Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

ČISTOPIS PRAVILNIKA JE BIL V VELJAVI DO 27.03.2009.

Od 28.03.2009 velja spremenjen in dopolnjen pravilnik.


Prejšnja objava: v veljavi od 20.01.2007 do 04.05.2007 - Uradni list RS, št. 5/2007, z dne 19.01.2007.


Zadnja sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, (Uradni list RS, št. 39/07) objavljen 4.5.2007 velja od 5.5.2007

Podatki o predpisu:

 • Uradni list RS št. 24/06, datum objave: 07.03.06, veljavnost: 08.03.06
 • Uradni list RS št. 5/07, datum objave: 19.01.07, veljavnost: 20.01.07
 • Uradni list RS št. 39/07, datum objave: 04.05.07, veljavnost: 05.05.07

 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO: V VELJAVI DO 27.03.2009

Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah - v veljavi do 27.03.2009

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega usposabljanja in vrsto podiplomskega študija ter način vključevanja mladih raziskovalcev v pravne osebe, ki so vpisane v evidenco RO pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in imajo statusno obliko zavoda (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna organizacija), pogoje za vključitev v usposabljanje, postopek za izbor mentorjev, financiranje ter način spremljanja usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) financira usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah z namenom, da se:

 • obnovita raziskovalni in raziskovalno-pedagoški kader v raziskovalnih organizacijah;
 • poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje programov javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni program), temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov;
 • poveča kadrovski potencial za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja.

3. člen

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev zagotavlja agencija.

4. člen

Na podlagi veljavnega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, zagotovljenih proračunskih sredstev ter usmeritev ministrstva, pristojnega za znanost, ki določa število mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah, direktor agencije sprejme metodologijo ocenjevanja prijav kandidatov za mentorje.

II. POZIV

5. člen

Agencija javno pozove raziskovalne organizacije, da v določenem roku predlagajo kandidate za mentorje, ki želijo usposabljati mlade raziskovalce v njihovi organizaciji.

Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji, v kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca.

Za posameznega kandidata za mentorja je lahko vložen na javni poziv le en prijavni obrazec, ne glede na to ali kandidata za mentorja prijavlja raziskovalna organizacija ali se kandidat za mentorja prijavlja sam.

6. člen

Javni poziv raziskovalnim organizacijam in kandidatom za mentorje, ki se lahko prijavijo kot posamezniki (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) vsebuje:

 1. naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev;
 2. pravno podlago za izvedbo poziva;
 3. predmet poziva;
 4. določilo o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za mentorje;
 5. merila za ocenjevanje,
 6. pozivno dokumentacijo z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev;
 7. način, oblika in rok za predložitev prijav;
 8. rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru mentorjev;
 9. kraj, čas in ime osebe, kjer lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo;
 10. odgovorno osebo za dajanje informacij v času veljavnosti poziva.

7. člen

Prijavitelj se prijavi na poziv s prijavo skladno s pozivno dokumentacijo.

Podatki se predložijo na obrazcih pozivne dokumentacije, ki jih določi agencija.

Dokumentacije, priložene prijavnem obrazcu, agencija ne upošteva.

Agencija mora v času poziva omogočiti prijaviteljem dostop do obrazcev pozivne dokumentacije in na zahtevo predati obrazce pozivne dokumentacije.

V pozivni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili prijavitelju izdelati popolno prijavo.

Obrazci in metodologija ocenjevanja kandidatov za mentorje morajo biti javno dosegljivi na spletni strani agencije.

8. člen

Direktor agencije pooblasti javnega uslužbenca, ki je na agenciji pooblaščen za področje mladih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), da na vsakem prejetem prijavnem obrazcu vpiše zaporedno številko in datum prejema prijave na poziv ter za koordiniranje in organizacijo evalvacijskega postopka, postopka izbora in spremljanje izvajanja financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev.

9. člen

Za odpiranje in pregled pravilne označenosti ter pravočasnosti prispelih prijav (v nadaljnjem besedilu: formalni pregled prijav) imenuje direktor agencije najmanj tričlansko komisijo za odpiranje prijav.

10. člen

Komisija za odpiranje prijav dela na sejah, ki jih skliče predsednik komisije za odpiranje prijav.

