Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 16.09.2011. Od 17.09.2011 velja spremenjeni pravilnik.

 


Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta - v veljavi do 16.09.2011
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(predmet urejanja)

S tem pravilnikom se določajo kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta.

II. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

2. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta)

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

  1. Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje v 2. A ali 3. A, B.
  2. Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS (Web of Science – WoS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Za družboslovje lahko izkazuje tudi citiranost v monografiji, izdani pri mednarodni založbi (2.A, 3.A, B), za humanistiko pa v znanstvenih objavah, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz pravilnika, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 10 let, so lahko objavljena tudi prej.
  3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

  • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe ali
  • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev ipd.), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ipd.) ali
  • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija ipd.).

Minimalno število točk iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določi v Metodologiji ocenjevanja prijav.

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.

3. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta)

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

  1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih.
  2. Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
  3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika. Minimalno število točk iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določi v Metodologiji ocenjevanja prijav.

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.

4. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta)

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če je podoktorand mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti.

Če je podoktorand izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja iz prvega odstavka tega člena dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.

III. KONČNA DOLOČBA

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-11/2008

Ljubljana, dne 20. maja 2009
EVA 2008-3211-0047

Gregor Golobič l.r.
Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 41-1992/09, z dne 01.06.2009, velja od 02.06.2009.