Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Prejšnja objava: Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05, v veljavi do 13.7.2006. Od 28.03.2009 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.

 

PREČIŠČENO BESEDILO:

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/24 z dne 19.06.2006, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 27. seji dne 21. junija 2006 sprejel

Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov - v veljavi do 27.03.2009

I. Splošne določbe

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji, kazalci ter postopek evalvacije in izbora prijav predlogov temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov za (so)financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov in način obveščanja javnosti o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela.

2. člen

(definicije projektov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 1. temeljni projekt je izvirno eksperimentalno in/ali teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev;
 2. aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

  Aplikativni projekti so lahko tudi projekti na področjih industrijskih raziskav, ki so načrtno raziskovanje za pridobitev novega znanja s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov, postopkov ali storitev ali v uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve;
 3. podoktorski projekt je lahko temeljni ali aplikativni raziskovalni projekt, ki se izvaja zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja ter omogoča tudi dodatno usposabljanje Slovencev z ali brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov, ki lahko konkurirajo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

  Temeljni, aplikativni in podoktorski projekti so lahko tematsko usmerjeni z raziskovalnimi temami, ki jih določi javni razpis.

 

3. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

4. člen

(sestava projektne skupine)

Raziskovalni projekt ( v nadaljnjem besedilu: projekt) izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci, ter strokovni in tehnični sodelavci. Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje takega projekta.

5. člen

(proste raziskovalne kapacitete)

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v raziskovalni organizaciji izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Oba pogoja se preverita ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Vodja projekta mora imeti najmanj 170 (0,1 FTE) prostih raziskovalnih ur.

6. člen

(obseg)

V javnem razpisu morata biti opredeljeni najmanj dve različni finančni višini velikosti projektov in njihovo število. Minimalni obseg temeljnega projekta je praviloma 1360 letnih raziskovalnih ur (0,8 FTE).

Minimalni obseg aplikativnega projekta je praviloma 680 letnih raziskovalnih ur (0,4 FTE). Obseg temeljnega podoktorskega projekta je praviloma 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE), obseg aplikativnega podoktorskega projekta pa praviloma 1275 (0,75 FTE) raziskovalnih ur cenovne kategorije B.

Če projekt izvajata javni raziskovalni zavod in visokošolska organizacija, ki sta soizvajalki raziskovalnega projekta in je projektna skupina sestavljena iz raziskovalcev, zaposlenih v javnem raziskovalnem zavodu in raziskovalcev, ki so zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev na projektu lahko poveča visokošolski organizaciji. Pri izračunu povečanega obsega sredstev na projektu se upošteva vsakega raziskovalca v projektni skupini, ki je zaposlen na javnem raziskovalnem zavodu (vsaj 60% polnega delovnega časa) in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z visokošolsko organizacijo vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom na visokošolski organizaciji za pedagoško delo.

Če projekt izvaja visokošolska organizacija in je projektna skupina sestavljena samo iz zaposlenih raziskovalcev na visokošolski organizaciji se odobreni obseg sredstev lahko poveča za vsakega visokošolskega raziskovalca, ki je zaposlen v tej visokošolski organizaciji za polni delovni čas (vsaj 60% polne zaposlitve za raziskovalno delo), če je že vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu izvajal pedagoško delo v tej visokošolski organizaciji v okviru redne zaposlitve.

Povečan obseg sredstev na projektu, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se določi glede na obseg novo prevzetih pedagoških obveznosti na visokošolski organizaciji. Novo pridobljeni odstotek zaposlitve za pedagoško delo ne sme biti večji od novo pridobljenega odstotka zaposlitve za raziskovalno delo. Povečan obseg sredstev s projekta se nameni raziskovalnemu delu visokošolske organizacije.

7. člen

(financiranje)

Temeljne projekte Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) financira do 100% utemeljenih stroškov projekta.

Aplikativne projekte agencija sofinancira do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov. Prijavitelj aplikativnega projekta mora pred podpisom pogodbe z agencijo predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja.

Projekte na področju industrijskih raziskav agencija sofinancira do višine 50% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj projekta s področja industrijskih raziskav mora zagotoviti pokritje vsaj 50% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov. Prijavitelj projekta mora pred podpisom pogodbe z agencijo predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja.