11. člen

Komisija za odpiranje prijav odpre in formalno pregleda prispele prijave najkasneje v petih dneh po dnevu, ki je v pozivu določen kot zadnji dan za oddajo prijave na poziv, in sicer na dan, kraj ter čas, ki so navedeni v objavi poziva in pozivni dokumentaciji. O odpiranju in formalnem pregledu prijav se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije in vsebuje predvsem:

 • naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
 • predmet prijave;
 • imena navzočih članov komisije za odpiranje prijav;
 • imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave po vrstnem redu odpiranja prijav;
 • ugotovitve o pravilni označenosti in pravočasnosti prispelih prijav z navedbo tistih, ki niso dostavili pravilno označene ali pravočasno dostavljene prijave.

12. člen

Podatki in dokumentacija, ki jih vsebujejo prijave, se v času trajanja izbora kandidatov za mentorje, obravnavajo kot interno gradivo.

III. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR MENTORJEV

13. člen

Kandidat za mentorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta,
 • da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu,
 • da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji,
 • da je od zagovora njegovega doktorata minilo najmanj štiri leta".
 • da usposablja manj kot tri mlade raziskovalce hkrati;
 • da v preteklem letu ni dobil novega mladega raziskovalca v usposabljanje, pri čemer se navedeni pogoj ne upošteva pri kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem letu uvrščen na listo mentorjev in po številu točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev v posamezni vedi ter je v vrhu na raziskovalnem področju.

14. člen

Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati, pri čemer se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca iztekla, niso pa še uspešno zaključili programa – slednje se upošteva še dve leti po, s pogodbo zahtevanem zaključku programa, razen v primeru, da so bila sredstva, zaradi neizpolnjenega programa, vrnjena. Ta pogoj mora kandidat za mentorja izpolnjevati na dan, ki je določen v vsakokratnem javnem pozivu.

15. člen

Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so:

 • znanstvena kakovost kandidata za mentorja;
 • povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
 • relevantnost predloga programa usposabljanja mladega raziskovalca in njegova povezanost s predvidenim podiplomskim študijem;
 • dosedanji mentorski uspehi kandidata za mentorja;
 • vpetost v mednarodni prostor.

Metodologija ocenjevanja prijav kandidatov za mentorje, s kvantitativnimi merili, je sestavni del pozivne dokumentacije. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah COBISS, SICRIS in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva.

IV. IZBOR MENTORJEV

16. člen

Evalvacijske postopke koordinira in organizira uradna oseba, izvaja pa jih znanstveni svet agencije s strokovnimi telesi v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti ter so imenovana na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/03).

Uradna oseba pošlje prijavni obrazec in ocenjevalni list za posameznega kandidata za mentorja imenovanim recenzentom.

Recenzent izpolni in podpiše ocenjevalni list za posameznega kandidata za mentorja.

17. člen

Uradna oseba, izpolnjene ocenjevalne liste zbere in pripravi zbirni seznam vseh kandidatov za mentorje po raziskovalnih področjih za obravnavo na strokovnem telesu. Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste mentorjev, ki so bili predmet ocenjevanja, skladno z metodologijo ocenjevalnega postopka.

Direktor agencije posreduje predlog prednostne liste mentorjev znanstvenemu svetu agencije, da preveri skladnost predloga liste mentorjev s pravilnikom, usmeritvami ministrstva, pristojnega za znanost in s predpisano metodologijo ocenjevanja.

Znanstveni svet agencije oblikuje predlog liste mentorjev. Na listi mentorjev mora biti v posamezni znanstveni vedi najmanj 25% mentorjev mlajših od 45 let.

18. člen

Direktor agencije posreduje predlog liste mentorjev upravnemu odboru agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) v sprejem. Sklep o izboru mentorjev sprejme upravni obor, ki mora svojo odločitev obrazložiti.

19. člen

Agencija pisno obvesti prijavitelje o rezultatih izbora prijav.

20. člen

Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti pritožbo. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena recenzenta iz tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika. Predmet pritožbe je lahko samo očitna pomota oz. kršenje postopka izbora.

Prijavitelj se ima pravico seznaniti z oceno recenzenta. Prijavitelj ne more zahtevati podatkov o recenzentu.

21. člen

Direktor agencije imenuje komisijo za pritožbe, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi. Direktor agencije predlog odločitve o pritožbi pošlje upravnemu odboru v sprejem. Upravni odbor odloči o pritožbi v 15 dneh od dneva prejema predloga iz prejšnjega odstavka. Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti. Po sprejetem sklepu o rešitvi pritožb, direktor agencije objavi sprejeto listo mentorjev na spletni strani agencije.

