Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05 in 112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-1/2009/8 z dne 11.2.2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 62. seji dne 11.2.2009 sprejel

Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti - v veljavi do 21.01.2011
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določa postopek za izbor prijav za (so)financiranje dejavnosti, programov in raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna dejavnost) oziroma izbor prejemnikov proračunskih sredstev ter spremljanje izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Namen določb tega pravilnika je zagotoviti transparentnost postopka (so)financiranja raziskovalne dejavnosti.

2. člen

(uporaba pravilnika)

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo glede tistih vprašanj, ki so v podzakonskih predpisih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) urejena drugače.

3. člen

(pogoji za začetek postopka (so)financiranja)

S postopkom za dodelitev sredstev lahko prične ARRS, če:

 1. ima za dodelitev sredstev zagotovljena programska sredstva neposrednih proračunskih uporabnikov v sprejetem programu dela in finančnem načrtu ARRS v potrebni višini in
 2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, ki jih določajo zakoni in splošni pravni akti za področje raziskovalne dejavnosti.

4. člen

(uradna oseba)

Direktor ARRS (v nadaljnjem besedilu: direktor) pooblasti javnega uslužbenca, ki je na ARRS pristojen za posamezne znanstvene vsebine (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), za koordiniranje in organizacijo evalvacijskega postopka in postopka izbora prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti oziroma postopka izbora kandidata, ki je prejemnik proračunskih sredstev.

5. člen

(pogoji)

Pogoji za dodelitev sredstev so določeni v podzakonskih predpisih ARRS, v metodologijah ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti, ki jih sprejmeta Znanstveni svet ARRS oziroma za ciljne raziskovalne programe Programski svet CRP (v nadaljnjem besedilu: najvišje strokovno telo) oziroma v razpisu.

Vodja projekta, mentor, avtor publikacije, vodja znanstvenega sestanka, uveljavljeni raziskovalec iz tujine (v nadaljnjem besedilu: vodja raziskovalne dejavnosti), ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis za javna sredstva, na posameznem razpisu lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti.

2. POSTOPEK ZA (SO)FINANCIRANJE

2.1. Javni razpis

6. člen

(javni razpis)

ARRS zbira prijave, elektronske oziroma na papirju, za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).

7. člen

(izdelava predloga javnega razpisa)

Pri izdelavi predloga razpisa je treba upoštevati nacionalni program na področju raziskovanja in razvoja in zagotovljena proračunska sredstva. Direktor lahko ustanovi komisijo za izdelavo predloga razpisa.

8. člen

(najava razpisa)

ARRS najavi plan vseh razpisov za tekoče leto na svoji spletni strani. Najava vsebuje: predvideni datum objave (mesec in leto), naziv razpisa, pravne podlage za objavo razpisa, rok za oddajo prijav, rok za seznanitev z rezultati in kontaktne osebe.

9. člen

(objava razpisa)

Razpis mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ARRS.

Ob objavi razpisa objavi ARRS na svoji spletni strani tudi rokovnik poteka izvajanja razpisa, ki sproti kaže faze izvajanja razpisa.

10. člen

(vsebina objave razpisa)

Objava razpisa mora vsebovati zlasti:

 1. naziv in sedež ARRS;
 2. pravno podlago za izvedbo razpisa, v kateri se navede metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti;
 3. predmet razpisa;
 4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na razpisu ter kriterijev za ocenjevanje;
 5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa;
 6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
 7. razpisno dokumentacijo z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev;
 8. način, obliko in rok za predložitev prijav;
 9. kraj, datum in čas odpiranja prijav;
 10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa;
 11. kraj in čas, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija.

ARRS lahko v razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta razpisa, predvsem pa dokumente iz 5. točke tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika.

11. člen

(razpisna dokumentacija)

Razpisna dokumentacija vsebuje metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti , podzakonske predpise ARRS ter predpisan obrazec prijave in po potrebi druge obrazce.

ARRS mora na svoji spletni strani ponuditi prijavitelju dostop do razpisne dokumentacije.

