Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Uredba je bila v veljavi do 19.09.2008. Od 20.9.2008 velja dopolnjena in spremenjena uredba.
 


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO OBSEGA:

 • Uradni list RS, št. 74/04, z dne 9.7.2004, v veljavi do 29.3.2005
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, (Uradni list RS, št. 32/05) objavljen  29.3.2005, velja od 30.3.2005
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, (Uradni list RS, št. 26/06) objavljen 10.3.2006, velja od 11.3.2006
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za  izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, (Uradni list RS, št. 80/07) objavljen   4.9.2007, velja od 5.9.2007
   

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa - v veljavi do 19.09.2008

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(Vsebina uredbe)

S to uredbo se določijo normativi in standardi, kot podlaga za določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov, infrastrukturnih programov, programa usposabljanja mladih raziskovalcev (v nadaljevanju: programi oziroma projekti), ustanoviteljskih obveznosti in ostalih povračil v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, ki se izvajajo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve ter za spremljanje in porabo proračunskih sredstev.

2. člen

(Obseg sredstev)

Obseg sredstev, potrebnih za izvedbo programa oziroma projekta, se določi odvisno od razvrstitve programa oziroma projekta po vrsti raziskave, povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve in dodeljenega števila ekvivalentov polne zaposlitve za izvedbo programa oziroma projekta.

II. RAZVRSTITEV PROGRAMOV OZIROMA PROJEKTOV PO VRSTI RAZISKAVE

3. člen

(Razvrstitev programov oziroma projektov)

Programe oziroma projekte se razvršča z določitvijo točk, glede na vrsto raziskave, v cenovne kategorije: A, B, C in D.

Število točk se določi ob upoštevanju:

 • okolja, kjer se raziskava izvaja;
 • potrebne raziskovalne opreme in drugih za izvajanje raziskave potrebnih osnovnih sredstev;
 • neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev;
 • posebnih pogojev pri izvajanju programa oziroma projekta.

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka je za razvrstitev potrebno upoštevati še kriterij, ki je vezan na stopnjo opremljenosti raziskovalne organizacije, kjer raziskovalna skupina izvaja programe oziroma projekte.

4. člen

(Razvrstitev glede na okolje izvajanja)

Glede na okolje, v katerem se raziskava izvaja, so raziskovalni programi oziroma projekti razvrščeni v kabinetne, laboratorijske in terenske.

5. člen

(Kabinetni programi oziroma projekti)

V kabinetne programe oziroma projekte se razvrsti raziskava, če:

 • se izvaja v prostorih (kabinetih) raziskovalnih organizacij;
 • za izvajanje ni potreben prostor s posebno opremo (laboratorij);
 • se pri obdelavi podatkov uporablja računalnik;
 • se izvaja v zaprtih prostorih (arhivih, knjižnicah), izven kraja sedeža raziskovalne organizacije.

6. člen

(Laboratorijski programi oziroma projekti)

V laboratorijske programe oziroma projekte se razvrsti raziskava, če:

 • se več kot 20% raziskave izvaja v laboratoriju in se pri raziskovanju uporablja posebna laboratorijska oziroma infrastrukturna računalniška oprema;
 • skupna vrednost laboratorijske opreme, ki je potrebna za izvajanje raziskave, znaša vsaj 50.000 EUR.

7. člen

(Terenski programi oziroma projekti)

V terenske programe oziroma projekte se razvrsti raziskava, če:

 • se izvaja na prostem (polje, gozd...);
 • se izvaja v kraju sedeža raziskovalne organizacije na zemljišču, s katerim upravlja raziskovalna organizacija;
 • se izvaja izven sedeža raziskovalne organizacije;
 • se pri izvajanju uporablja oprema v vrednosti najmanj 30.000 EUR;
 • je potrebna dodatna nekvalificirana oziroma kvalificirana delovna sila.

8. člen

(Točkovanje programov oziroma projektov glede na okolje izvajanja)

Posamezne programe oziroma projekte se točkuje glede na razvrstitev v skladu s 5., 6. in 7. členom te uredbe tako, da se dodeli:

 • 15 točk za kabinetni program oziroma projekt;
 • 25 točk za laboratorijski program oziroma projekt;
 • 20 točk za terenski program oziroma projekt.

9. člen

(Točkovanje programov oziroma projektov glede na sedež)

Programu oziroma projektu, ki se vsaj 25% časa izvaja izven sedeža raziskovalne organizacije, se dodeli:

 • 5 točk, če se raziskava izvaja v Sloveniji toda izven kraja sedeža raziskovalne organizacije in se člani ekipe vračajo v kraj bivanja;
 • 10 točk, če se raziskava izvaja v Sloveniji toda izven kraja sedeža raziskovalne organizacije in člani ekipe prenočujejo v kraju izvajanja projekta;
 • 20 točk, če se raziskava izvaja v tujini.

10. člen

(Razvrstitev in točkovanje glede na opremo)

Glede na opremo in druga sredstva, potrebna za izvedbo programa oziroma projekta, se dodeli:

 • 15 točk za kabinetni program oziroma projekt, če je za izvajanje potrebna računalniška oprema v vrednosti vsaj 50.000 EUR;
 • 30 točk laboratorijskemu programu oziroma projektu, kjer je za izvajanje potrebna laboratorijska in računalniška oprema;
 • 25 točk za terenski program oziroma projekt, če se na terenu uporablja posebna oprema.

Ne glede na razvrstitev programa oziroma projekta se dodeli:

 • 15 točk, če je za izvedbo programa oziroma projekta potrebna raziskovalna oziroma infrastrukturna oprema ali osnovna sredstva (v vrednosti posameznega instrumenta nad 200.000 EUR) in delovanje te opreme ni v celoti pokrito iz sredstev državnega proračuna, (oziroma ustrezno manj, če se sofinancira iz državnega proračuna - npr. za infratrukturne centre);
 • 15 točk, če je za izvedbo programa oziroma projekta potrebno vzdrževati infrastrukturne objekte (npr. osnovna čreda, dolgoletni nasadi), pri čemer se ne upoštevajo objekti, ki se posebej sofinancirajo iz državnega proračuna;
 • 5 točk, če se na terenu uporabljajo specialna prevozna sredstva, kot so terenska vozila, prevozne terenske delovne postaje z merilno opremo ipd.

11. člen

(Razvrstitev in točkovanje glede na obseg stroškov)

V zvezi z neposrednimi materialnimi stroški in stroški storitev se dodeli:

 • 15 točk, če so materialni stroški in stroški storitev za izvedbo programa oziroma projekta enaki ali večji od stroškov za bruto plače izvajalcev;
 • 5 točk, če materialni stroški in stroški storitev za izvedbo programa oziroma projekta ne presegajo stroškov za bruto plače izvajalcev.

                                                                       12. člen

 (Razvrstitev in točkovanje glede na posebne pogoje)

V zvezi s posebnimi pogoji pri izvajanju programa oziroma projekta se dodeli:

 • 4 točke, kadar so pri izvedbi programa oziroma projekta potrebni posebni zaščitni ukrepi za raziskovalce zaradi izpostavljanja povečani nevarnosti (radioaktivno sevanje, delo z nevarnimi snovmi itd.);
 • 4 točke, kadar so pri izvedbi programa oziroma projekta potrebni posebni zaščitni ukrepi in uporaba posebnih zaščitnih sredstev, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje;
 • 4 točke, kadar je izvedba programa oziroma projekta sezonske narave (določen del ali celotno raziskavo se lahko opravi samo v določenem letnem času);
 • 3 točke, kadar je določene faze programa oziroma projekta, ki obsegajo več kot 10% časa celotnega programa oziroma projekta, potrebno izvesti v več izmenskem delu.

13. člen

(Razvrstitev in točkovanje glede na raziskovalno organizacijo)

Kriterij, ki je vezan na raziskovalno organizacijo, je stopnja opremljenosti raziskovalne organizacije, ki se izračuna kot delež osnovnih sredstev v sredstvih raziskovalne organizacije. Pri izračunu se upoštevajo podatki iz zadnje letne bilance stanja.

