Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Prejšnja objava: v veljavi do 08.12.2017.

 


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (več o tem).

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti obsega:

 

Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 3)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek in pogoje za podeljevanje, prenehanje in nadzor koncesij (koncesijskih razmerij) na področju raziskovalne dejavnosti, opredelitev pogodbe o koncesiji in vodenje evidence o podeljenih koncesijah.

2. člen

Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti se podeli raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (javni raziskovalni zavodi, univerze, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, in samostojni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija), in sicer v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturne dejavnosti za izvajanje javne službe, kot jo določa zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

1. Postopek za podelitev koncesije

3. člen

Minister, pristojen za znanost, v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva s sklepom določi vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije (v nadaljnjem besedilu: razpis). Vsebina sklepa se nanaša na opredelitev področij državno izraženega interesa za financiranje javne službe.

4. člen

Koncesija se podeli na podlagi razpisa pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionar), ki izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih za izvajanje javne službe (v nadaljevanju: koncesionarna raziskovalna dejavnost).

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen

Razpis določa:

 • predmet koncesije v smislu opredelitve področij državno izraženega interesa za financiranje javne službe;
 • obseg koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • začetek in čas trajanja koncesije;
 • vire financiranja predmeta koncesije;
 • način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
 • vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • rok za prijavo na razpis;
 • kriterije in roke za izbiro med prijavami;
 • rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
 • organ, ki bo opravil izbor koncesionarja;
 • organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
 • odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave razpisa;
 • druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti.

6. člen

Rok za prijavo na razpis za izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti mora omogočiti prijaviteljem pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od tridesetih dni.

7. člen

Prijava mora vsebovati vse z razpisom in dokumentacijo zahtevane podatke.

Prijava se vloži na način, določen s podzakonskim predpisom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), ki ureja postopke (so) financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

8. člen

Agencija mora v času objave razpisa omogočiti prijaviteljem vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili prijavitelju izdelati popolno prijavo.

9. člen
(črtan)

10. člen

Postopek odpiranja prijav izvede komisija za odpiranje prijav agencije v skladu z določbami podzakonskega predpisa agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

11. člen

Komisija iz prejšnjega člena na seji, ki jo skliče predsednik komisije, presoja pravilno opremljenost, pravočasnost in popolnost prijav.

12. člen

Seje komisije so javne. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

Zapisnik vsebuje predvsem:

 • naslov,
 • prostor in čas odpiranja prijav;
 • predmet razpisa;
 • imena navzočih članov komisije;
 • naziv prijaviteljev, ki so vložili prijave in
 • ugotovitve o popolnosti prijav z navedbo tistih, ki niso dostavili popolne prijave.

13. člen

Komisija pregleda prispele prijave v roku sedmih dni po preteku roka za prijavo na razpis.

Če komisija ugotovi, da dokumentacija prijavitelja ni popolna, pozove prijavitelja, da jo dopolni, in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije. Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od osem dni.

Če prijavitelj v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je prijava popolna.

Če prijavitelj v skladu z zahtevo in v roku iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne dopolni prijave, se prijava s sklepom zavrže. Zoper sklep je v roku osem dni od vročitve dovoljen ugovor, o katerem odloči predstojnik agencije. Njegova odločitev je dokončna. Predložena dokumentacija se z dokončnostjo zadeve vrne prijavitelju.

14. člen

Prijave, ki jih je komisija ocenila kot pravočasne in popolne, strokovna služba agencije posreduje v ocenjevalni postopek strokovnim telesom agencije in recenzentom za ocenjevanje.

15. člen

Na podlagi predloga podelitve koncesije, ki ga pripravi Znanstveni svet agencije, minister, pristojen za znanost izda odločbo o podelitvi koncesije (v nadaljevanju: odločba o koncesiji).

16. člen

Če se na razpis ne javi noben prijavitelj ali če noben od prijaviteljev ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.

2. Pogoji za podelitev koncesije

17. člen

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
 • da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;
 • da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti.

18. člen

Prijavitelj mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena ter druge dokumente, ki so navedeni v razpisu, in sicer v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

3. Pogodba o koncesiji

19. člen

Agencija po vročitvi odločbe o koncesiji pripravi predlog pogodbe o koncesiji, ki jo pošlje koncesionarju.