Delež sofinanciranja projekta na področju industrijskih raziskav s strani agencije se lahko poveča:

 • za fizične osebe oziroma majhne in srednje velike gospodarske družbe (skladno z definicijo gospodarskih družb iz veljavnega zakona o gospodarskih družbah, za 10 odstotnih točk);
 • če se raziskovalni projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost, za 10 odstotnih točk, oziroma, če se projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti in določenih gospodarskih območij, za 5 odstotnih točk;
 • ko je raziskovalni projekt v skladu s cilji posameznega projekta ali programa, ki poteka kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj in v njem sodelujejo člani raziskovalne skupine, za 15 odstotnih točk (če projekt vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami in so rezultati široko dostopni in objavljeni ob upoštevanju pravic intelektualne lastnine, za 25 odstotnih točk); - ko raziskovalni projekt ni v skladu s cilji ali posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, za 10 odstotnih točk, ob izpolnjevanju enega izmed naslednjih pogojev:
  • da projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, posebno z vidika koordinacije nacionalnih usmeritev raziskovanja in tehnološkega razvoja,
  • da so rezultati projekta široko dostopni in objavljeni, licence za patente podeljene ali potekajo druge dejavnosti pod pogoji, ki so podobni določilom razširjanja rezultatov programov EU za raziskovanje in tehnološki razvoj.

Odstotne točke iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar višina sofinanciranja s strani agencije ne sme preseči 75% utemeljenih stroškov projekta.

Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja, se taka pomoč pred dodelitvijo priglasi Evropski komisiji.

Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt ali projekt na področju industrijskih raziskav (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo) dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo) pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnem predračunu ob prijavi projekta ter v finančnih poročilih.

8. člen

(utemeljeni stroški projekta)

Podlaga za določitev obsega sredstev za izvedbo projektov je opredeljena z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ob upoštevanju omejitev iz 7. člena tega pravilnika.

Utemeljene stroške projekta predstavljajo:

 • plače osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci ter ostalo podporno osebje);
 • stroški instrumentov, opreme, najema opreme, zemlje, nasadov, črede ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno za raziskovalno dejavnost;
 • stroški svetovanja in ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem, patenti itd., ki so kupljeni iz zunanjih virov;
 • dodatni skupni stroški, ki bodo predvidoma nastali v zvezi z izvajanjem raziskovalnega dela;
 • ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, energentov in podobnih proizvodov), ki bodo nastali v zvezi z izvajanjem raziskovalnega dela.

II. Javni razpis

9. člen

(izhodišča razpisa)

Direktor agencije lahko ustanovi komisijo za izdelavo predloga javnega razpisa za (so)financiranje projektov. Komisija mora pri tem upoštevati Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, zagotovljena proračunska sredstva ter letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost, ki določa razmerje sredstev med znanstvenimi vedami in tematska področja z raziskovalnimi temami (v nadaljevanju: usmeritve ministra).

10. člen

(objava razpisa)

Agencija vsaj enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije javni razpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) za izbor projektov, in sicer za tematske (temeljne in aplikativne), aplikativne in podoktorske (temeljne in aplikativne) projekte v okviru:

 • naravoslovnih ved,
 • tehniških ved,
 • biotehniških ved,
 • medicinskih ved,
 • družboslovnih ved,
 • humanističnih ved in
 • interdisciplinarnih področij med vedami.

Agencija objavi razpis z razpisno dokumentacijo tudi na svoji spletni strani.

Agencija lahko razpise izvede v vsebinsko povezanih razpisih v okviru sredstev, zagotovljenih za izvedbo razpisa, tako da po prvem razpisu prijaviteljem, ki niso uspeli, posreduje pisne komentarje in predloge recenzentov. V drugem razpisu obravnava samo popravljene in dopolnjene predloge projektov, ki so jih prijavitelji že prijavili na prvem razpisu in so jih v prijavi za drugi razpis popravili oziroma dopolnili.