Glede na ugotovljeno stopnjo opremljenosti se dodeli:

 

Delež osnovnih
sredstev v %
Točk
do 258
do 5513
nad 5518

14. člen

(Razvrstitev v cenovno kategorijo)

Zbrane točke po vseh kriterijih se seštejejo. Pri raziskovalnih programih se k vsoti doda za plače 120,36 točke ter za davke in prispevke 28,77 točke. Pri raziskovalnih projektih se k vsoti doda za plače 105,05 točke ter za davke in prispevke 25,11 točke.

Glede na seštevek točk uvrstimo raziskavo v ustrezno cenovno kategorijo skladno s tabelo:

 

Seštevek točkk
raziskovalni programi
Seštevek točk
raziskovalni projekti
Kategorija
do 200do 180razred A
od 201 do 225od 181 do 205razred B
od 226 do 255od 206 do 235razred C
nad 256od 236razred D

Infrastrukturnih programov se v cenovne kategorije ne razvršča, pri plačah se upošteva 73,25 točke in prispevkih 14,58 točke.

15. člen

Zneski, ki so v tej uredbi določeni v EUR, se preračunajo v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan preračuna.

III. CENA EKVIVALENTA POLNE ZAPOSLITVE

16. člen

(Elementi za določitev cene)

Povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve se določi na podlagi cene dela raziskovalca in ostalih stroškov programa oziroma projekta.

17. člen

(Cena dela raziskovalca)

Pri ceni dela raziskovalca se upošteva:

 • povprečna plača raziskovalcev, vključenih v programe oziroma projekte, financirane za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter
 • povprečni davki in prispevki delodajalca na izplačane plače.

Pri ceni dela raziskovalca se pri izračunu upošteva, da ima posamezni raziskovalec dovoljeno obremenitev največ en ekvivalent polne zaposlitve za redno delo, za dopolnilno delo pa sorazmeren del tega obsega, v skladu s pravnimi predpisi, ki urejajo to področje.

18. člen

(Povprečna plača raziskovalcev na raziskovalnih programih)

Pri izračunu povprečne plače za raziskovalce na raziskovalnih programih se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter povprečno delovno dobo za raziskovalce, vključene v raziskovalne programe, financirane iz državnega proračuna za področje znanosti.

19. člen

(Povprečna plača raziskovalcev na raziskovalnih projektih)

Pri izračunu povprečne plače za raziskovalce na raziskovalnih projektih se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter povprečno delovno dobo za raziskovalce, vključene v raziskovalne projekte, financirane iz državnega proračuna za področje znanosti.

20. člen

(Povprečna plača izvajalcev infrastrukturnih programih)

Pri izračunu povprečne plače za izvajalce na infrastrukturnih programih se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter povprečno delovno dobo za izvajalce, vključene v infrastrukturne programe, financirane iz državnega proračuna za področje znanosti.

21. člen

(Plača mladih raziskovalcev)

Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev se upošteva višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter povprečno delovno dobo za naziv, v okviru katerega se mladi raziskovalec usposablja.

22. člen

(Davki in prispevki delodajalca)

Višina davkov in prispevkov delodajalca za izplačane plače se upošteva v zakonsko določeni višini.

23. člen

(Tehnični in strokovni sodelavci)

Če je za izvedbo programa oziroma projekta potrebno sodelovanje tehničnih in strokovnih sodelavcev, se njihov raziskovalni obseg v izračunu skupnega števila ekvivalenta polne zaposlitve na programu oziroma projektu določi s faktorjem 2/3.

Pri posameznem programu oziroma projektu razmerje vsote vseh ekvivalentov polne zaposlitve za tehnične in strokovne sodelavce ter vsote vseh ekvivalentov polne zaposlitve za raziskovalce ne sme biti večje kot:

 • A razred 0,10,
 • B razred 0,20,
 • C razred 0,30,
 • D razred 0,35.

