Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 04.05.2007. Od 05.05.2007 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 011-01-25/2004/1 z dne 10.01.2005 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji, dne 10.01.2005 in 11.01.2005, sprejel

Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov - v veljavi do 04.05.2007

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa sestavine, pogoje, kriterije, kazalce in merila ter postopek za ocenjevanje kakovosti in spremljanje ter nadziranje izvajanja raziskovalnih in infrastrukturnih programov. V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

(definicija raziskovalnega programa)

Raziskovalni program predstavlja zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualno vsaj še v naslednjem desetletju, in ki je hkrati toliko pomembno za Republiko Slovenijo, da obstaja državni interes, da programska skupina na tem področju dolgoročno raziskuje.

Raziskovalni program izvaja programska skupina, ki jo sestavljajo raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci. Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine.

Za pripravo in izvedbo raziskovalnega programa sta odgovorna vodja programske skupine in odgovorna oseba raziskovalne organizacije.

3. člen

(definicija infrastrukturnega programa )

Infrastrukturni program predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti v raziskovalnih organizacijah.

Infrastrukturni program izvaja infrastrukturna skupina, ki jo sestavljajo strokovni in tehnični sodelavci ter raziskovalci iz ene javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) oziroma raziskovalne organizacije, ki so pridobile koncesijo.

Za organiziranje in izvajanje infrastrukturnega programa sta odgovorna vodja infrastrukturne skupine in odgovorna oseba JRO.

4. člen

(javna služba)

Agencija za raziskovalno dejavnost Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) financira javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo opravljajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava. Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastrukturnih programov infrastrukturne skupine v javnih raziskovalnih zavodih in na podlagi koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava.

5. člen

(vsebina raziskovalnega programa)

Raziskovalni program vključuje:

 • teoretična izhodišča in raziskovalne vsebine;
 • predvidene osnovne raziskovalne metode;
 • opis pomena raziskovalnega programa za razvoj znanosti v širšem (svetovnem) smislu;
 • opis pomena raziskovalnega programa za trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Republike Slovenije oziroma za utrjevanje nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine;
 • prikaz vpetosti vsebine raziskovalnega programa v mednarodne raziskovalne in razvojne programe oziroma projekte;
 • prikaz vpetosti vsebine raziskovalnega programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
 • pričakovane rezultate raziskovalnega programa;
 • opis raziskovalne opreme in druge raziskovalne infrastrukture;
 • podatke o članih programske skupine in
 • predviden obseg financiranja.

 6. člen

(vsebina infrastrukturnega programa)

Infrastrukturni program vključuje:

 • opis področja in vsebine infrastrukturnega programa;
 • prikaz infrastrukturne podpore raziskovalni dejavnosti;
 • seznam raziskovalne in informacijske opreme ter druge infrastrukture s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti;
 • prikaz sodelovanja infrastrukturne skupine z uporabniki ter drugimi infrastrukturnimi skupinami;
 • podatke o članih infrastrukturne skupine in
 • predviden obseg financiranja.

II. PROGRAMSKA IN INFRASTRUKTURNA SKUPINA

7. člen

(sestava programske skupine)

Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj pet raziskovalcev z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziroma raziskovalnih organizacij, ki pridobijo koncesijo.

Raziskovalci morajo imeti doktorat znanosti, izkazane raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih petih letih in nazive v skladu z obstoječimi predpisi. V programski skupini sodelujejo tudi mladi raziskovalci.

Člani programske skupine so lahko vključeni v en raziskovalni program.

Vključevanje novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v programsko skupino je možno z ustrezno zamenjavo člana programske skupine, dodatnih pa le izjemoma, tako da vključitev novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev ne zahteva povečanja obsega financiranja. Zamenjave raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v programski skupini je za naslednje leto potrebno sporočiti ARRS najkasneje ob letnem poročilu. Priložiti je potrebno utemeljeno pisno obrazložitev in pregled raziskovalnih kapacitet in obremenitev vseh članov programske skupine. ARRS izpelje zamenjavo oziroma vključitev dodatnega člana, ko zanjo dobi pozitivno mnenje pristojnega nacionalnega koordinatorja za zamenjavo oziroma vključitev raziskovalcev, ter znanstveno-raziskovalnega sveta vede (v nadaljevanju: ZSV) za zamenjavo vodje programa.

