Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09), 12. in 13. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06, 23/09 in 41/09), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 in 112/07), na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v okviru javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov, izvedenega v letu 2009, št. 4302-6/2009/1, z dne 5. 8. 2009, ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 - poglavja A-Č, št. 6319-2/2009-1, z dne 22. 7. 2009, objavlja

 

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
 1. večjih in manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov. Prioritetni sklopi in področja za raziskovalne projekte so definirani v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve MVZT)
 2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:

Okvirna letna sredstva razpisa znašajo 16.000.000 EUR.

Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje v letu 2010 upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2009 okvirno ohranja (tabela).
 

Znanstvene vede %
Naravoslovno–matematične vede 20
Tehniške vede 29
Medicinske vede 12
Biotehniške vede 10
Družboslovne vede 8
Humanistične vede 16
Interdisciplinarna področja 5
SKUPAJ 100

Prioritetna področja raziskav so del Usmeritev MVZT in jih pri svoji odločitvi upošteva Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA).

Agencija bo v skladu z Usmeritvami MVZT izbrala po najmanj en večji aplikativni projekt za naslednje vsebinske prioritete:

 • Prvi prioritetni sklop: informacijske in komunikacijske tehnologije – IKT (vključuje tudi računalništvo in informatiko)
 • Drugi prioritetni sklop: napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije
 • Tretji prioritetni sklop: kompleksni sistemi in inovativne tehnologije (vključuje tudi tehnologije vodenja procesov)
 • Četrti prioritetni sklop: tehnologije za trajnostno gospodarstvo (energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za izrabo novih in obnovljivih virov energije, za varno in zdravo okolje, za trajnostno gradnjo, za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in izdelkov, ipd.)
 • Peti prioritetni sklop: zdravje in znanost o življenju (meddisciplinarne raziskave na področju naravoslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih in medicinskih ved, ki so povezane z zahtevami evropskih direktiv s področja kakovosti življenja).

Agencija bo v skladu z Usmeritvami MVZT izbrala po en večji projekt na naslednjih področjih:

 • temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec
 • temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec, ki dela v tujini vsaj pet let in se vrača v Slovenijo
 • aplikativni znanstveni projekt s področja vesoljskih raziskav.

Agencija izbere čim večje število podoktorskih projektov.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 in 112/07, v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06, 23/09 in 41/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o projektih). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je izbor:
  1. večjih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
  2. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
  3. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter
  4. podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem za pretok (prehod) mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo in ki se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja v gospodarstvu.
 1. Pogoji
  Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 - poglavja A-Č, št. 6319-2/2009-1, z dne 22.7.2009 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku o projektih, v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07), ki se glede na določbo 8. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09) uporablja do 31. 12. 2009, razen določb prvega odstavka 7. člena, 8., 9. in 10. člena pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Pravilnika o kazalcih in merilih). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje takega projekta.

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti kot raziskovalci zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse ostale pogoje za vodjo projekta in ima hkrati izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg največ okvirno 50.000 EUR.

Navedeni pogoji se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa Upravnega odbora agencije o izboru projektov. V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta. Posamezen raziskovalec lahko kandidira za vodjo novega projekta, če je na dan 2. 10. 2009 vodja največ dveh temeljnih raziskovalnih projektov ali največ dveh aplikativnih raziskovalnih projektov ali hkrati največ enega aplikativnega in enega temeljnega raziskovalnega projekta. Raziskovalec, ki je že nastopal kot vodja enega podoktorskega projekta, ne more več prijaviti podoktorskega raziskovalnega projekta.

Vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina raziskovalcev v projektni skupini morajo izpolnjevati pogoje za vodjo v skladu z 29. členom zakona, Pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in Metodologijo, v kateri je med drugim določen tudi pogoj, da je vsota kvantitativnih ocen A1, A2 in A3 večja ali enaka 1. Vodje projektov se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1 + A2 + A3 , če kažejo svojo izjemnost z dosežki znotraj A".

Projektna skupina raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje, opredeljene v Pravilnikih o kazalcih in merilih.

Za podoktorande velja:
V primeru, da je podoktorand izkoristil starševski dopust - pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se starostna meja dvigne nad 35 let za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev. Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 2. 10. 2009.

Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

V okviru razpisa sta določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, in sicer:

 1. manjši projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelji s področja klinične medicine imajo možnost, da kot manjši projekt prijavijo projekt v vrednosti 50.000 EUR.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3980 letnih ur cenovnega razreda A (1990 na področju klinične medicine), 3540 letnih ur cenovnega razreda B (1770), 3100 letnih ur cenovnega razreda C (1550) ali 2780 letnih ur cenovnega razreda D (1390) ter
 2. večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 200.000 EUR. Prijavitelji s področja klinične medicine imajo možnost, da kot večji projekt prijavijo projekt v vrednosti 100.000 EUR.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 7960 letnih ur cenovnega razreda A (3980 na področju klinične medicine), 7080 letnih ur cenovnega razreda B (3540), 6200 letnih ur cenovnega razreda C (3100) ali 5560 letnih ur cenovnega razreda D (2780).