ARRS mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma za izbor kandidata oziroma vse potrebne podatke, ki jih mora izpolnjevati prijava, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:

 1. podatki o predmetu razpisa;
 2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa;
 3. vzorec pogodbe;
 4. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti ARRS kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisu;
 5. navedba vrste kriterijev in meril ter pomen in prioritete posameznih kriterijev in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prijavitelji, način porabe sredstev;
 6. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o izboru in kdo o pritožbi zoper ta sklep.

Prijavitelj se prijavi na razpis z oddajo prijave in zahtevanih dokazil. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne upošteva.

12. člen

(prijava)

Podatke o predmetu razpisa, ki jih mora vsebovati prijava, določa podzakonski predpis ARRS, ki ureja določeno področje.

13. člen

(oblika prijave)

Prijava na razpis mora biti v elektronski oziroma papirnati obliki. Če je prijava v elektronski obliki podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, prijavitelj ni dolžan poslati prijave tudi v papirnati obliki. Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in v angleškem jeziku oziroma samo v slovenskem jeziku, glede na določbe razpisa.

Prijavo morajo podpisati osebe, ki jih določa javni razpis.

Če se prijavo na razpis neposredno odda v glavni pisarni, se sprejem prijave v papirnati obliki potrdi na posebnem obrazcu o prejemu prijave, ki ga glavna pisarna izroči prijavitelju.

14. člen

(rok za oddajo prijave)

Prijava mora biti oddana do roka, ki je določen v objavi razpisa.

Predložena pisna prijava mora biti v zaprtem ovitku. Na ovitku mora biti oznaka »ne odpiraj –prijava«, navedba razpisa, na katerega se nanaša ter naziv in naslov prijavitelja.

2.2. Vodenje postopka odpiranja prijav

15. člen

(komisija za odpiranje prijav)

Postopek odpiranja prijav razpisa vodi komisija za odpiranje prijav (v nadaljnjem besedilu. komisija), ki jo s pisnim sklepom imenuje direktor.

Število članov komisije določi direktor. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in vsaj polovica članov komisije morajo biti zaposleni v ARRS.

V obsežnejših javnih razpisih, ko se razpisujejo sredstva za (so)financiranje različnih raziskovalnih dejavnosti, je možno znotraj komisije oblikovati več podkomisij, ki so zadolžene za odpiranje prijav za posamezne raziskovalne dejavnosti (so)financiranja v okviru predmeta razpisa.

16. člen

(odpiranje prijav)

Odpiranje prejetih prijav se izvede v roku, ki je predviden v razpisu, pri čemer rok ne sme biti daljši od 8 dni od izteka roka za oddajo prijav.

Odpiranje prejetih prijav je praviloma javno. Kadar je predvideno javno odpiranje prijav, se postopek odpiranja izvede najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva, ki je predviden kot zadnji rok za oddajo prijav. Komisija lahko odloči, da odpiranje ni javno, kadar je število prejetih prijav veliko.

Komisija na seji, ki jo skliče predsednik komisije, odpira samo v roku oddane in pravilno označene ovitke ter pri tem evidentira dokaze, da so bile prijave nepravočasne oziroma nepravilno označene. Nepravočasne in nepravilno označene prijave se s spremnim dopisom neodprte vrnejo prijavitelju. Dokazila so sestavni del razpisne dokumentacije. Pri elektronsko prispelih prijavah komisija evidentira dokaze, da so bile prijave nepravočasne oziroma nepravilno označene.

Komisija odpre in formalno pregleda pravočasne in pravilno označene prijave na dan in v kraju, ki sta navedena v objavi razpisa in v razpisni dokumentaciji.

17. člen

(zapisnik komisije)

O odpiranju in formalnem pregledu prijav komisija vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:

 1. naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda prijav;
 2. predmet razpisa;
 3. imena navzočih članov komisije;
 4. imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave in
 5. ugotovitve o pravilni označenosti, pravočasnosti, upravičenosti prijaviteljev za vložitev prijave in o popolnosti prijav z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso oddali pravilno označene, pravočasne ali popolne prijave oziroma niso bili upravičeni do vložitve prijave.