11. člen

(vsebina razpisa)

Razpis vsebuje:

 1. pravno podlago za izvedbo razpisa, v kateri se navedejo tudi usmeritve ministra in metodologija ocenjevalnega postopka;
 2. naziv in sedež agencije;
 3. predmet razpisa;
 4. raziskovalne teme v primeru tematskega razpisa;
 5. cilje oziroma predvidene rezultate;
 6. obliko in način prijave projektov;
 7. rok, do katerega morajo biti oddane prijave;
 8. pogoje in kriterije za izbiro projektov;
 9. čas trajanja projektov;
 10. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa;
 11. kraj, datum in čas odpiranja prijav;
 12. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri prijavljenih projektov in o višini (so)financiranja;
 13. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija.

12. člen

(razpisna dokumentacija)

Prijavitelj se prijavi na razpis z oddajo predpisane razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija vsebuje usmeritve ministra, metodologijo ocenjevalnega postopka ter obrazec Prijava predloga projekta s prilogami.

Obrazci za prijavo na razpis vsebujejo:

 1. podatke o prijavitelju;
 2. podatke o organizaciji(ah) sofinancerju(ih) projekta;
 3. ime in priimek vodje projekta;
 4. podatke o projektni skupini, v kateri se organizira izvajanje projekta, raziskovalnih skupinah, ki sodelujejo pri izvajanju projekta ter o drugih soizvajalcih projekta;
 5. naslov projekta;
 6. cilje in kratko vsebino projekta;
 7. raziskovalno oziroma tematsko področje projekta ter vrsto projekta;
 8. trajanje projekta;
 9. časovno opredeljena potrebna sredstva za izvedbo projekta;
 10. podatke o domačem ali tujem sofinanciranju;
 11. predlog projekta, ki vsebuje predstavitev predmeta raziskave; usklajenost predmeta raziskave z razpisanimi raziskovalnimi temami; pregled relevantnih lastnih in tujih raziskav; predstavitev hipoteze in/ali izvirnih doprinosov znanosti; podroben opis znanstvenih metod za dosego ciljev; pričakovani rezultati in njihov pomen za razvoj znanosti in za gospodarsko in drugo uporabo; časovno razporeditev raziskovalnega dela;
 12. podatke o raziskovalni opremi: razpoložljiva raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 EUR v tolarski protivrednosti na dan vložitve zahteve, ki je potrebna za izvedbo projekta; najem potrebne raziskovalne opreme; manjkajoča raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 EUR v tolarski protivrednosti na enoto na dan vložitve zahteve, ki je pogoj za izvajanje projekta in je zanjo vložen zahtevek za nabavo iz proračunskih sredstev;
 13. predstavitev mednarodnih povezav: sodelovanje v mednarodnih projektih; druge oblike mednarodnega sodelovanja;
 14. podatke o raziskovalcih oziroma strokovnih ter tehničnih sodelavcih projektne skupine;
 15. dokazila o izpolnjevanju evalvacijskih pogojev iz 23., 24. in 25. člena tega pravilnika;
 16. reference o kvalificiranosti vodje projekta, in sicer do pet najpomembnejših raziskovalnih in/ali razvojnih dosežkov vodje projekta v zadnjih petih letih. Petletni rok se lahko podaljša v primeru porodniškega dopusta ali daljše bolniške odsotnosti, za kar je potrebno predložiti ustrezna dokazila;
 17. podpis prijavitelja in pooblaščene osebe naročnika oziroma sofinancerja;
 18. dopolnilne podatke, kolikor gre za projekte na področju industrijskih raziskav:
  • 18.1. podatek, ali projekt izvaja fizična oseba oziroma majhna ali srednje velika gospodarska družba, skladno z definicijo gospodarskih družb iz veljavnega zakona o gospodarskih družbah;
  • 18.2. če se projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost oziroma, če se projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti in določenih gospodarskih območij;
  • 18.3. v primeru, ko je vsebina projekta v skladu s cilji posameznega projekta ali programa, ki poteka kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, podatke o naslednjem: -
   • 18.3.1. ali projekt vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami,
   • 18.3.2. ali so rezultati široko dostopni in objavljeni ob upoštevanju pravic intelektualne lastnine;
  • 18.4. v primeru, ko vsebina projekta ni v skladu s cilji ali posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, podatke o naslednjem:
   • 18.4.1. ali projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, posebno z vidika koordinacije nacionalnih usmeritev raziskovanja in tehnološkega razvoja,
   • 18.4.2. ali so rezultati projekta široko dostopni in objavljeni, licence za patente podeljene ali potekajo druge dejavnosti pod pogoji, ki so podobni določilom razširjanja rezultatov programov EU za raziskovanje in tehnološki razvoj. Podatki se predložijo na obrazcih, ki jih predpiše agencija za posamezne vrste projektov.