24. člen

(Ostali stroški)

Pri izračunu povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve se upošteva pri neposrednih materialnih stroških in stroških storitev in amortizaciji naslednje stroške:

 • neposredne materialne stroške v zvezi z raziskovalnim delom;
 • neposredne nematerialne stroške in stroške storitev v zvezi z raziskovalni delom, kot so:
 • stroški potovanj,
 • avtorsko delo,
 • storitve po drugih pogodbah, vezane na izvedbo programa oziroma projekta ipd.;
 • amortizacija - obnavljanje in nadomeščanje raziskovalne opreme in drugih osnovnih sredstev, neposredno potrebnih izvedbo raziskovalnih programov oziroma raziskovalnih projektov.

Pri določitvi višine sredstev materialnih stroškov za izvedbo infrastrukturnih programov se upošteva dejanske materialne stroške in stroške storitev. Pri določitvi višine sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije za izvedbo infrastrukturnih programov se upoštevajo dejanski stroški obnavljanja in nadomeščanja raziskovalne opreme in drugih osnovnih sredstev, neposredno potrebnih za izvedbo infrastrukturnih programov.

Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70% materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih. Podrobnejša navodila za določitev višine financiranja in spremljanja porabe sredstev za mlade raziskovalce določi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija).

25. člen

(Stroški, ki se pokrivajo v okviru ustanoviteljskih obveznosti)

Stroški, ki se pokrivajo v okviru ustanoviteljskih obveznosti, so stroški upravljanja in vodenja, fiksni stroški delovanja ter vzdrževanja in obnavljanja nepremičnin in opreme.

Natančnejšo opredelitev ter način izračuna višine stroškov, ki se pokrivajo v okviru ustanoviteljskih obveznosti, predpiše agencija.

26. člen

(Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov)

Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, so:

 • stroški za prehrano med delom,
 • stroški za prevoz na delo in iz dela,
 • regres ter
 • ostali stroški, ki jih opredeljujejo pravni predpisi, ki urejajo to področje.

Postopek in način izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov iz prejšnjega odstavka predpiše agencija, v skladu z veljavnimi predpisi.

27. člen

(Povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve)

Povprečna cena enega ekvivalenta polne zaposlitve se določi za posamezno cenovno kategorijo (A, B, C in D) na podlagi števila obračunskih točk, določenih za posamezne elemente cene.

Število obračunskih točk za posamezne elemente cene glede na kategorijo je:

 • za izvajalce raziskovalnih programov:
   
  ELEMENT CENEABCD
1.Plača120,36 120,36120,36 120,36
2.Davki in prispevki 28,7728,77 28,7728,77
3.Materialni stroški in storitve 33,59947,34 62,9078,73
4.Amortizacija8,83 16,3727,87 36,94
  Obračunske točke191,55 212,84239,90 264,80

 

 • za izvajalce raziskovalnih projektov:
   
  ELEMENT CENEABCD
1.Plača105,05 105,05105,05 105,05
2.Davki in prispevki 25,1125,11 25,1125,11
3.Materialni stroški in storitve 33,5947,34 62,9078,73
4.Amortizacija8,83 16,3727,87 36,94
  Obračunske točke172,58 193,87220,93 245,83

 

 • za izvajalce infrastrukturnih programov:
   
  ELEMENT CENEABCD
1.Plača73,25 73,2573,25 73,25
2.Davki in prispevki 14,5814,58 14,5814,58
  Obračunske točke87,83 87,8387,83 87,83

 

28. člen

(Financiranje raziskovalnega projekta oziroma programa brez plače)

Pri določitvi obsega financiranja projekta oziroma programa brez plače, se v stroškovnih elementih ekvivalentov polne zaposlitve odštejeta postavki za plače ter davke in prispevke, za tiste raziskovalce, ki že imajo plačo financirano iz državnega proračuna.

