Novice, obvestila

Kategorizacija znanstvenih publikacij po metodologiji ARRS implementirana na sistemu SICRIS

Sporočamo, da je bila kategorizacija znanstvenih publikacij po metodologiji ARRS 15. aprila 2005 implementirana na sistemu SICRIS.

Strokovne podlage za kategorizacijo znanstvenih publikacij pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti v Sloveniji je pripravila Komisija SAZU za spremljanje raziskovalne uspešnosti. Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v 18. členu Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter v 30. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov opredelila bibliografske kazalce raziskovalne uspešnosti in posameznim kategorijam določila pripadajoče število točk.

Pri računalniško podprti kategorizaciji znanstvenih publikacij se uporabljajo naslednji viri podatkov:

Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (Tipologija-21.11.2002.pdf) preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i). Verificiranih je že večina bibliografskih enot raziskovalcev, ki sodelujejo pri tekočih programih in projektih ARRS (dela s tipologijo 1.01, 1.02, 1.03, 2.01 in 1.16, objavljena v obdobju 2000-2004).

Kategorizacijo določajo veljavna merila ARRS. Ali posamezna bibliografska enota sodi v eno ali drugo kategorijo, ugotovi računalnik s kombinacijo informacij iz različnih baz podatkov.

Legenda oznak v tabelah:
 

SCIE/x Članki v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded (glede na faktor vpliva v prvi, drugi, tretji ali četrti četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije – po podatkih v JCR).
SSCI/y Članki v revijah, ki jih indeksira SSCI (glede na faktor vpliva nad ali pod mediano revij ustrezne vsebinske kategorije – po podatkih v JCR).
AHCI Članki v revijah, ki jih indeksira A&HCI.
MBP Članki v revijah, ki jih indeksirajo mednarodne specializirane baze podatkov.
SLOR Članki v izbranih slovenskih revijah, če niso vključeni v predhodne kategorije.
MZZ Monografije, izdane pri mednarodnih (znanstvenih) založbah.
NZZ Monografije, izdane pri slovenskih nacionalnih (znanstvenih) založbah.
DRZ Monografije, izdane pri drugih založbah.
NK Nekategorizirano (članki v drugih revijah ali monografije, ki nimajo ISBN ali imajo manj kot 50 strani ali števila strani ni bilo mogoče ugotoviti, oz. sestavki v monografijah, ki imajo manj kot 5 strani ali števila strani ni bilo mogoče ugotoviti).

V primeru morebitnih nejasnosti glede klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji se raziskovalci lahko obrnejo na OSIC, ki pokriva njihovo raziskovalno področje.

Vprašanja v zvezi z metodologijo vrednotenja znanstvenih publikacij poskušajte najti v opisu kategorizacije znanstvenih poblikacij na spletnih straneh ARRS.

Če ugotovite, da posamezna bibliografska enota (na osnovi bibliografskih zapisov v COBIB.SI ali podatkov v drugih bazah podatkov) pri kategorizaciji ni ustrezno razvrščena, to sporočite na naslov bibliografije.cobiss@izum.si.

V evalvacijskem postopku za mentorje mladih raziskovalcev (ocenjuje se leta 2000 do 2004) in letnem ocenjevanju programskih skupin (ocenjuje se leto 2004) so uporabljeni podatki, ki so bili v sistemu COBISS dne 20. 4. 2005. Ker OSIC-i niso uspeli verifikacijo tipologije popolnoma zaključiti (verificiranih je prek 90% vnosov) so pri točkovanju upoštevani tudi še neverificirani vnosi. V primeru, da avtor ugotovi netočnosti v tipološki razvrstitvi, naj vnese spremembe za neverificirane enote preko knjižničarja, v primeru verificiranih enot pa preko OSIC-a zadolženega za pripadajočo vedo. Spremembo zapisa v COBISS naj avtor sporoči nacionalnemu koordinatorju ali ARRS (Marica Žvar). Spremembe, ki bodo sporočene pravočasno (do 10. maja 2005), bodo med evalvacijo upoštevane.