstvo so projekti, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni za prehod mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo.

III.

(okvirni razrez sredstev)

Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je naslednji:

Znanstvene vede A B
Naravoslovno-matematične vede 17,0 %  25,3 %
Tehniške vede 28,0 %  29,7 %
Medicinske vede 17,0 %  10,1 %
Biotehniške vede 6,0 %  8,7 %
Družboslovje 6,0 %  9,8 %
Humanistika 21,0 %  14,7 %
Interdisciplinarna področja 5,0 %  1,7 %

Kolona A predstavlja okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za ta razpis, kolona B pa okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za vse projekte in programe, ki bodo financirani v letu 2008.

(tematske prioritete)

V okviru razpisa so definirana naslednja prioritetna področja raziskav:

  • Prvi prioritetni sklop: raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja:
  • Drugi prioritetni sklop: raziskovanje tehnologij informacijske družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami:
  • Tretji prioritetni sklop: raziskovanje novih materialov , novih proizvodnih postopkov, orodij in tehnologij.
  • Energetika (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, pretvarjanje in shranjevanje energije)

V ocenjevalnem postopku v okviru ocenjevalnih panelov se bo ocenjevala skladnost predlogov raziskovalnih projektov z definiranimi prioritetnimi področji raziskav, ki jo bodo paneli upoštevali pri oblikovanju predloga prednostnega seznama raziskovalnih projektov.

ARRS bo dodelil najmanj en projekt s področja energetike (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, novi materiali, pretvarjanje in shranjevanje energije) in najmanj en projekt, ki se nanaša na problematiko narodnih manjšin.

V.

(oživljanje področij)

En projekt bo izbran med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarnih projektov.

VI.

(velikost projektov)

V okviru razpisa bosta določeni dve velikosti projektov, in sicer manjši projekti in večji projekti. Letni finančni obseg sredstev bo določen v javnem razpisu. Prijavitelji s področja medicine imajo možnost, da prijavijo kot manjši oziroma večji projekt, projekt v vrednosti, ki bo določena v javnem razpisu.

Večji projekti so aplikativni in morajo vsebovati vsaj dve sodelujoči raziskovalni organizaciji (zavod ali gospodarsko družbo in Univerzo), tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in morajo dokazovati sofinanciranje.

Dr. Jure Zupan,
minister

Št.:6312-51/2007/1
Datum:2.7.2007