Prijavitelj raziskovalnega projekta oziroma programa brez plače mora ob prijavi priložiti podroben realen finančni načrt izvajanja projekta oziroma programa, s katerim utemelji celoten obseg zaprošenih sredstev za izvedbo projekta oziroma programa.

29. člen

(Vrednost in sprememba števila obračunskih točk)

Pri določanju števila in vrednosti obračunske točke se upošteva višina plače, določena z zakonom in kolektivno pogodbo, kar je podlaga za določitev cene dela, indeks rasti cen na drobno ter višina stroškov programov oziroma projektov po cenah, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, in mednarodno primerljivi standardi za raziskovalna dela.

Spremembo števila točk in vrednost točke iz 27. člena te uredbe ugotavlja in sprejema agencija, s splošnim pravnim aktom.

29a. člen

(Povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve za sofinanciranje raziskovalnih projektov centrov odličnosti)

Za določanje obsega sredstev za raziskovalne projekte centrov odličnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, se uporablja povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega projekta D.

V okviru stroškovnih elementov ekvivalenta polne zaposlitve za sofinanciranje raziskovalnih projektov centrov odličnosti se priznajo tudi posredni (režijski) stroški v višini do 20% vrednosti cene ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega projekta D, pri čemer se ostali štirje elementi cene ekvivalenta polne zaposlitve sorazmerno znižajo.

Posredne (režijske) stroške izvajalci raziskovalnih projektov centrov odličnosti utemeljujejo na podlagi predpisov, ki urejajo porabo sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji.

IV. SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV

30. člen

(Spremljanje porabe sredstev)

Raziskovalna organizacija, v kateri se programi oziroma projekti izvajajo na podlagi pogodb, mora v letnem poročilu glede namenske porabe javnih sredstev priložiti finančni obračun s podano porabo sredstev po elementih, ki so s to uredbo določeni za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve.

31. člen

(Namenska poraba)

Namensko porabo proračunskih sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa se preveri tako, da se računovodsko ugotovljena poraba za navedene vrste izdatkov v tabeli v preteklem letu primerja z nakazanimi sredstvi za preteklo leto.

32. člen

(Dovoljena odstopanja)

V okviru odobrenih sredstev v strukturi programov oziroma projektov lahko poraba po posameznih stroškovnih elementih odstopa do +/- 15% v breme enega ali več stroškovnih elementov, vendar vsakega največ do +/- 15%.

Namensko porabo sredstev za izvajanje programa in projektov nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, ki jih izvajajo člani programske skupine, se preverja tako, da se računovodsko izkazana poraba za posamezne stroškovne elemente v strukturi cene ure za program in projekte sodelavcev, vključenih v raziskovalni program, primerja z nakazanimi sredstvi programa in projektov članov programske skupine.

Dodatno odstopanje je dovoljeno, kadar na programu oziroma projektu ni izplačanih avtorskih honorarjev oziroma storitev fizičnim osebam po drugih pogodbah, in sicer se lahko delež za avtorske honorarje, ki je določen v 33. členu te uredbe, prenese v plače ter davke in prispevke. Glede na spremenjeno število točk za posamezno leto agencija enkrat letno določi in objavi tabele odstopanj za raziskovalne programe oziroma projekte.

Pri raziskovalnih programih in raziskovalnih projektih, ki se izvajajo na visokošolskih zavodih, je dovoljena poraba do 15% materialnih stroškov in storitev za pokrivanje fiksnih stroškov zavoda, ki so potrebni za nemoteno izvajanje raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov.

32a. člen

Za namensko in učinkovito porabo sredstev odobrenih za izvajanje programov in projektov v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa so poleg vodstvenih oseb raziskovalnih organizacij soodgovorni tudi vodje raziskovalnih programov in projektov oziroma mentorji mladim raziskovalcem, kar pomeni, da morajo biti formalno vključeni v načrtovanje porabe, porabo ter poročanje.

33. člen

(Izplačila avtorskih honorarjev)

Iz materialnih stroškov programa oziroma projekta je za posamezno cenovno kategorijo dovoljeno izplačati avtorske honorarje oziroma storitve fizičnim osebam po drugih pogodbah (v nadaljevanju: avtorski honorarji), do 1/3 vrednosti materialnih stroškov cenovne kategorije C.