13. člen

(razpisni pogoji)

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s tem pravilnikom. Na posamezni razpis lahko vodja projekta kandidira samo z enim predlogom projekta.

14. člen

(oblika prijave)

Prijava na razpis je praviloma v elektronski obliki. Prijavitelj izpolni prijavne obrazce v slovenskem in v angleškem jeziku, ne glede na vrsto projekta. Prijava mora biti overovljena s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom za vse navedene osebe v 3. in 17. točki 12. člena tega pravilnika.

Kolikor se prijava pošilja po pošti se prijavni obrazci izpolnijo v slovenskem in angleškem jeziku, ne glede na vrsto projekta. Prijavo morajo podpisati vse v 3. in 17. točki 12. člena tega pravilnika navedene osebe.

Sprejem prijave na razpis se potrdi na posebnem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne prijavitelju.

III. Vodenje postopka

15. člen

(uradna oseba)

Direktor agencije pooblasti javne uslužbence, ki so na agenciji pooblaščeni za posamezne znanstvene vsebine (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), za koordiniranje in organizacijo evalvacijskega postopka in postopka izbora.

16. člen

(obravnava prijav)

V postopku za izbor projektov se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse, z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, katere prispejo na agencijo v roku, določenem v razpisu.

17. člen

(komisija za odpiranje prijav)

Za odpiranje in pregled prijav imenuje direktor najmanj dvanajstčlansko komisijo za odpiranje prijav (v nadaljnjem besedilu: komisija). Vsaj šest članov komisije mora biti zaposlenih na agenciji.

Za pravočasno predloženo se šteje prijava, ki je agenciji predložena v roku, določenem v javnem razpisu.

18. člen

(naloge komisije)

Komisija na seji, ki jo skliče predsednik komisije, ugotavlja pravilno označenost, pravočasnost in popolnost prijav ter upravičenost prijavitelja (v nadaljnjem besedilu: formalni pregled prijav).

Komisija odpre in formalno pregleda prispele prijave na dan in v kraju, ki sta navedena v objavi razpisa in v razpisni dokumentaciji.

Pri odpiranju prijav komisija zapisniško ugotavlja tudi upravičenost prijaviteljev za vložitev prijave na razpis v skladu s 13. členom tega pravilnika. Neupravičene prijave se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova odločitev je dokončna.

19. člen

(zapisnik komisije)

O odpiranju in formalnem pregledu prijav se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

Zapisnik vsebuje predvsem:

 1. naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda prijav;
 2. predmet razpisa;
 3. imena navzočih članov komisije;
 4. imena oziroma naziv prijaviteljev, ki so vložili prijave, po vrstnem redu odpiranja prijav in
 5. ugotovitve o pravilni označenosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti prijav z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili pravilno označene, pravočasne, upravičene ali popolne prijave.

  Nepravočasne in nepravilno označene prijave se neodprte vrnejo prijavitelju.

20. člen

(nepopolna dokumentacija – dopolnitev prijav)

Komisija pregleda prispele prijave v roku sedmih dni po preteku roka za prijavo na razpis.

Za popolno se šteje prijava, ki vsebuje vse, z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila.

Če komisija ugotovi, da dokumentacija ni popolna, pozove prijavitelja, da jo dopolni in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije, ki ne sme biti daljši od osmih dni.

Če prijavitelj v predpisanem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je prijava popolna.

Če prijavitelj v skladu z zahtevo in v roku iz tretjega odstavka tega člena ne dopolni prijave, se prijava zavrže s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osem dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova odločitev je dokončna. Predložena dokumentacija se z dokončnostjo sklepa vrne prijavitelju.

21. člen

(popolne prijave)

Prijave, ki jih je komisija ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne, uradna oseba posreduje v evalvacijski postopek.

