Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Odziv ARRS na napačno poročanje Planet TV: Znanstvenoraziskovalni svet za medicino ni vključen v postopek izbire raziskovalnih programov, pozivi k odstopom so zaradi navedbe napačnih informacij neutemeljeni

Uredništvu Planet TV poslana zahteva za objavo popravka in opravičilo napačno navedenim strokovnjakom

 
Odziv Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS) na navedbe Planet TV v oddajah Argument z dne 10. 1. 2019, v prispevku v oddaji Danes, dne 11. 1. 2019, in navedbe v zapisu na spletni strani Siol.net istega dne z naslovom »Konflikt interesov: državni denar članom sveta za medicinske vede, Noč brez programa«.

ODZIV:

Ker Znanstvenoraziskovalni svet za medicino (ZSV) ni vključen v postopek izbora raziskovalnih programov, ni sporno dejstvo, da so navedeni člani ZSV za področje medicine kandidirali oziroma pridobili sredstva razpisa.

Posamezni član ZSV, ki na konkretnem razpisu ne kandidira, je lahko imenovan v Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov (OST – organ, ki določa seznam recenzentov za ocenjevanje posamezne prijave) le, če nima konflikta interesov. Podobna ureditev glede članstva in opredelitve konflikta interesov v delovnih telesih, ki sodelujejo v postopkih izbora, velja tudi v primerljivih evropskih agencijah, saj so člani aktivni raziskovalci, ki pa ne sodelujejo oziroma se izključijo vselej, kadar so obravnavani tudi sami.

Ponovno poudarjamo, da ZSV (za vse znanstvene vede) v postopku izbora raziskovalnih programov ne sodeluje.

Ker Znanstvenoraziskovalni svet za medicino (ZSV) ni vključen v postopek izbora raziskovalnih programov, ni sporno dejstvo, da so navedeni člani ZSV za področje medicine kandidirali oziroma pridobili sredstva razpisa.

Posamezni član ZSV, ki na konkretnem razpisu ne kandidira, je lahko imenovan v Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov (OST – organ, ki določa seznam recenzentov za ocenjevanje posamezne prijave) le, če nima konflikta interesov. Podobna ureditev glede članstva in opredelitve konflikta interesov v delovnih telesih, ki sodelujejo v postopkih izbora, velja tudi v primerljivih evropskih agencijah, saj so člani aktivni raziskovalci, ki pa ne sodelujejo oziroma se izključijo vselej, kadar so obravnavani tudi sami.

Ponovno poudarjamo, da ZSV (za vse znanstvene vede) v postopku izbora raziskovalnih programov ne sodeluje.

Avtorji zgoraj navedenih prispevkov so z nepoznavanjem javno dostopnih informacij o postopku izbora raziskovalnih programov in objavo NAPAČNIH informacij, ter posebej z nadaljnjo objavo imen in priimkov ter fotografij članov Znanstvenoraziskovalnega sveta za medicino v oddaji Danes, dne 11. 1. 2019, neupravičeno in grobo kršili integriteto strokovnjakov, ki v postopku izbora sploh ne sodelujejo.

ARRS je dolžna ukrepati, da zaščiti osebno in strokovno integriteto strokovnjakov, ki so vključeni v ekspertni sistem ARRS, iz dveh razlogov:

  1. zaščita osebnega in profesionalnega dostojanstva strokovnjakov,
  2. preprečitev potencialno širših implikacij za evalvacijski sistem ARRS, s čemer je lahko neposredno ogroženo nemoteno izvajanje financiranja raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki zgolj v okviru mehanizma raziskovalnih programov na letni ravni med drugim zagotavlja (v različnih obsegih) plače za 4.488 oseb (podatek 2017) in materialne pogoje za njihovo delovanje.

Skladno z navedenim so vsi pozivi k odstopom bodisi pristojnega ministra ali vodstva agencije osnovani na napačnih informacijah in zato neutemeljeni.

Postopek je bil izveden pravilno in skladno s predpisi, nihče od udeleženih ekspertov v postopku ni bil v konfliktu interesov.