22. člen

Raziskovalne organizacije objavijo javne razpise za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih v dnevnem časopisu ali Uradnem listu Republike Slovenije.

23. člen

Raziskovalne organizacije morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta tekočega leta in do 1. septembra sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji pošljejo potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju razpisnih pogojev za posameznega mladega raziskovalca.

24. člen

Če raziskovalne organizacije do 1. septembra tekočega leta agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev v tekočem letu.

V. MLADI RAZISKOVALCI – POGOJI IN MERILA

25. člen

Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
 • ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
 • ali ima zaključen znanstveni magisterij;".
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

Če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka.

Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.

26. člen

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
 • že zaključen znanstveni magisterij;
 • vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu. Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija.

27. člen

Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis raziskovalnih organizacij, opravi raziskovalna organizacija v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na postavljena merila iz prejšnjega člena.

 

VI. IZVAJANJE FINANCIRANJA

28. člen

Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer do:

 • največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program),
 • največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa (novi program).

Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev doktorata znanosti v okviru štiriletnega doktorskega študijskega programa, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo znanstvenega magisterija. Agencija v tem primeru financira usposabljanje mladega raziskovalca do največ dve leti in šest mesecev, vendar po tem mladi raziskovalec nima več pravice do nadaljnjega financiranja.

Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, agencija lahko podaljša čas raziskovalnega usposabljanja tako, da se njihov program z zagovorom doktorata zaključi v devetih letih od vstopa v program mladih raziskovalcev (stari program) oziroma v osmih letih (novi program). Agencija v teh primerih polno financira program usposabljanja mladega raziskovalca največ štiri leta in šest mesecev (stari program) oziroma tri leta in šest mesecev (novi program), tako da se financiranje po posameznih letih razporedi, glede na čas izvajanja programa in že pridobljena javno finančna sredstva iz naslova pripravništva, sekundariata ali specializacije.

Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v prvi alinei prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik; za dve leti, če ima opravljene vse izpite na magistrskem študiju in odobren neposredni prehod na doktorski študij, če je vpisan v tretji letnik ali ima že zaključen magisterij; za tri leta, če je mladi raziskovalec vpisan v četrti letnik podiplomskega študija.

Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi alinei prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik 3. stopnje bolonjskega študijskega programa in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik 3. stopnje bolonjskega študijskega programa.

29. člen

Raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) mora pred podpisom pogodbe o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: pogodba), vendar najkasneje do 20. septembra poslati agenciji naslednjo dokumentacijo:

 • okvirni program raziskovalnega usposabljanja;
 • seznam raziskovalnih projektov oziroma programov, v okviru katerih dela mentor in kamor bo vključen mladi raziskovalec;
 • dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija.

30. člen

Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandidata za mladega raziskovalca je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa. Raziskovalni program obsega:

 • izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca in njeno umestitev v raziskovalni program oziroma projekt raziskovalne skupine;
 • delovno hipotezo in metode dela;
 • cilje raziskave in predvidene rezultate s poudarkom na originalnem prispevku k znanosti.

Študijski program obsega:

 • program podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naziva, ki mora biti časovno opredeljen,
 • naziv univerze in fakultete podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naziva.

Okvirni program usposabljanja v raziskovalni skupini podpišejo: raziskovalni mentor, vodja raziskovalne skupine, poslovodni organ izvajalca in mladi raziskovalec.

31. člen

Agencija sklene z izvajalcem in mladim raziskovalcem pogodbo, v kateri pogodbene stranke določijo medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da izvajalec krije določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogodbo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z opravljenim magisterijem.

32. člen

Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove, da jih dopolni.

Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni pogodbene dokumentacije, agencija odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v 8 dneh obvesti izvajalca.

 

VII. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV V TUJINI

33. člen

Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje agencija že financira, se omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol.

V času krajšega usposabljanja mladega raziskovalca v tujini je izvajalec upravičen do polnega obroka sredstev, ki jih agencija namenja za usposabljanje mladih raziskovalcev, tudi v primeru, da je mladi raziskovalec, za čas bivanja v tujini, pridobil tujo štipendijo.

Izvajalec opiše potek usposabljanja mladega raziskovalca v tujini v letnem poročilu.

Zaradi krajšega usposabljanja v tujini se pogodbeni rok za izvedbo programa ne podaljša. Zagovor doktorata mora biti opravljen v Republiki Sloveniji. Zagovor doktorata je izjemoma možen tudi v tujini, v primeru, če je pri doktoratu sodeloval tuj somentor in je odločitev o zagovoru doktorata v tujini bila sprejeta v soglasju z vsemi udeleženci.