Na odpiranju prijav komisija zapisniško ugotavlja popolnost prijav glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost) in upravičenost prijaviteljev za vložitev prijave na razpis v skladu s pogoji, ki jih določajo podzakonski predpisi ARRS. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije. Če je odpiranje prijav javno, je priloga k zapisniku seznam prijaviteljev, ki so bili navzoči pri odpiranju.

18. člen

(nepopolna dokumentacija – dopolnitev prijav)

Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih v roku dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni od prejema poziva komisije.

Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo pooblasti. Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči tri članska komisija za pritožbe, ki jo imenuje direktor. Odločitev komisije je dokončna.

19. člen

(obravnava prijav)

V postopku za izbor prijav se obravnavajo tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki prispejo na ARRS v roku, določenem v razpisu.

Prijave, ki jih je komisija ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne, se v evalvacijskem postopku vsebinsko ocenijo.

20. člen

(interno gradivo)

Dokumentacija in podatki, ki jih vsebujejo prijave, se v času trajanja izbora za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti uporabljajo kot interno gradivo.

2.3. Evalvacijski postopek

21. člen

(vodenje postopka)

Uradna oseba koordinira in organizira evalvacijski postopek praviloma skupaj s strokovnimi telesi ARRS, ki ocenjujejo prijave in so definirana v podzakonskih predpisih ARRS.

Na podlagi posredovanih podatkov s strani raziskovalnih organizacij, podatkov v sistemih SICRIS in COBBIS in ostalih predpisanih baz podatkov ARRS, pripravijo strokovne službe ARRS izračune kvantitativnih ocen v skladu z veljavno metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti.

22. člen

(recenzenti)

Vsebino in relevantnost predlogov raziskovalne dejavnosti oziroma ocenjevanje kandidatov, ki se jim dodeljujejo sredstva, ocenjujejo domači ali domači in tuji recenzenti in strokovne komisije, kot so opredeljeni s podzakonskimi predpisi ARRS in v skladu z metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti.

23. člen

(sklep o izboru)

Predlog finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti s seznamom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa) pripravi Znanstveni svet ARRS na predlog strokovnih teles, ki ocenjujejo raziskovalno dejavnost in so definirana v podzakonskih predpisih ARRS.

Direktor posreduje predlog sklepa Upravnemu odboru ARRS (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor). Upravni odbor sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti s seznamom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: sklep).

24. člen

(obvestilo o rezultatih izbora)

ARRS izda na podlagi sklepa Upravnega odbora prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora prijav. Glede prijav raziskovalne dejavnosti, ki so bile izbrane za (so)financiranje, obvestilo vsebuje podatke o prijavi raziskovalne dejavnosti in višino sredstev.

V obvestilu se posebej navede podatke o skupnem številu točk in posebej število točk, dobljeno po posameznih elementih ocenjevanja ter pravni pouk.

25. člen

(objava rezultatov izbora prijav)

Direktor objavi na spletni strani ARRS tabelo izbranih in neizbranih prijav, ki jih je sprejel Upravni odbor, in sicer najkasneje v 5 dneh od dneva odposlanih obvestil iz prejšnjega člena.

V tabeli iz prejšnjega odstavka so rezultati predstavljeni po ocenjevalnih skupinah (po vedah ali po področjih, po tipu projekta ipd.), po skupnem številu točk in po notranji strukturi točk.

Izbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti se v tabeli predstavijo z izvajalci raziskovalne dejavnosti in vodji raziskovalne dejavnosti.

Neizbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti se v tabeli predstavijo samo z zaporednimi številkami tako, da ni možno ugotoviti identitete posamezne prijave.

Če je postopek izbora prijav večfazni, se v prvi fazi predstavi rezultate samo z zaporednimi številkami tako, da ni možno ugotoviti identitete posamezne prijave. Ko je končana zadnja faza izbora prijav, se v tabeli poleg predpisanih podatkov po drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena navede tudi podatke glede prejetih sredstev.