22. člen

(internost podatkov in dokumentacije)

Podatki in dokumentacija, ki jih vsebujejo prijave predlogov projektov, se v času trajanja izbora za (so)financiranje projektov uporabljajo kot interno gradivo.

IV. Evalvacijski pogoji, kriteriji in kazalci za ocenjevanje projektov

23. člen

(usposobljenost članov projektne skupine temeljnega projekta)

Projektna skupina temeljnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na projektu s prostimi kapacitetami, izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega projekta, opredeljene v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti;
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo temeljnega projekta.

24. člen

(usposobljenost članov projektne skupine aplikativnega projekta)

Projektna skupina aplikativnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja aplikativnega projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na aplikativnem projektu s prostimi kapacitetami, izpolnjujejo pogoje za vodjo aplikativnega projekta, opredeljene v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti;
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo aplikativnega projekta.

25. člen

(pogoji podoktorskega raziskovalnega projekta)

Podoktorski projekt izkazuje ustreznost, če:

 1. je podoktorand mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), opredeljeno v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, oziroma
 2. je podoktorand raziskovalec slovenskega rodu, z ali brez slovenskega državljanstva, ki živi v tujini. V tem primeru starostna omejitev ne velja.

V primeru, da je podoktorand izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se starostna meja iz prve točke prvega odstavka tega člena dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.

26. člen

(kriteriji ocenjevanja)

Kriteriji za ocenjevanje predlogov projektov so:

 • relevantnost projekta,
 • kakovost vsebine projekta,
 • raziskovalna kakovost in
 • upravljalska sposobnost vodje projekta.

27. člen

(kazalec relevantnosti)

Relevantnost predloga projekta se ocenjuje na podlagi skladnosti ciljev predloga projekta in ciljev razpisa oziroma z raziskovalnimi temami v primeru tematskega razpisa in na podlagi podatkov o višini sredstev za izvedbo projekta, zagotovljenih s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

28. člen

(kazalci kakovosti vsebine)

Kakovost vsebine predloga projekta se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • znanstvena pomembnost teme,
 • aktualnost teoretičnih izhodišč (hipoteze) in metodološka primernost,
 • potencialni družbeno-ekonomski učinki, pomembnost za slovenski prostor ali prispevek k utrjevanju slovenske nacionalne samobitnosti in razumevanju duhovnih, kulturnih in družbenih procesov,
 • izvedljivost projekta glede na razpoložljive infrastrukturne, materialne in kadrovske zmožnosti skupine,
 • primerna finančna in časovna ocena.

29. člen

(kazalci raziskovalne kakovosti)

Kakovost vodje projektne skupine in vseh raziskovalcev v projektni skupini se ocenjuje s kazalci raziskovalne in razvojne kakovosti, kot so opredeljeni v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti.

30. člen

(kazalci upravljavske sposobnosti)

Upravljalska sposobnost vodje projektne skupine se oceni na osnovi naslednjih kazalcev:

 • uspešno končani raziskovalni projekti,
 • infrastrukturno okolje projektne skupine,
 • vpetost projektne skupine v domača gospodarska in lokalna socialna omrežja in
 • vpetost projektne skupine v mednarodne aktivnosti;

  ter s skladnostjo predloga projekta z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

V. Evalvacijski postopek

31. člen

(vodenje postopka)

Uradna oseba koordinira in organizira evalvacijski postopek skupaj z Znanstvenim svetom agencije (v nadaljnjem besedilu: Znanstveni svet) ter s stalnimi in občasnimi strokovnimi telesi, kot so definirana v Pravilniku o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti.

32. člen

(recenzenti)

Vsebino in relevantnost predlogov projektov ocenjujejo domači in tuji recenzenti, kot so opredeljeni s Pravilnikom o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti in v skladu z metodologijo ocenjevalnega postopka, kot je objavljena ob razpisu na spletni strani agencije in v razpisni dokumentaciji.

33. člen

(Znanstveni svet)

Na predlog strokovnega telesa za ocenjevanje projektov Znanstveni svet obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama raziskovalnih projektov in ga posreduje Upravnemu odboru agencije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor) v sprejem.

34. člen

(predlog sklepa o izboru)

Znanstveni svet pripravi predlog finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov s prednostnim seznamom. Pri tem upošteva usmeritve nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter usmeritve ministra, pristojnega za znanost, o raziskovalni politiki, področno določene prioritete znanstvenega in tehnološkega razvoja države ter obseg proračunskih sredstev.