8. člen

(sestava infrastrukturne skupine)

Infrastrukturno skupino sestavljajo strokovni in tehnični sodelavci ter raziskovalci v JRO oziroma raziskovalni organizaciji, ki pridobi koncesijo.

Vključevanje novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v infrastrukturno skupino je možno z ustrezno zamenjavo člana infrastrukturne skupine, dodatnih pa le izjemoma, tako da vključitev novih raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev ne zahteva povečanja obsega financiranja. Zamenjave raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev v infrastrukturni skupini je za naslednje leto potrebno sporočiti ARRS najkasneje ob letnem poročilu. ARRS izpelje zamenjavo vodje infrastrukturne skupine, ko zanjo dobi pozitivno mnenje vodje komisije za raziskovalno infrastrukturo. Ostale zamenjave oziroma vključitve dodatnih članov v infrastrukturni skupini opravi strokovna služba ARRS.

9. člen

(vodja programske skupine)

Vodja programske skupine je raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti;
 • je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se raziskovalni program izvaja;
 • izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih in
 • izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje;
 • minimalni kvantitativni pogoj je enak pogoju za vodjo projekta.

10. člen

(vodja infrastrukturne skupine)

Vodja infrastrukturne skupine je lahko raziskovalec ali strokovni in tehnični sodelavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se infrastrukturni program izvaja;
 • ima ustrezno univerzitetno izobrazbo;
 • izkazuje potrebno strokovno znanje in
 • izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.

11. člen

(odgovornost vodje programske oz. infrastrukturne skupine)

Vodja programske oziroma infrastrukturne skupine je v sodelovanju z odgovorno osebo JRO oziroma odgovorno osebo raziskovalne organizacije, ki pridobi koncesijo ter strokovnim organom JRO odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo raziskovalnega in infrastrukturnega programa. Vodja programske oziroma infrastrukturne skupine je odgovoren tudi za:

 • vodenje, organiziranje in koordiniranje dela;
 • razporejanje raziskovalcev, strokovnih in tehničnih sodelavcev na posamezne naloge;
 • izvedbo in realizacijo ciljev;
 • namensko in gospodarno porabo sredstev, ki je urejena z veljavnim predpisom o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti;
 • pripravo letnega poročila in poročila pripravljenega eno leto pred iztekom pogodbe.

III. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV STROŠKOV, KI SE FINANCIRAJO IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

12. člen

(upravičenost financiranja)

JRO oziroma raziskovalna organizacija, ki pridobi koncesijo, mora izkazati upravičenost do proračunskih sredstev za financiranje raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa tako glede dejanske kot tudi namenske porabe sredstev v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti.

13. člen

(obseg financiranja)

Obseg financiranja programske oziroma infrastrukturne skupine je odvisen od vsebine raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa in števila raziskovalcev ter strokovnih in tehničnih sodelavcev.

Podlaga za izračun obsega financiranja programske in infrastrukturne skupine je opredeljena v veljavnem predpisu o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti. Obseg raziskovalnega programa je praviloma dodeljen v mnogokratnikih po 340 letnih raziskovalnih ur. Minimalni obseg financiranja programske oziroma infrastrukturne skupine je določen z dvema ekvivalentoma polne zaposlenosti (v nadaljnjem besedilu: FTE), v sklopu česar ARRS financira najmanj obseg dveh plačanih delovnih mest.

Izplačilo plačnega dela FTE je vezano na zaposlitev raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev v JRO oziroma v raziskovalni organizaciji, ki pridobi koncesijo.

IV. EVALVACIJSKI KRITERIJI, KAZALCI IN MERILA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV

14. člen

(kriteriji ocenjevanja)

Kriteriji za ocenjevanje so:

 • raziskovalna kakovost,
 • družbeno-ekonomska in kulturna relevantnost,
 • kakovost raziskovalne in razvojne usposobljenosti ter
 • upravljalska sposobnost.

1. Raziskovalni program

15. člen

(kazalci raziskovalne kakovosti )

Raziskovalna kakovost raziskovalnih programov se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • znanstvena pomembnost teme;
 • aktualnost teoretičnih izhodišč;
 • metodološka primernost;
 • izvedljivost programa in
 • primernost raziskovalne infrastrukture.