ARRS bo na družbi  TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., in Antenna TV SL, televizijska dejavnost, d.o.o., skladno z Zakonom o medijih naslovila zahtevo za objavo popravka in opravičilo napačno navedenim strokovnjakom.

OBRAZLOŽITEV:

Podrobnejše informacije o navedbah v prispevkih:

  1. navedba: Znanstvenoraziskovalni svet za medicino »odloča o tem, komu bo šel državni denar za raziskovalno dejavnost«.

Pravilna informacija:

Znanstvenoraziskovalni svet (ZSV) za medicino ali katerikoli drugi ZSV NI UDELEŽEN v postopku izbora raziskovalnih programov.

Direktorjeva izjava, v kateri je razložil sistem pridobivanja najširšega kroga recenzentov, je bila skrajšana in umeščena v prispevek tako, da je bil pomen  spremenjen.  Telo, ki določa prednostni seznam mednarodnih recenzentov za posamezno prijavo raziskovalnega programa, se imenuje Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov (OST), kar je bilo v izjavi tudi povedano. Sestava OST za predmetni javni razpis je transparentno objavljena na spletni strani ARRS.

Ob tem poudarjamo, da ARRS za vsakega člana ali članico OST pred imenovanjem preveri obstoj morebitnega konflikta interesov, morebiten konflikt interesov pa so člani  OST skladno z izjavo, ki jo popišejo, dolžni sporočiti tudi sami.

Definicija konflikta interesov je navedena v 229. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik).

Navajamo:

  1. Navzkrižje interesov po tem pravilniku nastopi, kadar obstajajo okoliščine, ki izvirajo iz neposrednega sorodstvenega razmerja, zaposlitvenega razmerja ali raziskovalnega sodelovanja zavezanca, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, ter tudi v drugih okoliščinah, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti in objektivnosti. Zavezanci za navzkrižje interesov so član, predsednik ter namestnik predsednika ZSA, stalnih in občasnih strokovnih teles, strokovnih komisij, član panela in recenzent.
  2. Kot neposredno sorodstveno razmerje štejejo zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki s predsednikom, namestnikom predsednika, članom strokovnega telesa, recenzentom ali članom panela ali strokovne komisije živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti.
  3. Kot neposredno zaposlitveno razmerje šteje članstvo iste raziskovalne, projektne oziroma programske skupine.
  4. Kot neposredno raziskovalno sodelovanje šteje skupni znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se uredništvo ne šteje kot navzkrižje interesov.
  5. Zavezanec za navzkrižje interesov je v navzkrižju interesov, če je z vodjo oziroma člani raziskovalne, programske ali projektne skupine v neposrednem sorodstvenem razmerju oziroma, če je v zaposlitvenem razmerju ali raziskovalno sodeluje z vodjo raziskovalne, programske ali projektne skupine.

Glede na navedeno sama zaposlitev znotraj iste institucije ni opredeljena kot konflikt interesov.

Nadalje, članice in člani OST ob imenovanju podpišejo izjavo o konfliktu interesov, s katero se zavežejo, da bodo ob morebitni kasnejši ugotovitvi konflikta interesov o tem nemudoma obvestili strokovno službo in se iz nadaljnjega postopka izločili (podrobno opredeljujeta 230. in 233. člen pravilnika).

Le strokovnjaki, ki NISO v konfliktu interesov, so lahko člani OST z namenom izključitve kakršnih koli subjektivnih vplivov pri določanju prednostnega seznama recenzentov za prijave. Za predlagane recenzente prijav velja enaka ureditev izključevanja konflikta interesov. Recenzenti na prednostnem seznamu za posamezno prijavo, za katere je ugotovljen konflikt interesov, so s seznama IZLOČENI.

Za vse članice in člane OST je bila ugotovljena odsotnost konflikta interesov pred imenovanjem in med izvajanjem postopka.