2.4. Pritožbeni postopek

26. člen

(pritožba)

Prijavitelj ima v 8 dneh od prejema obvestila pravico vložiti pritožbo. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena predloga raziskovalne dejavnosti. Predmet pritožbe je lahko samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka. Ocena je lahko posredno predmet pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelj se ima pravico seznaniti s pisnimi ocenami svojega predloga. V skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, lahko pridobitelj pridobi vse podatke iz ocenjevalnega postopka, razen tistih, ki predstavljajo izjeme v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06-ZDavP-2). Podatki o recenzentih in podatki o drugih prijaviteljih, ki v skladu s 25. in 28. členom tega pravilnika niso objavljeni na spletni strani ARRS, so osebni podatki, ki se obravnavajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

27. člen

(odločitev o pritožbi)

Komisijo za pritožbe s pisnim sklepom imenuje direktor. Število članov komisije za pritožbe določi direktor. Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in vsaj polovica članov komisije morajo biti zaposleni v ARRS.

Komisija za pritožbe pripravi predlog odločitve o pritožbi. Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje Upravnemu odboru v sprejem.

Upravni odbor o pritožbi odloči v 30 dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka. Upravni odbor mora svojo odločitev obrazložiti.

28. člen

(objava dokončnih rezultatov izbora)

Direktor objavi na spletni strani ARRS tabelo dokončno izbranih in neizbranih prijav, in sicer najkasneje v 5 dneh po odločitvi Upravnega odbora o pritožbah.

V tabeli iz prejšnjega odstavka so rezultati predstavljeni po ocenjevalnih skupinah (po vedah ali po področjih, po tipu projekta ipd.), po skupnem številu točk in po notranji strukturi točk ter prejeta sredstva.

Dokončno izbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti se v tabeli predstavi z izvajalci raziskovalne dejavnosti in vodji raziskovalne dejavnosti.

Dokončno neizbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti se v tabeli predstavi samo z zaporednimi številkami tako, da ni možno ugotoviti identitete posamezne prijave.

29. člen

(dokumentiranje)

ARRS hrani dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo področje dokumentiranja in arhiviranja gradiva..

3. POGODBA

30. člen

(sklenitev pogodbe)

Za izvedbo predloga raziskovalne dejavnosti, ki je bil sprejet v (so)financiranje, sklene ARRS s prijaviteljem pogodbo o izvajanju in (so)financiranju. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa Upravnega odbora iz 23. člena tega pravilnika.

31. člen

(podpis pogodbe)

Pogodbo o izvajanju in (so)financiranju raziskovalne dejavnosti pripravi ARRS in jo pošlje prijavitelju (v nadaljnjem besedilu: sopogodbenik) v podpis.

Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene dokumentacije morajo sopogodbeniki vrniti ARRS v 15 dneh po njenem prejemu.

32. člen

(pomanjkljivosti pogodbene dokumentacije)

Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti sopogodbenika o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove, da jih dopolni.

Če se sopogodbenik v roku, določenem za dopolnitev pogodbene dokumentacije, ki ni krajši od 14 dni od prejema poziva, ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.

33. člen

(sestavine pogodbe)

Obvezne sestavine pogodbe so:

 1. naziv in naslov, matična in davčna številka, številka transakcijskega računa ARRS in sopogodbenika;
 2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
 3. višina dodeljenih sredstev;
 4. terminski plan porabe sredstev;
 5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
  • možnost, da ARRS kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
  • poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v skladu z določili podzakonskih predpisov ARRS;
  • dolžnost ARRS, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo sredstev;
  • določilo, da mora sopogodbenik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
  • določilo, da mora sopogodbenik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
 6. določilo glede pravic intelektualne lastnine;
 7. drugo, kar sledi iz podzakonskih predpisov ARRS glede obvezne vsebine pogodb.

V pogodbi direktor določi osebo, zaposleno v ARRS, za spremljanje izvajanja določil pogodbe.

4. SPREMLJANJE IZVAJANJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

34. člen

(verodostojnost podatkov)

Sopogodbeniki jamčijo za verodostojnost podatkov v pogodbi in pogodbeni dokumentaciji.

35. člen

(spremljanje in nadzor)

ARRS skupaj s strokovnimi telesi spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalne dejavnosti na način in po postopku, določenem v podzakonskih predpisih ARRS in v pogodbi o (so)financiranju.