Večji projekti, ki so lahko temeljni bodisi aplikativni, morajo dodatno obvezno:

 1. Aplikativni projekti:
  • vključevati najmanj tri po tipu (glede na status) različne slovenske raziskovalne organizacije (raziskovalni zavod, univerzo in gospodarsko družbo)
  • vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in
  • izkazovati sofinanciranje.
 2. Temeljni projekti:
  • vključevati najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski raziskovalni organizaciji (raziskovalni zavod ali univerzo ali gospodarsko družbo)
  • vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in
  • izkazovati, da ima vodja projekta visoko nadpovprečne raziskovalne dosežke (A1+A2+A3 > 11 za naravoslovje in tehniko, A1+A2+A3 > 10 za medicino in biotehniko, A1+A2+A3 > 6 za družboslovje in A1+A2+A3 > 5 na humanistiko ).

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (oceni A1 in A2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani programskih raziskovalnih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST/2009, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-D/2009, objavljen na spletni strani agencije in ga do 2. 10. 2009 do 12.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po običajni pošti na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 2.10.2009 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.

 1. Prijava na javni razpis
  Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-I.

  Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga (Application form) na obrazcu ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
  • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
  • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija).

Podrobna obrazložitev postopka prijave in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.

Prijavni obrazec se istočasno izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjen mora biti v obeh jezikih.

 1. Merila za ocenjevanje
  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku o projektih, Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta in Pravilnikih o kazalcih in merilih, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:

Faza I.

 1. Predizbor
  Agencija skladno z Metodologijo določi raziskovalce, vpisane v evidence agencije, ki se lahko avtomatično uvrstijo v drugi krog ocenjevanja. Skladno z Metodologijo izbrani raziskovalci na osnovi uvrstitve po vrstnem redu po skupni oceni A1+A2+A3 na seznamu znotraj področja, so o možnosti avtomatične uvrstitve v drugi krog ocenjevanja projektov obveščeni ob objavi javnega razpisa. Ocene za vrednosti A1 in A2 iz baze SICRIS so izračunane na dan 22.7.2009. V primeru, da se prijavijo na razpis, v prijavni vlogi za I. fazo napišejo zgolj naslov projekta in izpolnijo administrativne podatke. Če prijave ne oddajo do zaključka razpisa, se ne morejo uvrstiti v II. fazo izbora kot projekti kategorije A. Število tako izbranih raziskovalcev je približno enako predvidenemu številu izbranih projektov.

Predizbora ni pri interdisciplinarnih raziskavah in pri podoktorskih projektih.

 1. Izbor na razpisu
  Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v dve kategoriji, A in B:

Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se določijo iz projektov znotraj področja po padajočih ocenah B1+B2+B3. Projekti A kategorije še niso izbrani za financiranje.

Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo. V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki imajo oceno B1+B2+B3 nižjo kot 12.

Faza II.

Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov (kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov na obrazcu ARRS-ZV-JR-Prijava-2009-II (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga - II. faza) oddajo dopolnitev predloga raziskovalnega projekta na spletnem portalu eObrazci.

Sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge - II. faza ob podpisu pogodbe ni mogoče spreminjati.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, bodo morali v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8 z dne 17.6.2009, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-II-DP.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2010 znaša okvirno 16.000.000 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje v letu 2010 upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med vedami v letu 2009 okvirno ohranja.

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije. V primeru, da bo s proračunom zagotovljeni obseg sredstev višji, bodo pri izboru upoštevane za ta namen določene prioritete v okviru programa dela in finančnega načrta agencije.

Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo) dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo) pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnih poročilih.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07 in 89/08), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

 1. Čas trajanja raziskovalnih projektov
  Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 5. 2010.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.

 1. Izbor raziskovalnih projektov

10.1. - I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o projektih in Metodologija.

Strokovno telo pripravi predlog seznama projektov, ki gredo v II. fazo izbora (kategorija A; glej točko 7 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov, ki se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in ju posreduje v obravnavo ZSA.

ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov kategorije A, ki gredo v II. fazo izbora prijav, in predlog seznama projektov kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog sklepa posreduje v odločitev Upravnemu odboru agencije.

10.2. - II. faza
Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev Upravnemu odboru agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - I. faza

11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-I na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta). Prijave morajo biti oddane do vključno petka, 2. 10. 2009 do 12.00 ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega projekta in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA PROJEKTE" in obvezno oznako prijave (ARRS-ZV-JR/2009-I .../...), z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7 prijavnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni ali elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci oz. prispe v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do petka, 2.10.2009, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 2.10.2009 do 12. ure (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in pisna;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list, št. 23/09).

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo v sredo, dne 7.10.2009, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo obveščeni o projektih, ki se zavrnejo po I. fazi izbora, predvidoma do konca decembra 2009. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora, predvidoma v aprilu 2010.
 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - II. faza
  Postopek oddaje prijav bo podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na telefonski številki 4005 910 (ga. Vanja Rodič, ga. Almira Bremec, ga. Alja Kastelic Primc in ga. Mateja Gašpirc).

 
Številka: 430-63/2009/2
Datum: 5. 8. 2009

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 63/2009, z dne 7.8.2009.
 

Razpisna dokumentacija: