Raziskovalni projekti

Predstavitev

Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Posebno kategorijo predstavljajo temeljni in aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand. Podoktorand je raziskovalec, pri katerem še ni preteklo več kot 3 leta od pridobitve doktorata znanosti.

Izvajanje projektov

Pridobitev in sofinanciranje raziskovalnega projekta je vezano na javni razpis. Uspešni predlogi projektov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in ki so v dvo-faznem postopku izbrani na podlagi pridobljenih recenzij tujih recenzentov in predloga strokovnih teles agencije, so sofinancirani za obdobje, določeno v razpisu. Agencija sofinancira temeljne in aplikativne projekte za obdobje do treh let, podoktorske projekte pa do dveh let.

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci in tehnični sodelavci. Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, za katerega velja, da je od zagovora njegovega doktorata poteklo manj kot tri leta.

Pogoji za dodelitev sredstev so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise oziroma v javnem razpisu.

Financiranje projektov

Temeljne projekte agencija financira do 100% utemeljenih stroškov projekta.

Aplikativne projekte agencija sofinancira do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov. Prijavitelj aplikativnega projekta mora pred podpisom pogodbe z agencijo predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Če gospodarska družba prijavlja aplikativni projekt, ne potrebuje dokazila o sofinanciranju projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov, mora pa svoj delež sofinanciranja predvideti ob prijavi projekta ter ga izkazati na način, kot ga določi agencija.

Agencija skupaj z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnih projektov v vseh fazah njihovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih. Agencija lahko izvaja tudi nadzor izvajanja projektov z obiski na organizacijah, ki projekte izvajajo. Za opravljanje nadzora pri izvajalcih raziskovalne dejavnosti lahko agencija najame pooblaščene revizorje, ki v imenu agencije izvedejo nadzor porabe sredstev.