Spremljanje in nadzor se izvajata pretežno s pomočjo periodičnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih, in sicer v skladu s podzakonskimi predpisi ARRS. ARRS lahko izvaja tudi nadzor izvajanja raziskovalne dejavnosti z obiski pri izvajalcih raziskovalne dejavnosti.

36. člen

(poročila)

Za redno poročanje o izvajanju in (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v skladu s pogodbo, sta odgovorna vodja raziskovalne dejavnosti in odgovorna oseba sopogodbenika.

Periodična poročila (fazna poročila oziroma letno poročilo) in zaključno poročilo o opravljenem delu glede raziskovalne dejavnosti morajo vsebovati vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih pogodbenih obveznosti.

Vsebina poročil je natančneje določena v podzakonskih predpisih ARRS.

37. člen

(finančno poročilo)

Sopogodbeniki morajo za vsako leto izvajanja raziskovalne dejavnosti posebej posredovati tudi finančno poročilo, ki vsebuje pregled porabe sredstev v skladu s predpisi in stroški raziskovalne dejavnosti.

38. člen

(podpisovanje poročil)

Vsako poročilo morata podpisati odgovorna oseba sopogodbenika in vodja raziskovalne dejavnosti. Finančno poročilo mora podpisati tudi računovodja.

Poročila, ki so v elektronski obliki, morajo biti podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom vodje raziskovalne dejavnosti in odgovorne osebe sopogodbenika.

Finančna poročila, ki so v elektronski obliki, morajo biti podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom vodje raziskovalne dejavnosti, odgovorne osebe sopogodbenika in računovodje.

Finančno poročilo se odda hkrati z oddajo letnega in zaključnega poročila iz 36. člena tega pravilnika, ali pa ločeno, če tako določi ARRS.

39. člen

(začasna prekinitev financiranja)

Sopogodbenik je dolžan v roku, določenem v pogodbi, obveščati ARRS o vseh okoliščinah, ki vplivajo na uspešno izvajanje raziskovalne dejavnosti. Če uradna oseba ugotovi, da spremenjene okoliščine onemogočajo nadaljnji nemoten potek izvajanja raziskovalne dejavnosti, predlaga direktorju, da začasno prekine financiranje raziskovalne dejavnosti.

40. člen

(prekinitev izvajanja raziskovalne dejavnosti)

Če se ugotovi, da raziskovalne dejavnosti ne bo mogoče uspešno zaključiti zaradi objektivnih okoliščin, se nadaljnje izvajanje raziskovalne dejavnosti prekine, sopogodbenik pa v tem primeru ni dolžan vrniti že izplačanih sredstev.

Če se ugotovi, da raziskovalna dejavnost ne bo uspešno zaključena zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani sopogodbenika, ARRS razdre pogodbo ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi.

Če se ugotovi, da je bila raziskovalna dejavnost zaključena, pri tem pa vsa sredstva niso bila namensko porabljena v skladu s predpisom, ki določa normative in standarde za določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, ARRS zahteva vrnitev izplačanih sredstev, ki so bila nenamensko porabljena skupaj z zakonskimi obrestmi.

5. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN UPORABNIKOV

41. člen

(način obveščanja javnosti)

ARRS obvešča javnost in uporabnike o financirani raziskovalni dejavnosti na svoji spletni strani, v internih glasilih, sredstvih javnega obveščanja ter na javnih panelih in konferencah, ki jih organizira.

42. člen

(spletna objava podatkov ARRS o financiranju)

ARRS na svoji spletni strani mesečno, na podlagi sprotnega pregleda financiranja raziskovalne dejavnosti (“on-line” bela knjiga), objavlja vse podatke o izplačanih nakazilih, razvrščene po postavkah, znanstvenih vedah, izvajalcih raziskovalne dejavnosti (raziskovalne organizacije, zasebni raziskovalci), tipih izvajalcev raziskovalne dejavnosti (javni, visokošolski, poslovni, zasebni-nepridobitni sektor, tujina, drugo) in vodjih raziskovalne dejavnosti, ki se v okviru prijavitelja prijavijo na javni razpis za javna sredstva.