16. člen

(kazalci družbeno-ekonomske in kulturne relevantnosti)

Pomen raziskovalnih programov za trajnostni družbeno-ekonomski ter kulturni razvoj Republike Slovenije se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • stopnja skladnosti vsebine raziskovalnega programa s strateškimi razvojnimi področji in nacionalnimi prioritetami za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so opredeljene v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu;
 • potencialna možnost prenosa rezultatov raziskovalnega programa v prakso na različnih področjih dejavnosti;
 • povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in učinkovitosti drugih dejavnosti;
 • utrjevanje nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine;
 • vključenost vsebin raziskovalnega programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
 • dosedanji razvojni uspehi pri iskanju ekonomsko, socialno in ekološko učinkovitih rešitev, ki so kot kazalci razvojne uspešnosti določeni v 19. členu tega pravilnika v obdobju zadnjih petih let.

17. člen

(kazalci kakovosti raziskovalne usposobljenosti)

Kakovost raziskovalne usposobljenosti vodje programske skupine in raziskovalcev v programski skupini se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • kazalci raziskovalne uspešnosti raziskovalcev, kot so določeni v 18. členu tega pravilnika v obdobju zadnjih petih let;
 • znanstvena odmevnost (citati) in pet najodmevnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov;
 • vključenost v raziskovalne programe Evropske unije in ostale mednarodne raziskovalne oziroma razvojne programe ter projekte in
 • raziskovalno in razvojno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi in uporabniškimi organizacijami.

18. člen

(kazalci raziskovalne uspešnosti)

Znanstvena dela se ocenjuje po kakovosti. Za kvantitativno oceno se uporabljajo naslednji kazalci in merila:

 1. Znanstveni članek
   

1.1 Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI Expanded, s faktorjem vpliva
 • v prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
80 točk
 • v drugi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
60 točk
 • v tretji četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
40 točk
 • v četrti četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije 20 točk
20 točk

 

1.2 znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SSCI s faktorjem vpliva
 • nad mediano revij ustrezne kategorije
80 točk
 • pod mediano revij ustrezne kategorije
40 točk

 

1.3 znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira A&HCI 20 točk

 

1.4 znanstveni članek v reviji, ki je ne indeksirajo baze ISI, indeksira pa jo mednarodna bibliografska baza, specializirana za ustrezno vedo ali področje 10 točk

 

1.5 znanstveni članek v drugih slovenskih znanstvenih revijah iz seznama ARRS 5 točk

 

1.6 kratki znanstveni prispevki se ocenjujejo s 80% točk, kot jih dobivajo znanstveni članki v revijah iste kategorije.

 

 1. Znanstvena knjiga
   
knjiga, izdana pri mednarodni (znanstveni) založbi 100 točk
knjiga izdana pri nacionalni (znanstveni) založbi 50 točk
knjiga izdana pri drugih založbah 30 točk

Za poglavja ali članek v znanstveni knjigi za vsako od zgornjih treh kategorij velja, da je število točk enako deležu besedil knjige pomnoženim z maksimalnim številom točk. To pomeni, da skupno število vseh točk v zbirki COBISS za vsa poglavja knjige dosega 100 % (100 ali 50 ali 30 točk). Za poglavje v knjigi, izdani pri mednarodni založbi, je minimalno število točk 10.

19. člen

(kazalci razvojne uspešnosti)

Za oceno razvojne uspešnosti vodje programske skupine in raziskovalcev v programski skupini se uporabljajo naslednji kazalci, ki morajo biti dokumentirani s pogodbenimi vrednostmi in z ustreznimi dokazili:

 • prenos znanja v gospodarstvo in v druge družbene dejavnosti glede na obseg in vrednost pogodbe (na primer: postavitev, know-how za novo ali izboljšano tehnologijo, postroj, napravo, storitev ali nov oz. izboljšan izdelek, računalniški program z ustreznim priročnikom, izdelava celotne dokumentacije ali priročnika, vpeljava specifičnih metod v proizvodnjo, večje ali manjše raziskovalno-razvojne naloge, razvoj novih kultivarjev, vpisanih v tuje sortne liste ali v sortno listo v Republiki Sloveniji ali razvoj priznanih novih kultivarjev in drugo);
 • vpetost programske skupine v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
 • visokošolski učbeniki;
 • podeljen patent ali prodaja patentnih pravic;
 • razvojno in strokovno delo v podporo znanstvenemu raziskovanju (baze podatkov, indikatorji, specializirani tezavri, slovarji, leksikoni in drugo);
 • razvoj sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih rešitev, vključno z raziskavami, evalvacijami, recenzijami, ekspertizami in elaborati za potrebe posameznih družbenih podsistemov in
 • objavljena strokovna dela.