VIII. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

34. člen

Izvajalec mora poročati o usposabljanju mladega raziskovalca v roku, ki je naveden v pogodbi in v ta namen poslati agenciji letno oziroma zaključno poročilo v skladu z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga agencija objavi na spletni strani. Izvajalec mora doktorsko disertacijo mladega raziskovalca objaviti v elektronski obliki v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Pred zaključkom usposabljanja se mora mladi raziskovalec udeležiti seminarja s področja podjetništva, ki ga organizira visokošolska organizacija. Seminar ne sme biti krajši od 5 šolskih ur. Potrdilo o udeležbi na seminarju mora biti priloženo zaključnemu poročilu iz prejšnjega odstavka.

Finančni obračun ob zaključku usposabljanja mora biti poslan agenciji najkasneje v roku enega meseca od izplačila zadnjega obroka.

Če poročilo in finančni obračun nista posredovana do roka, določenega v pogodbi, lahko agencija za čas zamude zadrži izplačilo sredstev po pogodbi.

35. člen

Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan sporočiti agenciji spremembe v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca, ki se nanašajo na spremembo oziroma prekinitev zaposlitve, ter na upravičeno odsotnost nad 30 delovnih dni skupaj, kot je porodniški dopust ali daljša bolezenska odsotnost, za katere izvajalec pridobi javno finančna sredstva. Agencija vzpostavi mirovanje statusa mladega raziskovalca tudi, če je podlaga za vzpostavitev mirovanja v drugem zakonu. Za čas upravičene odsotnosti agencija začasno prekine financiranje in podaljša usposabljanje za čas mirovanja pogodbenih obveznosti.

V primeru prekinitve oziroma spremembe zaposlitve mladega raziskovalca, agencija ustavi izplačevanje sredstev. Nadaljevanje financiranja usposabljanja mladega raziskovalca je vezano na pozitivno mnenje ustreznega telesa agencije.

36. člen

Izvajalec lahko predlaga zamenjavo mentorja v primeru zamenjave delovnega razmerja mentorja, upokojitve, smrti mentorja oziroma več kot enoletne dokumentirane odsotnosti mentorja.

Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 13. člena tega pravilnika, razen določbe šeste alinee navedenega člena.

O zamenjavi mentorja iz drugih pisno utemeljenih razlogov odloča Upravni odbor agencije na predlog Znanstvenega sveta agencije in ob pozitivnem mnenju Znanstvenoraziskovalnega sveta vede.

37. člen

Sredstva agencije se smejo uporabljati le za namene in v razmerjih, kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Izvajalec je dolžan omogočiti agenciji vpogled v porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.

V pogodbi se navede ime odgovorne osebe za skrbnika pogodbenih določil.

38. člen

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan o tem takoj poročati agenciji. Agencija lahko začasno ali v celoti prekine financiranje oziroma odstopi od pogodbe.

Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na željo mladega raziskovalca v prvih šestih mesecih financiranja nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe razen, če agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev.

Odgovornost izvajalca in mladega raziskovalca v primeru prekinitve usposabljanja po preteku šestih mesecev, se opredeli v pogodbi.

Če agencija odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva vrniti v realni vrednosti, v roku, ki ga določi agencija.

Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije, sta izvajalec in mladi raziskovalec dolžna vrniti vsak po 5% izplačanih sredstev. V izjemnih, posebej obrazloženih primerih, lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti Upravni odbor agencije podaljša, vendar največ za šest mesecev.

39. člen

Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada, ki predstavlja 30% višine sredstev, ki jih agencija namenja za bruto plačo mladega raziskovalca, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja izpelje v skladu s predpisi, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe, razen določil 33. člena, 34. člena, 35. člena, 36. člena in četrtega in petega odstavka 38. člena tega pravilnika. Določilo drugega odstavka 34. člena velja za mlade raziskovalce, ki bodo sprejeti v usposabljanje skladno z določili tega pravilnika.

V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbenega roka (v 2 letih in 6 mesecih), ima možnost takojšne obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktorata, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposabljanja do doktorata največ dve leti.

Če mladi raziskovalec, ki mu je bilo odobreno magistrsko usposabljanje, pred iztekom pogodbenega roka pridobi sklep senata za direktni prehod na doktorski študij, je skupna doba njegovega financiranja največ 4 leta in šest mesecev.

41. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05).

42. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 39/2007, z dne 04.05.2007.