Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v okviru javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov, izvedenega v letu 2009, za sofinancianje v letu 2010

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS 3/2006), sprejetimi proračunskimi sredstvi v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalne dejavnosti ter na podlagi splošnih pravnih aktov Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se pri izvedbi razpisa za raziskovalne projekte v letu 2009 za (so)financiranje raziskovalnih prioritet upoštevajo naslednje usmeritve:

I.

(Obseg in pričetek financiranja)

Okvirna višina razpisa znaša 16.000.000 EUR. Pričetek sofinanciranja bo v letu 2010. Pri izvedbi javnega razpisa in prevzemanju obveznosti se upoštevajo določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809), razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije za leto 2010 in v finančnem načrtu agencije za leto 2010.

II.

(Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah)

Razrez sredstev za leto 2010

Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje v letu 2010 upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje med vedami v letu 2009 okvirno ohranja (tabela).

 

Znanstvene vede 2009
Naravoslovno–matematične vede 20
Tehniške vede 29
Medicinske vede 12
Biotehniške vede 10
Družboslovne vede 8
Humanistične vede 16
Interdisciplinarna področja 5
SKUPAJ 100

III.

(Vsebinske prioritete)

ARRS dodeli po najmanj en večji aplikativni projekt za naslednje vsebinske prioritete, navedene v Resoluciji o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu:

  • informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)(1),
  • napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije,
  • kompleksni sistemi in inovativne tehnologije(2),
  • tehnologije za trajnostno gospodarstvo(3),
  • zdravje in znanost o življenju(4).

Po en večji projekt se dodeli tudi na naslednjih področjih:

  • temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec ;
  • temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec, ki dela v tujini vsaj pet let in se vrača v Slovenijo;
  • aplikativni znanstveni projekt s področja vesoljskih raziskav.

ARRS dodeli čim večje število podoktorskih projektov.

 
Gregor GOLOBIČ
Minister

Številka: 4302-6/2009/1
Datum: 5. 8. 2009

 
_____________________

(1) Vključuje tudi računalništvo in informatiko.
(2) Vključuje tudi tehnologije vodenja procesov.
(3) Energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za izrabo novih in obnovljivih virov energije, za varno in zdravo okolje, za trajnostno gradnjo, za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in izdelkov, ipd.
(4) Meddisciplinarne raziskave na področju naravoslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih in medicinskih ved, ki so povezane z zahtevami evropskih direktiv s področja kakovosti življenja.