20. člen

(kazalci upravljalske sposobnosti)

Upravljalske sposobnosti vodje programske skupine se oceni na osnovi naslednjih kazalcev:

 1. primerjave ciljev programa z:
  • uspešnostjo doseženih rezultatov v preteklem obdobju;
  • infrastrukturnim okoljem programske skupine;
  • vpetostjo programske skupine v domača gospodarska in lokalna socialna omrežja in
  • mednarodno vpetostjo programske skupine.
 2. primerjava ocene izvedbe raziskovalnega programa z opredelitvami v veljavnem predpisu o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa. 21. člen (merila za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov)

Merila za ocenjevanje so specifična glede na raziskovalno in disciplinarno usmeritev. Pri tem se interdisciplinarnost in medinstitucionalnost upoštevata kot prednost.

2. Infrastrukturni program

22. člen

(kazalci kakovosti infrastrukturnega programa)

Kakovost infrastrukturnega programa se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • pomembnost vsebine infrastrukturne dejavnosti za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike z vidika ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti;
 • tehnološka zahtevnost infrastrukturne dejavnosti;
 • prispevek k izkoriščenosti raziskovalne in informacijske opreme ter infrastrukture JRO;
 • povezanost v različna omrežja infrastrukturnih skupin ter
 • izkazane infrastrukturne reference.

V. POSTOPKI ZA OCENJEVANJE RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV LETO PRED IZTEKOM ROKA FINANCIRANJA

23. člen

(poziv)

Postopek za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov se začne najkasneje eno leto pred iztekom roka financiranja s sklepom za izdajo poziva JRO in raziskovalnim organizacijam, ki pridobijo koncesijo. Sklep za izdajo poziva sprejme direktor ARRS.

V sklepu iz prejšnjega odstavka tega člena se določi, da ARRS pozove JRO in raziskovalne organizacije, ki so pridobile koncesijo, da v 60. dneh dostavijo vlogo na poziv, skupaj z izpolnjeno pozivno dokumentacijo in dokazili, ki jih opredeljuje ta pravilnik.

V vlogi po prejšnjem odstavku tega člena mora JRO navesti tiste raziskovalne in infrastrukturne programe, ki naj bi se financirali tudi v prihodnjem obdobju. Ta določba ne velja za raziskovalne organizacije, ki so pridobile koncesijo.

24. člen

(vsebina poziva)

Poziv JRO in raziskovalnim organizacijam, ki so pridobile koncesijo, (v nadaljevanju: vlagatelj) vsebuje:

 1. naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev;
 2. pravna podlaga za izvedbo poziva;
 3. predmet poziva;
 4. določilo o upravičencih in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati;
 5. kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov;
 6. pozivna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev;
 7. kriterije za oceno programov;
 8. obseg sredstev ;
 9. obdobje financiranja;
 10. rok za predložitev vlog in način predložitve;
 11. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o ocenah;
 12. kraj, čas in ime osebe, kjer lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo;
 13. odgovorno osebo za dajanje informacij v času veljavnosti poziva;

25. člen

(pozivna dokumentacije)

Vlagatelj se prijavi na poziv z vlogo skladno s pozivno dokumentacijo.

Podatki se predložijo na obrazcih pozivne dokumentacije, ki jih določi ARRS in dokazilih, ki izhajajo iz tega pravilnika.

ARRS mora v času poziva omogočiti vlagateljem dostop do obrazcev pozivne dokumentacije in na zahtevo predati obrazce pozivne dokumentacije.

V pozivni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili vlagatelju izdelati popolno vlogo.

Obrazci in navodila morajo biti javno dosegljivi na spletni strani ARRS.

26. člen

(vodenje postopka)

Evalvacijski postopek koordinira in organizira ARRS, in ga izvaja znanstveni svet ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) ter njegova stalna strokovna telesa v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja organizacijo in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti. Direktor ARRS pooblasti javnega uslužbenca, ki je na ARRS zadolžen za področje raziskovalnih in infrastrukturnih programov (v nadaljevanju: uradna oseba) in je pooblaščen za koordinacijo in organizacijo evalvacijskega postopka ter spremljanje izvajanja financiranja raziskovalnih in infrastrukturnih programov.

27. člen

(označitev prejema vlog)

Uradna oseba ARRS označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema vloge na poziv.

28. člen

(komisija za odpiranje vlog)

Za odpiranje in pregled prispelih vlog imenuje direktor najmanj dvanajstčlansko komisijo za odpiranje vlog. Vsaj šest članov komisije mora biti zaposlenih na ARRS.

Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je na ARRS prispela v roku določenem v pozivu.

29. člen

(naloge komisije za odpiranje vlog)

Komisija za odpiranje vlog na seji, ki jo skliče predsednik komisije za odpiranje vlog, ugotavlja pravilno opremljenost, pravočasnost in popolnost vlog.

30. člen

(zapisnik komisije za odpiranje vlog )

Komisija za odpiranje vlog mora voditi zapisnik o odpiranju vlog, ki vsebuje predvsem:

 1. naslov, prostor in čas odpiranja vlog;
 2. predmet poziva;
 3. imena navzočih predstavnikov komisije za odpiranje vlog;
 4. imena oziroma nazive vlagateljev, ki so vložili vloge, po vrstnem redu odpiranja vlog;
 5. ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije za odpiranje vlog.

31. člen

(odprava pomanjkljivosti)

V postopku izbora so upoštevane samo vloge, ki so pravočasno oddane v pozivnem roku in imajo vse elemente, zahtevane s pozivom in pozivno dokumentacijo. V kolikor je kateri od elementov pomanjkljiv, komisija o tem pisno obvesti vlagatelja in ga pozove, da ga v 7. dneh dopolni. Hkrati komisija za odpiranje vlog opozori vlagatelja, da v nasprotnem ne bo upravičen do financiranja iz državnega proračuna v skladu s tem pravilnikom.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.

32. člen

(tajnost podatkov in dokumentacije)

Podatki in dokumentacija, ki jih vsebujejo vloge, se v času trajanja izbora za financiranje programov, obravnavajo kot interno gradivo.

33. člen

(posredovanje dokumentacije)

Popolno dokumentacijo uradna oseba posreduje v evalvacijski postopek znanstveno-raziskovalnemu svetu vede ( v nadaljnjem besedilu: ZSV) in drugim strokovnim telesom ARRS. ARRS dokumentaciji priloži ocene vsakoletnih evalvacij skupaj s predlogi za povečano oz. zmanjšano financiranje programskih in infrastukturnih skupin v naslednjem obdobju.

34. člen

(komisija za znanstvene nazive)

Komisija za znanstvene nazive pripravi oceno o skladnosti izvolitev v nazive in jo posreduje uradni osebi.

Če komisija za znanstvene nazive ugotovi, da vlagatelj ni izvedel izvolitev v skladu s predpisi, obvesti o oceni ARRS, ki pozove vlagatelja, da v 30. dneh odpravi nepravilnosti. Hkrati ga opozori, da v nasprotnem ne bo upravičen do financiranja iz državnega proračuna v skladu s tem pravilnikom.

35. člen

(recenzent)

Vsebino raziskovalnega programa ocenijo domači in tuji recenzenti v 30. dneh od prejema vlog(e) in recenzije posredujejo ARRS. Pri ocenjevanju recenzenti ocenjujejo kazalce, navedene v 15. členu tega pravilnika.

36. člen

(nacionalni koordinatorji)

Uradna oseba v 8 dneh od pridobitve recenzij raziskovalnih programov le-te posreduje nacionalnim koordinatorjem.

Nacionalni koordinatorji ocenijo korektnost opravljenih recenzij. Ob upoštevanju kriterijev, kazalcev in meril, določenih s tem pravilnikom, nacionalni koordinatorji na osnovi recenzij, podatkov o programski skupini in letnih evalvacijskih mnenj ocenijo vsak raziskovalni program.

Z oceno od 1 do 5 ločeno ocenijo:

 • znanstveno kakovost raziskovalnega programa,
 • pomen raziskovalnega programa za trajnostni družbeno-ekonomski in/ali kulturni razvoj Slovenije,
 • kakovost programske skupine in se seznanijo z oceno upravljalske sposobnosti vodje programa, ki jo poda ARRS.

Na osnovi v drugem in tretjem odstavku tega člena navedenih elementov nacionalni koordinator poda skupno oceno ustreznosti obsega vsakega raziskovalnega programa.

Oceno raziskovalnih programov nacionalni koordinator posreduje ARRS v 15 dneh po prejemu ocen recenzentov.

37. člen

(komisija za raziskovalno infrastrukturo)

Kakovost vsakega infrastrukturnega programa oceni v 15 dneh komisija za raziskovalno infrastrukturo na podlagi kazalcev, navedenih v 22. členu tega pravilnika. Ocena se posreduje ZSA.

38. člen

(ZSV)

Uradna oseba ocene koordinatorjev in spremljajočo dokumentacijo posreduje članu ZSA, ki pokriva ustrezno znanstveno vedo, da pripravi gradivo za obravnavo na ZSV. ZSV gradiva obravnavajo in na podlagi ocen koordinatorjev in kazalcev kakovosti in relevantnosti iz tega pravilnika, pripravijo predlog seznama za izbor raziskovalnih programov za obravnavo na ZSA.

39. člen

(ZSA)

ZSA na osnovi poročil članov in predsednika oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor raziskovalnih in infrastrukturnih programov. Pri tem upošteva politiko na področju raziskovalne dejavnosti in prioritete, določene v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu. Predlog vključuje povečanje, zmanjšanje, enak obseg ali ukinitev financiranja posameznih programskih in infrasturkturnih skupin v naslednjem obdobju. Predlog posameznega programa mora temeljiti na veljavnem predpisu o normativih in standardih za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti. Direktor ARRS v 7. dneh posreduje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor raziskovalnih in infrastrukturnih programov upravnemu odboru v sprejem.

40. člen

(upravni odbor)

Upravni odbor s sklepom odloči o izboru in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

41. člen

(obvestilo o rezultatih izbora)

ARRS obvesti vlagatelje o rezultatih izbora raziskovalnih in infrastrukturnih programov. Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o raziskovalnih in infrastrukturnih programih in višini sredstev.

42. člen

(pritožba)

Vlagatelj ima v 8. dneh od prejema obvestila pravico vložiti pritožbo. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelj se ima pravico seznaniti z ocenami recenzentov. Vlagatelj ne more zahtevati podatkov o recenzentu.

43. člen

(rešitev pritožbe)

Direktor ARRS imenuje komisijo za pritožbe, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi. Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje upravnemu odboru v sprejem. Upravni odbor o pritožbi odloči s sklepom v 30. dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka. Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti. Sklep upravnega odbora o pritožbi je dokončen. V 15. dneh od sklepa upravnega odbora odgovorna oseba obvesti vlagatelja o rešitvi pritožbe. V obvestilu mora navesti razloge za odločitev. Po sprejetem sklepu iz drugega odstavka tega člena in obvestilu vlagateljem direktor ARRS objavi sprejeto listo raziskovalnih in infrastrukturnih programov na spletni strani ARRS.

VI. POGODBA O FINANCIRANJU RAZISKOVALNEGA OZIROMA INFRASTRUKTURENGA PROGRAMA

44. člen

(sklenitev pogodbe)

Za izvedbo raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa sklene ARRS z vlagateljem pogodbo o financiranju (v nadaljnjem besedilu: pogodba).

45. člen

(sestavine pogodbe)

S pogodbo se določijo:

 • predmet pogodbe (sestavine raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa),
 • čas financiranja v intervalih do pet let z redno možnostjo nadaljevanja,
 • sredstva za izvajanje predmeta pogodbe za eno leto,
 • način izplačevanja,
 • pravice in obveznosti pogodbenih strank,
 • način ugotavljanja izpolnitev pogodbenih obveznosti,
 • sankcije v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti,
 • način spremljanja in nadzora izvajanja pogodbe,
 • odgovorno osebo za spremljanje in izvajanje pogodbe,
 • splošne pogodbene določbe.

46. člen

(podpis pogodbe)

Predlog pogodbe pošlje ARRS vlagatelju v podpis.

Vlagatelj mora vrniti podpisano pogodbo z izpolnjeno pogodbeno dokumentacijo v 8. dneh od prejema.

47. člen

(odprava pogodbenih pomanjkljivosti)

Če uradna oseba ARRS ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, v 8. dneh obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in jo pozove, da odpravi pomanjkljivosti v 8. dneh. Če vlagatelj ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, ARRS ne pristopi k pogodbi.

VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM RAZISKOVALNEGA IN INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA

48. člen

(način spremljanja in nadzorovanja)

ARRS izvaja nadzor nad raziskovalnimi in infrastrukturnimi programi v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi ARRS na področju raziskovalne dejavnosti.