35. člen

(sklep o izboru)

Direktor agencije posreduje predlog finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov s prednostnim seznamom Upravnemu odboru v sprejem. Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: sklep) sprejme Upravni odbor. V obrazložitvi sklepa mora Upravni odbor navesti razloge za svojo odločitev.

36. člen

(obvestilo o rezultatih izbora)

Agencija obvesti prijavitelje o rezultatih izbora predlogov projektov. Za projekte, ki so bili sprejeti v (so)financiranje, obvestilo vsebuje podatke o projektu, višino sredstev, letno število ur, ki jih (so)financira agencija, čas trajanja projekta v mesecih in cenovni razred.

Po sprejetem sklepu in obvestilu prijaviteljem, direktor agencije objavi listo projektov, ki so bili sprejeti v (so)financiranje na spletni strani agencije.

37. člen

(pritožba)

Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti pritožbo. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena predloga projekta. Predmet pritožbe je lahko samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka. Ocena prijave je lahko predmet pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelj se ima pravico seznaniti z ocenami svojega predloga projekta. Prijavitelj ne more dobiti podatkov o recenzentih, ki so ocenili predlog projekta.

38. člen

(odločitev o pritožbi)

Direktor agencije imenuje Komisijo za pritožbe, ki pripravi predlog odločitve o pritožbah. Direktor agencije predlog odločitve o pritožbah pošlje Upravnemu odboru v sprejem. Upravni odbor o pritožbah odloči v tridesetih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka.

Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti. Odgovorna oseba obvesti prijavitelje o odločitvi o pritožbi. Direktor agencije objavi dokončno listo projektov, ki so bili sprejeti v (so)financiranje na spletni strani agencije . VI. Pogodba o izvedbi projektov

39. člen

(sklenitev pogodbe)

Za izvedbo projektov, ki so bili sprejeti v (so)financiranje, sklene agencija s prijaviteljem pogodbo o izvajanju in (so)financiranju projekta. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa upravnega odbora agencije o izboru projekta.

40. člen

(podpis pogodbe)

Pogodbo o izvajanju in (so)financiranju projekta pripravi agencija in jo skupaj z obrazci pogodbene dokumentacije pošlje prijavitelju (v nadaljnjem besedilu: sopogodbenik) v podpis.

Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene dokumentacije morajo sopogodbeniki vrniti agenciji v petnajstih dneh po njenem prejemu.

41. člen

(pomanjkljivosti in odstop od sklenitve pogodbe)

Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni pravilno izpolnjena, obvesti sopogodbenika o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi. Če sopogodbenik v roku, določenem za dopolnitev pogodbene dokumentacije ne odpravi pomanjkljivosti, agencija odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v osmih dneh obvesti sopogodbenika.

VII. Spremljanje izvajanja projektov

42. člen

(verodostojnost podatkov)

Sopogodbeniki jamčijo za verodostojnost podatkov v pogodbi in pogodbeni dokumentaciji.

43. člen

(spremljanje in nadzor)

Agencija skupaj s stalnimi strokovnimi telesi spremlja in nadzoruje izvajanje projekta v vseh fazah njegovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih, in sicer v skladu z veljavnimi splošnimi akti agencije. Agencija lahko izvaja tudi nadzor izvajanja projektov z obiski na organizacijah izvajalkah.

Za aplikativne projekte in projekte s področja industrijskih raziskav je treba k letnim in zaključnim poročilom priložiti oceno sofinancerja z vsebinsko obrazložitvijo o potencialnih učinkih rezultatov projekta. Agencija lahko zahteva od nosilca aplikativnega projekta oziroma projekta s področja industrijskih raziskav poročilo sofinancerja o gospodarskih in drugih učinkih uporabe rezultatov še pet let po končanem projektu.

44. člen

(redno poročanje)

Za redno poročanje o izvajanju in (so)financiranju projekta v skladu s pogodbo, sta odgovorna vodja projekta in odgovorna oseba sopogodbenika.

45. člen

(vsebina letnega poročanja)

Letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu obsega poleg naslova projekta, imena oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta in številke pogodbe, tudi kratko vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede na:

 1. cilje projekta;
 2. realizacijo predloženega programa dela;
 3. izkoriščanje dobljenih rezultatov;
 4. utemeljitve eventualnih sprememb programa;
 5. mednarodno sodelovanje;
 6. raziskovalne in druge rezultate.

Letno poročilo morata podpisati odgovorna oseba sopogodbenika in vodja projekta. Poročila, ki so v elektronski obliki morajo biti overovljena s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom vodje projekta in odgovorne osebe sopogodbenika.

46. člen

(vsebina zaključnega poročila)

Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu obsega poleg naslova projekta, imena oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta, številke pogodbe tudi poročilo sofinancerja ter zbirno poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti za vsa leta trajanja projekta, in sicer glede na:

 1. cilje projekta;
 2. realizacijo predloženega programa dela;
 3. izkoriščanje dobljenih rezultatov;
 4. mednarodno sodelovanje;
 5. raziskovalne in druge rezultate.

Zaključno poročilo mora podpisati odgovorna oseba sopogodbenika in vodja projekta. Poročila, ki so v elektronski obliki, morajo biti overovljena s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom vodje projekta in odgovorne osebe sopogodbenika.

47. člen

(finančno poročilo)

Sopogodbeniki morajo za vsako leto izvajanja projekta posebej posredovati tudi finančno poročilo, ki vsebuje pregled porabe sredstev v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in stroškov projekta. Finančno poročilo morajo podpisati odgovorna oseba sopogodbenika, vodja projekta in računovodja.

Poročila, ki so v elektronski obliki, morajo biti overovljena s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom vodje projekta, odgovorne osebe sopogodbenika in računovodje.

Finančno poročilo se odda hkrati z oddajo poročil iz 45. in 46. člena tega pravilnika, ali pa ločeno, če tako določi agencija.

48. člen

(začasna prekinitev izvajanja projekta)

Sopogodbenik je dolžan obveščati agencijo o vseh okoliščinah, ki vplivajo na uspešno izvajanje projekta. Če uradna oseba ugotovi, da spremenjene okoliščine onemogočajo nadaljnji nemoten potek izvajanja projekta, predlaga direktorju agencije, da začasno prekine financiranje projekta.

49. člen

(prekinitev izvajanja projekta)

Če se ugotovi, da projekta ne bo mogoče uspešno zaključiti zaradi objektivnih okoliščin, se nadaljnje izvajanje projekta prekine, sopogodbenik pa v tem primeru ni dolžan vrniti že izplačanih sredstev.

Če se ugotovi, da projekt ne bo uspešno zaključen zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca projekta, agencija razdre pogodbo ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi.

50. člen

(navodilo o izvajanju sprememb)

Na podlagi določil tega pravilnika izda agencija navodilo za izvajanje postopkov pri spremembah na projektih.

VIII. Obveščanje javnosti in uporabnikov

51. člen

(način obveščanja javnosti)

Agencija obvešča javnost in uporabnike o rezultatih zaključenih projektov na svoji spletni strani, v internih glasilih, sredstvih javnega obveščanja ter na javnih panelih in konferencah, ki jih organizira.

52. člen

(objava rezultatov projekta)

Izvajalec projekta je dolžan pri objavi rezultatov projekta oziroma pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev državnega proračuna, ter na zahtevo agencije sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira agencija.

Navedba v objavi, da je bil projekt (so)financiran iz sredstev državnega proračuna se v slovenskem jeziku glasi:

Projekt št. …. je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Navedba v objavi, da je bil projekt (so)financiran iz sredstev državnega proračuna se v angleškem jeziku glasi:

"The authors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (project No. …)"

IX. Obrazci

53. člen

(obrazci in navodila)

Vse potrebne obrazce z navodili za izpolnjevanje, ki jih določa ta pravilnik, sprejme direktor agencije.

Obrazci in navodila morajo biti javno dostopni na spletni strani agencije.

X. Končni določbi

54. člen

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05).

55. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št:0071-25/2006/1
Ljubljana, dne 21. junij 2006
EVA: 2006-1647-0011

Prof. dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Objavljeno v Ur.l.RS, št. 73/2006, z dne 13.7.2006.