43. člen

(spletne objave raziskovalnih rezultatov)

Raziskovalci so dolžni sproti vnašati podatke o bibliografskih rezultatih v javno dostopen bibliografski sistem COBISS, ARRS pa skupaj z raziskovalci v javno dostopni znanstveno predstavitveni sistem SICRIS, ki med drugim vsebuje znanstveno relevantne dosežke, družbeno-ekonomsko relevantne dosežke izvajalcev raziskovalne dejavnosti, raziskovalnih skupin, raziskovalnih projektov in raziskovalcev in povezave z mednarodnimi indeksi (ISI, CSA…) in bazami podatkov, tudi takimi, ki omogočajo dostopnost celotnih besedil raziskovalnih rezultatov.

44. člen

(spletne objave analiz raziskovalne dejavnosti)

ARRS na svoji spletni strani letno objavlja analize financiranja in učinkov raziskovalne dejavnosti.

45. člen

(objava raziskovalnih rezultatov s strani izvajalca)

Izvajalec je dolžan pri objavi rezultatov svojega dela in pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi raziskovalni rezultati nastali v okviru nalog, ki so bile (so)financirane iz sredstev državnega proračuna s strani ARRS ter na zahtevo ARRS sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira ARRS.

6. KONČNI DOLOČBI

46. člen

(prenehanje veljavnosti določb)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:

 • v 1. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) besedilo: " in izbora", 9. – 11., 14. – 22., 31. – 42. člen, 44. člen, drugi odstavek 45. člena, drugi odstavek 46. člena, 47. – 49. člen, 51. člen;
 • v 1. členu Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07) besedilo: " postopek za izbor mentorjev,", prvi in tretji odstavek 5. člena, 6., 7. člen, v 8. členu besedilo:" da na vsakem prejetem prijavnem obrazcu vpiše zaporedno številko in datum prejema prijave na poziv ter za koordiniranje in organizacijo evalvacijskega postopka, postopka izbora in", 9. – 12. člen, prvi in drugi odstavek 17. člena, 18. – 21. člen;
 • v 1. členu Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05, 53/06, 22/07 in 18/08) besedilo: "in postopek za izbor prijav,", v 3. členu besedilo: "za vodenje postopka izbora prijav,", 6., 8. – 17. člen, tretji in četrti odstavek 22. člena, 23. – 29. člen;
 • v 1. členu Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 24/06 in 5/07) besedilo "in postopek izbiranja prijav ", 7. – 14. člen, drugi in tretji odstavek 17. člena, 18. – 20. člen, drugi in tretji odstavek 21. člena, 22. – 23. člen;
 • v 1. členu Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list RS, št. 12/05, 97/05 in 5/07) besedilo "in postopek za izbor prijav" ter besedilo "postopek evalvacije,", 3., 9. člen, drugi, tretji in četrti odstavek 10. člena, 11. - 14. člen, tretji, četrti in peti odstavek 18. člena, 19. – 21., 23.- 25. člen;
 • v 1. členu Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06) besedilo "postopek za izbor", 6., 7., 9.,10.- 12. – 20. člen, drugi odstavek 25. člena, 26. – 31. člen, prvi in drugi odstavek 32. člena;
 • v 1. členu Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/06) besedilo "in postopek izbiranja prijav", 6.-7., 9. – 20. člen, drugi in tretji odstavek 26. člena, 27. – 33. člen;
 • v 1. členu Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06) besedilo "in postopek izbiranja prijav", 7., 9. – 15. člen, tretji in četrti odstavek 17. člena, 18. – 23. člen;
 • 5., 6., 8., 10. - 14., 16. člen, tretji in četrti odstavek 22. člena, 23. - 31. člen, prvi odstavek 32. člena, 33. člen, 38.- 39. člen Pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 12/05);
 • v 2. točki prvega odstavka 1. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 3/09) besedilo " in postopki", 24., 26. – 27., 29. - 32., 40. – 41. člen, tretji, četrti in peti odstavek 42. člena, 44., 46. – 47., 51.– 57. člen.

47. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2009-1
Ljubljana, dne 11. februar 2009
EVA: 2009-1647-0001

Prof. dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora Javne agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 23/2009, z dne 27.3.2009.