Predlog pogodbe o koncesiji mora biti posredovan koncesionarju v roku osmih dni od vročitve odločbe o koncesiji. (črtan)

20. člen

S pogodbo o koncesiji agencija in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:

 • vrsto in obseg raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • začetek izvajanja koncesije;
 • čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba;
 • rok, v katerem lahko koncesionar odpove koncesijo in način odpovedi;
 • ceno oziroma način vrednotenja raziskovalne dejavnosti;
 • sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije, zagotavlja koncesionar in način financiranja;
 • dolžnost in način poročanja koncesionarja agenciji o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • dolžnost koncesionarja poročati agenciji o tekočem opravljanju raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije;
 • način finančnega in strokovnega in upravnega nadzora s strani agencije;
 • način spreminjanja koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje;
 • druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije.

21. člen

Koncesionar pogodbo o koncesiji podpiše v petnajstih dneh od njenega prejema.

Če koncesionar ne podpiše pogodbe o koncesiji v roku iz prejšnjega odstavka, mu minister koncesijo odvzame z odločbo.

22. člen

Sklepi in odločbe iz koncesijskega razmerja se vročajo s priporočeno pošto.

3.a  Sprememba financiranja programov

22.a člen

Koncesionarjem se lahko poveča oziroma zmanjša financiranje programov, ki jih izvajajo na podlagi odločbe o koncesiji, in sicer po postopkih ter z upoštevanjem kriterijev, kazalnikov in meril, določenih v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Odločbo o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja za raziskovalne organizacije s koncesijo izda minister na predlog Znanstvenega sveta agencije, pri čemer pri infrastrukturnih programih odloči le o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja plačnega dela ekvivalenta polne zaposlitve (FTE).

Agencija po vročitvi odločbe o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja pripravi predlog pogodbe o koncesiji oziroma aneksa k pogodbi o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju. Glede aneksa k pogodbi o koncesiji se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na pogodbo o koncesiji.

3.b Preoblikovanje raziskovalnih programov

22.b člen

Raziskovalni programi, ki jih izvajajo koncesionarji, se lahko preoblikujejo, in sicer po postopku ter pogojih, določenih v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Odločbo o preoblikovanju raziskovalnega programa za raziskovalne organizacije s koncesijo izda minister na predlog Znanstvenega sveta agencije.

Glede priprave pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o koncesiji se upošteva način, kot je določen v tretjem odstavku prejšnjega člena.

4. Odvzem koncesije

23. člen

Če koncesionar ne opravlja koncesionarne raziskovalne dejavnosti skladno s predpisi in pogodbo, agencija koncesionarju določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od trideset dni.

Agencija lahko rok iz prejšnjega odstavka na zahtevo koncesionarja iz upravičenih razlogov podaljša še za trideset dni.

24. člen

Koncesionar o odpravljenih pomanjkljivostih poroča agenciji. Če koncesionar v roku iz prejšnjega člena ne odpravi pomanjkljivosti in o tem v nadaljnjih petnajstih dneh ne poroča agenciji, se koncesijo z odločbo ministra odvzame.

5. Evidenca o podeljenih koncesijah

25. člen

Agencija vodi evidenco o podeljenih koncesijah, ki obsega vse podatke, ki so zahtevani v razpisnih obrazcih in razpisni dokumentaciji ter:

 1. zaporedno številko (to je številka izdane odločbe o podelitvi koncesije),
 2. ime in sedež koncesionarja, ime odgovorne osebe in pravni status,
 3. obseg in vrsto raziskovalnih dejavnosti, za katero je bila podeljena koncesija,
 4. datum začetka izvajanja koncesije,
 5. rok trajanja podelitve koncesije.

26. člen

Podatki, vpisani v evidenco, so javni in jih sme vsakdo pregledovati. Pregledovati se smejo tudi listine, ki so podlaga za vpis v evidenco, razen tistih, za katere predpis o varstvu osebnih podatkov določa drugače.

Na podlagi pisne vloge lahko vsakdo pridobi pisni izpis iz evidence za posameznega koncesionarja.

6. Nadzor nad izvajanjem koncesije

27. člen

Strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem javne službe na podlagi koncesije se izvaja v skladu z IV. poglavjem zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (nadzor), v skladu z določili tega pravilnika in določili drugih splošnih pravnih aktov agencije.

 


Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

»7. Prehodni in končni določbi

28. člen

Do ustanovitve agencije opravlja naloge po tem pravilniku ministrstvo, pristojno za znanost. Strokovna telesa ministrstva izvedejo ocenjevalni postopek v skladu s pravilnikom o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01, 96/02 in 47/03).

29. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/14) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 56/16) vsebuje naslednjo končno določbo:

»13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/17) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.