Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009

Rokovnik
Razpis
 • Koliko projektov lahko prijavim na razpis?

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

 • Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?

Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge torej najkasneje do 2.10.2009.

 • Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata ni preteklo več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?

Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je podoktorand doktoriral v letu 2006, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.

 • Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da podoktorand ni starejši od 35 let, preverja glede na datum rojstva ali po letnici rojstva?

Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico rojstva; torej, če je podoktorand rojen v letu 1974, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.

 • Ali pri podoktorskem projektu lahko sodelujejo tudi drugi raziskovalci?

Podoktorski projekt je namenjen raziskovalcu – podoktorandu in celotni obseg raziskovalnih ur pripada njemu.

 • Ali mora podoktorand prijaviti podoktorski projekt v drugi raziskovalni skupini, ki ni tista, v kateri je bil zaposlen do doktorata?

Podoktorand lahko prijavi podoktorski projekt v isti ali v drugi raziskovalni skupini.

 • V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kam v vlogo lahko to navedem?

Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), lahko vpišete v točko 18.

 • Po informacijah starejših kolegov so v preteklosti podoktorandi imeli določene mentorje. Ali nosilec podoktorskega projekta potrebuje mentorja ter kakšni so pogoji za izbranega mentorja?

Pri podoktorskem projektu ni več mentorjev.

 • V razpisu piše: »Predvideni začetek (so)financiranja (izvajanja) projektov je 1.5.2010. Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.«. Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše – npr. 1,5 let s pričetkom financiranja 1.9.2010?

Vsi odobreni projekti se bodo začeli financirati istočasno, predvidoma 1.5.2010. Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.

 • Za podoktorske projekte nikjer nisem zasledil minimalnih kriterijev v zvezi z minimalnim številom točk iz znanstvenih objav in citiranostjo del, ter vsoto A1+A2+A3. Prosim za informacijo, če so ti kriteriji kje (tudi morebiti posredno) opredeljeni.

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta v 4. členu določa pogoje podoktorskega raziskovalnega projekta:

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če je podoktorand mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti.

Če je podoktorand izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja iz prvega odstavka tega člena dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

A1+A2+A3 so pri podoktorskem projektu lahko manjše kot 1.

 • V razpisu je navedeno: Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B. Izhaja, da je v vsakem primeru obseg podoktorskega projekta za gospodarstvo 1700 ur, ne glede na to ali je temeljni ali aplikativni, kar razumem, da v nobenem primeru ni potrebno sofinanciranje. Kakšna bi potem sicer bila razlika med podoktorskim projektom in temeljnim oz. aplikativnim?

Podoktorski projekt za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B. Ne potrebuje sofinanciranja. Prijavijo ga lahko le gospodarske družbe.

 • Želimo prijaviti večji aplikativni projekt z dvema ali tremi sofinancerji. Ali se delež sofinanciranja 25% potem razdeli med sofinancerje (če sta dva sofinancerja, ali vsak prispeva 12,5%)?

Ni potrebno, da vsak sofinancer prispeva enak delež, saj je to stvar dogovora med izvajalcem projekta in sofinancerji. Pogoj je, da je skupni delež sofinanciranja najmanj 25% vrednosti aplikativnega raziskovalnega projekta. Izbrana razpisna vrednost predstavlja 75 % vrednosti projekta.

 • Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob oddaji projekta ali ob podpisu pogodbe, ki bo verjetno na začetku drugega leta?

Proste ure je potrebno imeti pred podpisom pogodbe. To bo, predvidoma, 1.5.2010. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih ali programih vodje obdržijo najmanj 170 ur.

 • Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob oddaji projekta?

Pogoji, kot so zaposlitev, obremenitev, sofinancerske pogodbe, itd., se preverijo ob podpisu pogodbe

 • Ali v projekti skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?

Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur.

 • Koliko ur mora imeti sodelujoča RO?

Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

 • Kot registriran raziskovalec sem poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.

Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec dal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev ARRS. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Službi za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na ARRS.

 • V spletnem portalu mi ne odpre obrazca za izpolnjevanje prijave. Kaj naj storim?

Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na prijavni strani (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika).

 • Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?

Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.

 • V humanistiki se izkazuje citiranost kot izpolnjevanje pogoja v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti ob prijavi. Kam in na kakšen način se navede citat oz. za aplikativne projekte dokazane prenose svojih raziskav v prakso ali delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnega pogoja?

V prijavni vlogi pod točko 17., kjer je potrebno navesti citate-dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta. Vpišete najprej natančno navedbo ustreznega znanstvenega dela in v nadaljevanju vpišete navedbo citata (natančno navedete, kje je bilo prej navedeno znanstveno delo citirano oz. kje so citati dokumentirani (posebej opozarjamo na 5. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti).

 • Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, zaposlitvi, …?

Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki D – Izjave prijavitelja.

 • V katerem primeru moram oddati obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-D/2009?

V primeru, da niste člani nobene programske skupine vpišete podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-D/2009. Obrazec obvezno oddajte do 2. 10. 2009 do 12.00 ure po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec pa pošljite tudi po običajni pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 2.10.2009 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz tega obrazca samo v primeru, če niste član programske skupine.

 • Pri obrazcu ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-I/77 ne morem vpisovati podatkov v polji pri 17. točki! (17. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta -Citations – proof of meeting the requirement for a project leader )

Polje 17 je odprto samo za projekte s področja humanistike, družboslovja in za intersdisciplinarno področje. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga zato v prijavo ni potrebno vpisovati, zato je za te vede polje 17 "zaprto". Če želite poudariti posebej citiran dosežek, ga lahko vpišete v polje "Dosežki".

 • Kako pridem do obrazcev ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-II-A oziroma ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-II-B za prijavo v II. fazi razpisa?

Z znakom + na začetku so označene tiste prijave, pri katerih je potrebno poleg osnovnega obrazca izpolniti še dodatne obrazce (priloge). Dodatne obrazce prikažemo s klikom na znak +.

 • Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov loči aplikativne projekte in industrijske raziskave. Prvi so sofinancirani do 75%, drugi v osnovi le do 50%. Prijavitelj predlaga »mali aplikativni projekt«. Kako lahko vemo, da ARRS tega predloga projekta ne razume kot industrijsko raziskavo glede na to, da ga predlaga podjetje iz industrije? Nejasnost izvira iz izkušenj iz razpisov v preteklih letih, kjer je prijavitelj moral eksplicitno navesti ali gre za »aplikativne raziskave« oziroma za »aplikativne – industrijske raziskave«.

Letošnji razpis je namenjen sofinanciranju temeljnih in aplikativnih ter podoktorskih raziskovalnih projektov, ne pa tudi industrijskih projektov. Sredstva, ki jih agencija zagotovi za aplikativni projekt, predstavljajo 75% vrednosti raziskovalnega projekta, 25% pa mora zagotoviti sofinancer.

 • Na obrazcu za izračun cenovne kategorije raziskovalnega programa oz. projekta smo izračunali, da je naš projekt cenovna kategorija A, kar pomeni 75% sofinanciranje s strani ARRS-ja - t.j. okvirno 3980 ur letno. Gospodarska družba "A" bo po dogovoru z Javno raziskovalno organizacijo "B" financiral celotni preostanek (25%). Kako se izračuna del financiranja Gospodarske družbe "A", če se na primer ure, ki jih financira ARRS, razdelijo enakovredno (50 : 50) med Gospodarsko družbo "A" in Javno raziskovalno organizacijo "B": o Ali po enačbi: (3980 / 0.75) * 0.25 = 1327 ur (gre za 25% celotnih sredstev projekta) o Ali pa po enačbi: (3980 * 0.5 / 0.75) * 0.25 = 663 ur (gre za 25% sredstev, ki jih prejme Gospodarska družba "A" )

Pri cenovni kategoriji A znašajo letne ure za mali aplikativni projekt 3618 ur (prijavna vloga, točka 4). Delež sofinancerja v urah znaša 1206 ur (ali v denarju približno 33.333 EUR – natančen znesek se določi ob sklenitvi pogodbe). Ta denar mora sofinancer zagotoviti iz lastnih sredstev.

 • Ali je potrebno obrazec RAZPOREDITEV RAZISKOVALNIH UR V PROJEKTNI SKUPINI, ki se izpolni na eObrazcih, natisniti, podpisati in poslati po pošti (nimamo digitalnega podpisa)?

Če nimate digitalnega podpisa, morate prijavo oddati tudi podpisano po pošti (prijavni obrazec, obrazec A in obrazec B, če ste gospodarska družba, pa tudi obrazec 1 – za dodelitev državnih pomoči). Podpisi prijavitelja so samo na prijavnem obrazcu (vodja projekta in odgovorna oseba), obrazce A in B pa samo natisnete in jih ni potrebno podpisovati. Podpisati in oddati pa morate obrazec za dodelitev državnih pomoči.

 • Ali je potrebno Izjavo o medsebojnem sodelovanju priložiti Prijavni vlogi - Faza II., ali pa izjavo hranimo v lastnem arhivu?

Pisni dogovor o medsebojnem sodelovanju, pisni dogovor o sofinanciranju in obrazec za določitev cenovne kategorije hrani prijavitelj in jih ni potrebno dostaviti ob oddaji prijave v II. fazi.

 • Vprašanja se nanašajo na izpolnjevanje obrazca za dodeljevanje državnih pomoči: o Ali na straneh ARRS obstaja kakšna dokumentacija oziroma navodilo iz katerega bi bilo razvidno kaj natančno pomeni termin »tržna pomanjkljivost«. Ali se obrazec izpolnjuje samo v slovenščini?

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi akt: Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, ki je dostopen na isti strani kot javni razpis: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/09/razp-proj-09.asp.
Obrazec za dodelitev državne pomoči se izpolnjuje samo v slovenščini.

 • Koliko obrazcev ARRS-ZV-JR-Prijava-2009-II-Citati moramo izpolniti za raziskovalce v prijavi.

Izpolniti je potrebno le en obrazec, ki vključuje podatke o dokazilih o citatih za celo skupino iz prijave. Iz obrazca mora biti razvidno, katero delo in citat se nanaša na posameznega raziskovalca. Pred navedbo del oz. citata se lahko navede ime in priimek ter šifro raziskovalca, na katerega se delo oz. citat nanaša.

 • V drugi fazi razpisa prijavljam podoktorski projekt, hkrati pa tudi vodja projekta prijavlja manjši temeljni projekt. Vodja projekta bi me rad v drugi fazi prijave vpisal na svoj projekt z urami. V primeru, da dobim podoktorski projekt, pa bi me brisal iz svojega projekta in tako sprostil moje ure. Ali je to možno glede na to, da v razpisni dokumentaciji piše, da projektne sestave iz druge faze prijavne vloge ne bo mogoče spreminjati ob podpisu pogodbe?

Prijava temeljnega podoktorskega projekta ob sočasni prijavi tega raziskovalca v projektni skupini drugega projekta ni možna. Projektne sestave iz druge faze prijavne vloge ni mogoče spreminjati ob podpisu pogodbe.

 • Kako posredujemo Prilogo 1 (Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-II-DP) oziroma Prilogo 2 (Obrazec za dokazilo o izpolnjevanju pogoja za raziskovalce, ki morajo v projektni skupini poleg vodje tudi izpolnjevati pogoje za vodjo projekta ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-II-Citati) k prijavni vlogi za II. fazo razpisa.

Če prijavitelj oddaja vlogo brez digitalnega podpisa, je potrebno Prilogi 1 in 2 priložiti pisni prijavni vlogi ter vse skupaj poslati na način, kot je določen v Obvestilu prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za leto 2010, ki ste ga prejeli.

V primeru, da prijavno vlogo oddajate z digitalnim podpisom, je potrebno Prilogi 1 in 2 posredovati v pisni obliki na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana do 19.1.2010 (torek) do 12. ure.