ARRS spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnih programov na podlagi:

 • letnega poročila in poročila pripravljenega eno leto pred iztekom pogodbe, ki vsebujeta kazalce raziskovalne in razvojne uspešnosti programske skupine
 • finančnega poročila o namenski porabi sredstev po pogodbah.

ARRS spremlja in nadzoruje izvajanje infrastrukturnih programov na podlagi letnega poročila in poročila pripravljenega eno leto pred iztekom pogodbe, ki vsebujeta kazalce kakovosti infrastrukturnega programa.

JRO oziroma raziskovalna organizacija, ki pridobi koncesijo, predloži poročila na obrazcih, ki jih predpiše direktor ARRS.

49. člen

(obremenitve raziskovalcev)

ARRS v okviru poročila iz prejšnjega člena ali po pisnem pozivu pridobi od odgovorne osebe JRO oziroma raziskovalne organizacije, ki pridobi koncesijo, tudi stanje in poročilo o finančni angažiranosti in plačni obremenjenosti posameznih raziskovalcev in strokovno-tehničnih sodelavcev iz državnega proračuna v okviru programske in infrastrukturne skupine za tekoče in prihodnje leto.

VIII. USTANOVITEV IN UKINITEV RAZISKOVALNEGA OZIROMA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA

50. člen

(ustanovitev ali ukinitev programa)

V skladu s proračunskimi možnostmi lahko ARRS vsako leto pozove JRO, da predlagajo nove raziskovalne in infrastrukturne programe.

Predvideno povečanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov mora biti opredeljeno v letnem finančnem načrtu ARRS, bodisi da ta temelji na proračunskih ali na drugih virih financiranja in usklajeno z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in politiko na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo določi Vlada RS oziroma ministrstvo, pristojno za znanost.

Vsebina, postopek, priprave, evalvacije in izbora je takšen, kot ga določa ta pravilnik v poglavju (V.) o evalvacijah. Predlogi novih programov morajo izkazovati dolgoročno pomembnost za Republiko Slovenijo.

Trajanje financiranja na novo sprejetih programov v ciklusu financiranja obstoječih programov se prilagodi ciklusu financiranja ostalih programov, tako da je prvo obdobje ustrezno krajše (štiri, tri dve ali eno leto).

Razlogi za ukinitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov so lahko vsebinski, interes po združitvi in podobno.

51. člen

(učinki letnih evalvacij)

Analizo letnih poročil raziskovalnih programov (v nadaljnjem besedilu: analiza) izdelajo ZSV v 30. dneh, na podlagi metodologije za vsakoletno spremljanje izvajanja raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki jo sprejme ARRS v skladu s kriteriji in kazalci, ki jih določa ta pravilnik.

Analizo letnih poročil infrastrukturnih programov izdela komisija za raziskovalno infrastrukturo v 30. dneh.

Direktor ARRS analizo v 7. dneh posreduje ZSA. ZSA na podlagi predložene analize predlaga vlaganja v pozitivno izstopajoče raziskovalne in infrastrukturne programe v naslednjem letu v okviru financiranja vseh programov ARRS.

Sklep o spremembi financiranja raziskovalnih oz. infrastrukturnih programov sprejme na podlagi predloga ZSA upravni odbor ARRS.

Letne ocene so podlaga za financiranje v prihodnjem obdobju in so zavezujoče gradivo pri evalvaciji leto pred iztekom financiranja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen

(sprejem metodologije za spremljanje)

ARRS v skladu s kriteriji in kazalci tega pravilnika sprejme metodologijo za vsakoletno spremljanje izvajanja raziskovalnega programa in infrastrukturnega programa v roku šestih (6) mesecev od dneva veljavnosti tega pravilnika.

53. člen

(določitev obrazcev)

ARRS obrazce, predvidene s tem pravilnikom, določi v treh mesecih od dneva veljavnosti tega pravilnika.

54. člen

(prenehanje uporabe prejšnjega pravilnika)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Ur. l. RS, 52/98, 67/98, 72/98, 102/2001 in 47/2003).

55. člen

(veljavnost tega pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-01-8/2005/1

Ljubljana, dne 11.01.2005
EVA 2004-1647-0005

prof. dr. Niko Toš
Predsednik Upravnega odbora

 
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005.