Izplačila avtorskih honorarjev iz sredstev za programe oziroma projekte, ki se izvajajo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, so dovoljena ob izpolnjevanju pogoja, da delo, opredeljeno v avtorski pogodbi, ne sodi v okvir del in nalog po pogodbi o zaposlitvi.

34. člen

(Ostala odstopanja)

Dodatna odstopanja oziroma izjeme, poleg navedenih v 32. in 33. členu, so dovoljena le po predhodnem soglasju financerja, ki ga izda v obliki sklepa.

Za raziskovalne projekte centrov odličnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, so dodatna odstopanja oziroma izjeme, poleg navedenih v 32. in 33. členu te uredbe, dovoljena le po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za znanost, ki ga izda v obliki sklepa.

V. PREHODNE DOLOČBE

35. člen

(Pretvorba raziskovalnih ur v ekvivalent polne zaposlitve)

Za leto 2004 se upošteva, da ima en ekvivalent polne zaposlitve 1700 efektivnih raziskovalnih ur.

Pri pretvorbi raziskovalnih ur za leto 2005 oziroma do konca trajanja projekta oziroma programa po sklenjenih pogodbah se upošteva, da znaša en ekvivalent polne zaposlitve 1700 raziskovalnih ur. Pretvorba se opravi z zaokrožitvijo na dve decimalni mesti.

36. člen

(Vrednost obračunske točke za leto 2004)

Vrednost obračunske točke za leto 2004 znaša 56.100 SIT, ob upoštevanju povprečne izhodiščne plače v letu 2004.

37. člen

(Povprečna plača raziskovalcev na programih)

Povprečna letna plača za raziskovalce na raziskovalnih programih se za leto 2004 določi tako, da se izhodiščna plača, določena s kolektivno pogodbo, pomnoži s povprečnim količnikom raziskovalcev, vključenih v vse raziskovalne programe, financirane iz državnega proračuna za področje znanosti, z 1,12 za delovno dobo in z 1,02 za delovno uspešnost ter z 12 (meseci).

Pri izračunu povprečja se upošteva, da se vodji programa količnik poveča kot je določeno v kolektivni pogodbi.

38. člen

(Povprečna plača raziskovalcev na projektih)

Povprečna letna plača za raziskovalce na projektih se za leto 2004 določi tako, da se izhodiščna plača, določena s kolektivno pogodbo, pomnoži s povprečnim količnikom vseh raziskovalcev, vključenih v vse projekte financirane iz državnega proračuna za področje znanosti, z 1,12 za delovno dobo in z 1,02 za delovno uspešnost ter z 12 (meseci).

Pri izračunu povprečne plače se upošteva, da se vodji projekta količnik poveča kot je določeno v kolektivni pogodbi.

39. člen

(Povprečna plača izvajalcev v infrastrukturni skupini)

Povprečna letna plača za izvajalce v infrastrukturnih skupinah se za leto 2004 določi tako, da se izhodiščna plača, določena s kolektivno pogodbo, pomnoži s povprečnim količnikom vseh izvajalcev v infrastrukturnih skupinah, z 1,12 za delovno dobo in z 1,02 za delovno uspešnost ter z 12 (meseci).

40. člen

Do začetka delovanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, izvaja njene naloge po tej uredbi ministrstvo, pristojno za znanost.

VI. KONČNI DOLOČBI

41. člen

Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98).

42. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 26-1058/2006, z dne 10.3.2006, velja od 11.3.2006.

 *********************************

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, (Uradni list RS, št. 80/07) objavljen 4.9.2007, velja od 5.9.2007 določa tudi:

 

3. člen

 

Določba drugega odstavka 24. člena se lahko uporablja tudi za ureditev letnega obsega sofinanciranja stroškov delovanja infrastrukturnih raziskovalnih programov v letu 2007.

4. člen

 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije..

 

 

*********************************