 

  1. navedba: »Trije člani sveta [poimenska navedba članov ZSV za medicino] so s svojimi projekti kandidirali za državni denar. Javna sredstva so na koncu dobili štirje člani sveta, poleg prej omenjene trojice še [poimenska navedba članice ZSV za medicino]. Ta se na razpis sploh ni prijavila, a je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana po prerazporeditvi sredstev njenemu programu odobril deset tisoč evrov javnih sredstev.«

Pravilna informacija:

Na napačnem dejstvu (navedba 1 zgoraj) je bilo nadalje podano nepreverjeno in popolnoma napačno sklepanje o konfliktu interesov, ki je bilo predstavljeno kot dejstvo, da so navedeni strokovnjaki iz predmetnega javnega razpisa dobili sredstva.

Ker ZSV ni vključen v postopek izbora raziskovalnih programov, ni sporno dejstvo, da so navedeni člani ZSV za medicino kandidirali oziroma pridobili sredstva razpisa.

V Odločbi, ki je bila delno prikazana v predmetnih oddajah, je naveden postopek izbora raziskovalnih programov, vključno z navedbo vseh organov, ki v postopku sodelujejo. Ob oddaji prijave na razpis vodja programa oz. prijavitelj poda izjavo, da je seznanjen s postopkom izbora raziskovalnih programov.

Postopek obravnave raziskovalnih programov za javne raziskovalne organizacije in koncesionarje poteka popolnoma enako.  Edina razlika je, da je podpisnik sklepa o izboru prijav za javne raziskovalne organizacije direktor ARRS, za koncesionarje pa je podpisnik odločbe pristojni minister.

Posamezni član ZSV, ki na konkretnem razpisu ne kandidira, je lahko imenovan v OST le, če nima konflikta interesov.

Vloga ZSV je strokovno spremljanje in nadzor nad izvajanjem raziskovalnih programov PO TEM, ko so že sprejeti v financiranje. V primeru, da je članica ali član tudi sam/sama vodja raziskovalnega programa, se iz obravnave izloči, oceno poda drug član ali članica ZSV, ki nima konflikta interesov. Poročila oziroma ocene ZSV obravnava in sprejme kolektivno, posamezni člani ali članice, na katere se morebiti obravnava nanaša, so iz postopka izločeni (podrobno opredeljuje 231. člen pravilnika).

Pozitivno poročilo, ki ga je vodja neizbranega raziskovalnega programa predstavil v oddaji Argument dne 10. 1. 2018, je bila  ocena letnega poročila o rezultatih izvajanja raziskovalnega programa za leto 2017. Oceno letnega poročila je sprejel ZSV. To dejstvo v nasprotju z zlonamernim prepletanjem vlog in ocen dodatno argumentira popolno neodvisnost ZSV in poimensko navedenih članic in članov v povezavi z medijsko izpostavljenim primerom.

Direktorjeva izjava, v kateri je razložil sistem pridobivanja najširšega kroga recenzentov, je bila skrajšana in umeščena v prispevek tako, da je bil pomen  vloge ZSV spremenjen.

Glede prerazporeditve sredstev neizbranega raziskovalnega programa znotraj UKC in nadaljnjega sklepanja pojasnjujemo: UKC kot prijavitelj avtonomno odloči, katerim potekajočim raziskovalnim programom bo sredstva prerazporedil in v kakšnem obsegu. Odločitev UKC je legalna in legitimna, ker ZSV ali član ZSV, ki je morebiti obenem vodja drugega raziskovalnega programa, pri izboru na razpisu za raziskovalne programe nima nobene vloge.

 

Priloga in povezave na dokumente, ki urejajo postopek izbora raziskovalnih programov:

Izhajajoč iz objavljenih navedb novinarji niso preverili dejstev, ki so javno dostopna na spletnih straneh ARRS.

Vse informacije o izvedbi postopka so objavljene na spletnih straneh ARRS:

ARRS - Raziskovalni programi - Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov

Razpisna dokumentacija, vključno z opredelitvijo postopka izbora raziskovalnih programov:

 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 15.01.2019